search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Intercheck


Veel aandacht voor De brandende kampongs op internet


Op 29 september werd in Nieuwspoort het boek De brandende kam- pongs van Generaal Spoor van de historicus Rémy Limpach gepre- senteerd. Tussen 1945 en 1950 werden meer dan 150.000 Nederlandse militairen uitgezonden naar Nederlands-Indië. Jonge jongens die onvoorbereid in een guerrillaoorlog terechtkwamen. Meer dan 6200 van hen sneuvelden. De uitgave van Limpach gaat over het gebruik van extreem geweld door Nederlandse militairen ten tijde van de poli- tionele acties.


Door: Wim van den Burg O


p basis van zijn onderzoek concludeert Lim- pach dat door de Nederlandse krijgsmacht in voormalig Nederlands-Indië op structurele wijze extreem geweld is toegepast. Tegelijker-


tijd constateert hij dat het merendeel van de Nederlandse veteranen hier niet bij betrokken is geweest. Ook geeft Limpach verschillende oorzaken voor dit geweld. Een interview met Limpach over het boek is te vinden op de website van Historiek.net.


Greep uit reacties Vanzelfsprekend werd er van vele kanten gereageerd op de inhoud van het boek. In dit artikel een greep uit de reacties in de media en verwijzingen naar publica- ties. Vooruitlopend op de presentatie van het boek van Limpach werd in het tv-programma Buitenhof aan- dacht besteed aan het debat over de bloedige oorlog in Indonesië. Is Nederland bereid om in de spiegel te kij- ken? Wat doet de politiek? En waarom was deze bloe- dige oorlog voor veel Nederlanders zo lang een blinde vlek? Journalist en historicus Anne-Lot Hoek en Peter Romijn, senior onderzoeker van het NIOD en copro- motor van Rémy Limpach, komen in de uitzending aan het woord. Romijn nam een week later het eerste exemplaar van het boek in ontvangst. De speech die hij uitsprak is terug te vinden op de website van het NIOD. Sinds de zogenoemde Excessennota van 1969 was het officiële standpunt van de Nederlandse regering dat er weliswaar incidentele ‘excessen’ hadden plaatsgevon- den, maar dat er van structureel extreem geweld geen sprake was geweest. Directe aanleiding toen voor het onderzoek was een interview in de actualiteitenrubriek Achter het Nieuws met Indiëveteraan Joop Hueting (zie pag. 14 t/m 16). Het interview veroorzaakte een enorme commotie en bracht het nationale trauma van de kolo- niale oorlog aan de oppervlakte. Op de website van de VPRO is een gedeelte van het interview terug te zien.


Waarheidsvinding Het Veteranen Platform (VP) gaf in zijn reactie aan dat de publicatie van het boek waarschijnlijk tot de nodige discussies leidt over het optreden van de (individuele) Nederlandse militairen en het daarnaast het nodige zal losmaken bij Indiëveteranen en hun partners en nabestaanden. Desalniettemin is het VP een groot voor- stander van waarheidsvinding over het handelen van alle strijdende partijen. Op de website van het VP is de complete reactie terug te vinden. Martin Elands, hoofd Kennis- en onderzoekscentrum van het Veteraneninstituut, stelt in een reactie dat een kritische terugblik op het eigen militair verleden belang- rijk is. Elands: ‘We mogen onze ogen nooit sluiten voor wat verkeerd is gegaan. Juist door te benoemen waar militairen over de schreef gingen, krijg je er oog voor dat zoveel militairen zich in ongelooflijk moeilijke omstan- digheden en ondanks grote risico’s zo vaak juist wel menselijk en militair correct hebben gedragen.’ Op de website van het Veteraneninstituut kunt u de volledige toelichting van Elands terugvinden. In dagblad De Limburger komt veteraan Wiel Creemers uit Montfort aan het woord. Hij kan en wil het allemaal niet geloven. Hij voelt zich opnieuw in de steek gelaten, zoals in de dagen dat hij na drie jaar en drie maanden terugkwam uit Indië en ‘helemaal niemand in Den Haag naar ons omkeek’.


november 2016


65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65