search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
die er al waren, zijn gaandeweg gegroeid. Iedereen die binnen- kwam, plaatste zijn tentje erbij. Ordehandhaving is daar bijna niet te doen.” Het was de bedoeling om de men- sen van kamp 1 en 2 over te plaat- sen naar het nieuwe kamp 3. “Maar de situatie in het land verbeterde niet en er kwamen steeds meer mensen hun toevlucht zoeken. Het heeft ook een aanzuigende werking, want er wordt voedsel verstrekt en er is water. Ook de mensen uit de dorpen dachten: ik voel me niet vei- lig en ik krijg daar eten, ik trek ook naar zo’n kamp.” Ook werden bewo- ners van een nabijgelegen kamp, dat werd opgeheven, overgebracht naar het nieuwe kamp. “Uiteindelijk is het aantal IPD’s uitgegroeid van twintig- naar dertigduizend.”


Linda Rullens op het Opleidings,-Trainings- en Kenniscentrum KMar in Apeldoorn. Foto: Birgit de Roij


zouden daar de lokale politie gaan opleiden. Daar was het opwerkt- raject ook grotendeels op gericht. Maar in december 2013 brak er een crisis uit in Zuid-Soedan (met tien- duizenden ontheemden als gevolg, zie kader; red.). De rotatie voor ons, UNMISS 4, heeft dat meegemaakt.” In mei 2014, een half jaar na de cri- sis, kwam Rullens in Zuid-Soedan aan. Net voor die tijd veranderde het mandaat van de VN. In plaats van de opbouw van het land stond nu het beschermen van burgers centraal. “Onze werkzaamheden veranderden. Dat was het lastige van de missie. De organisatie van de VN was er niet op gericht zoveel mensen te huisvesten. Er was een kamp en daar werden gewoon dui- zenden tenten bij gebouwd. Je hebt voedseluitgifte en waterpunten en


dergelijke nodig. Dus dat is gewoon de opbouw geweest van de nieuwe missie met alle problematiek die daarbij hoort.”


Tienduizenden ontheemden In Zuid-Soedan zijn meerdere VN- bases waar internally displaced persons (IDP’s) worden opgevangen. Dit zijn mensen die zijn gevlucht, maar het land niet hebben verla- ten. Rullens had haar werkplek op VN-basis UN House. “Een grote logistieke basis buiten de hoofdstad Juba. Toen ik daar aankwam, waren er twee kampen met zo’n twintig- duizend IDP’s. Ze wilden nog een derde locatie maken volgens een mooi, vooropgezet plan. Het moest er meer geordend uit komen te zien, met een irrigatiesysteem en een schooltje erbij. Want de kampen


Veel praten Ze vervolgt: “De UN Police, een clubje van zo’n honderd man, inclu- sief kantoorpersoneel, had voorna- melijk tot taak de orde en veiligheid voor zo’n dertigduizend mensen te handhaven.” Ongewapend. In tegenstelling tot de meeste buiten- landse VN-collega’s voelde Rul- lens zich veilig genoeg om te voet te patrouilleren door de kampen. “Ze noemden me kawaja, blanke. Ook de kleine kinderen riepen dat en wilden mij graag aanraken. Ze waren heel nieuwsgierig naar mijn blanke huid. Het waren vooral de kinderen die mij woorden en stan- daardzinnen in hun lokale taal Nuer hebben aangeleerd. Het was op het kamp veel praten met de mensen en kijken: wat leeft er, wat speelt er? Daarin proberen te investeren. De kennis van hun taal en cultuur heeft mij zeker geholpen in het werk. Ook assisteerden en controleerden we lokale mensen die de toegangscon- troles uitvoerden. Tijdens reguliere diensten werkten we in Juba twaalf uur per dag, zes dagen in de week. Je draaide vroege, late en nachtdien- sten. Daarna kreeg je wel compensa- tie in de vorm van extra rust.” Rullens zou oorspronkelijk zes maanden gaan, maar het werden er uiteindelijk veertien. Plaats- vervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Rob Bauer roemde haar inzet vorig jaar tijdens de uitreiking van de Herin- neringsmedaille Vredesoperaties. “U trainde met collega’s een groep


november 2016 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65