search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Merdeka, een meedogenloze roman


‘Elke oorlog kent excessen. Hitler had de kampen, Pol Pot de killing fields, en wij hadden kapitein Westerling.’ Met deze openingszin is de toon van de oorlogsroman Merdeka! duidelijk gezet. De ondertitel van het boek van Jacob Vis is Roman over de Indonesische vrijheids- strijd, maar het boek gaat voornamelijk over het Neder- landse militaire optreden in voormalig Nederlands-Indië. Hoofdpersoon is student Jan Bax die als dienstplichtig huzaar terugkeert naar zijn geboorteland Java. Aanvan- kelijk treedt hij nog op als tolk en bemiddelaar, maar als snel blijkt ook hij bij de gruwelijke guerrillastrijd betrokken te raken. Via de militaire inlichtingendienst belandt hij als waarnemer bij het elitekorps Dienst Spe- ciale Troepen van kapitein


Westerling op Zuid-Celebes waar hij de ‘bliksemacties’ van de elitetroepen in een onthullend dossier vastlegt. Zo memoreert Bax als oogge- tuige dat er ‘verdomd weinig verschil bestaat tussen de wandaden van de Wehr- macht in bezet gebied en die van het Nederlandse leger in Oost-Indië’. Ondanks de beschrijving van het geweld, de wreedheid en de moorden en de kwalijke rollen die generaal Spoor en Wester- ling hierin vervullen, geeft de roman gelukkig ook enig inzicht in de wijze waarop de Nederlandse militairen in een genadeloze guerrilla- strijd vaak geen keuze had- den. Ondanks de gruwelijke, maar ook spannende, bijna Kuifjesachtig beschreven wederwaardigheden van Bax, is Merdeka! vooral een meedogenloze aanklacht


waarover Vis zelf in een interview zegt: ‘Ik ben ervan overtuigd dat Merdeka! bij al zijn gruwelijkheden, een getrouw beeld van de waar- heid geeft. (...)’ In Merdeka! staat een aantal uiterst realistisch beschreven wan- daden van het Nederlandse leger waarvan de daders in een tribunaal als oorlogsmis- dadigers zouden worden ver- oordeeld. Dat geeft sommige lezers, voor wie de kolonie Nederlands-Indië een para- dijs was, een onbehagelijk gevoel. ‘‘Wij’ waren toch zo goed voor de inlanders?’ Met Merdeka! (Vis’ derde Indi- sche roman na Tandem en Moers) is er andermaal een boek verschenen waarin het Nederlandse militaire optre- den in Indië op niet mis te verstane wijze wordt aange- klaagd. Weliswaar in roman- vorm, maar toch. (AS)


Merdeka! Roman over de Indonesische vrijheidsstrijd – Jacob Vis 349 pagina’s


€19,90 (e-book € 7,99), bij rechtstreekse bestelling bij uitgever geen verzendkosten Uitgeverij Conserve, Schoorl (tel: 072-5093693) www.conserve.nl


ISBN 9789054294283


Soldaat in Indonesië


‘Het enige dat ik hier nog over zeggen kan, is dat ik het zeer betreur en me diep schaam dat ik op de leef- tijd van twintig jaar niet bij machte was om mijn stem tegen zulk bruut en meedogenloos optreden te verheffen’, aldus de in dit boek geciteerde Indië- veteraan Gerritsen over het executeren van gevangenen. Soldaat in Indonesië van Gert Oostindie kwam vorig jaar uit en heeft net als de recente publicatie van Rémy Limpach (zie ook pag. 10 en 11) het toepassen van extreem geweld door Neder- landse militairen in Indone- sië als onderwerp. Met deze eenzijdige omschrijving wordt de publicatie echter tekortgedaan. In dit vooral op egodocumenten van veteranen gebaseerde werk komen namelijk veel meer


thema’s aan bod. In feite passeert alles de revue wat de Indiëveteraan heeft mee- gemaakt, van de opleiding tot en met het onbegrip voor de veteraan bij terugkeer in Nederland. Het boek zal juist door die veelheid aan behandelde thema’s veel herkenning opleveren bij veteranen, vooral in de gedeeltes waar hun eigen beleving centraal staat en die grotendeels op de vele boeken van vetera- nen zijn gebaseerd. Meer moeite zullen zij mogelijk hebben met het gedeelte in deze publicatie waarin de auteur ietwat geforceerd een getalsmatige aanduiding van de hoeveelheid exces- sen of oorlogsmisdaden herleidt. Hij ziet die daden uiteindelijk als ‘structureel’ in de zin van ‘niet uit- zonderlijk, maar zeer veel


toegepast’. Ook deze auteur concludeert echter dat de meeste Nederlandse vetera- nen niet bij extreem geweld of oorlogsmisdaden betrok- ken waren. In welke mate hun voormalige tegenstan- ders zich daaraan schuldig maakten, blijft in dit boek onduidelijk. (GA)


Soldaat in Indonesië 1945- 1950. Getuigenissen van een oorlog aan de verkeerde kant van de geschiedenis – Gert Oostindie 383 pagina’s, geïllustreerd € 29,95 Uitgeverij Prometheus, Amsterdam (tel: 020- 6241934) www.uitgeverijprometheus.nl ISBN 9789035143494


november 2016 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65