search.noResults

search.searching

dataCollection.invalidEmail
note.createNoteMessage

search.noResults

search.searching

orderForm.title

orderForm.productCode
orderForm.description
orderForm.quantity
orderForm.itemPrice
orderForm.price
orderForm.totalPrice
orderForm.deliveryDetails.billingAddress
orderForm.deliveryDetails.deliveryAddress
orderForm.noItems
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Tom van Breda, Jacco Duel, Jos Morren en Hein Scheffer


Belangenbehartiging


In mijn column in de vorige Check- point heb ik aangegeven dat er twee onderzoeksrapporten zijn verschenen over geweldtoepassing in voormalig Nederlands-Indië. Een van deze onder- zoeksrapporten betreft het boek De brandende kampongs van Generaal Spoor. Een publieksuitgave van het proefschrift van de historicus Rémy Limpach waarmee hij aan de Universi- teit van Bern is gepromoveerd. In deze aan Indië gewijde Checkpoint treft u een uitgebreide recensie aan van dit boek waar ik u kortheidshalve naar verwijs (zie pag. 10 en 11). Als hoofd- verantwoordelijken noemt Limpach de politieke besluitvormers in Den Haag. Het kabinet heeft aangegeven het boek te bestuderen en daarna met een reactie te komen. Een vervolgonderzoek wordt niet uitgesloten en wordt door het Vete- ranen Platform (VP) toegejuicht, mits het zich richt op de toen politieke, juri- dische en militaire verantwoordelijkhe- den en bevoegdheden. Op 25 september heb ik u vertegen- woordigd op de viering van de 95e ver- jaardag van onze erevoorzitter generaal


Ted Meines bij hem thuis. Zijn verjaar- dag werd buiten opgeluisterd met een optreden van de Band of Liberation versterkt met een zangeres. Generaal Meines was zeer onder de indruk en heeft de band en de omstanders op de voor hem kenmerkende manier toege- sproken en bedankt. Op 30 september vond de veteranen- voorstelling van de Nationale Taptoe in Ahoy plaats. Na de ontvangst voor veteranen met het traditionele Indisch buffet, werd ons een wervelende show aangeboden met originele militaire muziek, afgewisseld met een diversiteit aan andersoortige muziek en ludieke acts. De opkomst was ook dit jaar weer groot en we hopen dat de tribunes volgend jaar nog beter gevuld zijn met ook meer actief dienende veteranen. Complimenten aan de organisatie van de Taptoe en dank aan het vfonds dat de ontvangst met buffet mogelijk heeft gemaakt. Het VP is nauw betrokken bij de beleidsevaluatie van het veteranenbe- leid door Defensie. Het VP heeft een vaste vertegenwoordiger in de project-


groep. In de afgelopen periode hebben op vijftien aandachtsgebieden van dit beleid verdiepingssessies plaatsgevon- den. In zo’n verdiepingssessie wordt met beleidsmakers, beleidsuitvoerders, specialisten en vertegenwoordigers van belanghebbende instanties zoals het VP over het desbetreffende aan- dachtsgebied van gedachten gewisseld. Onderwerpen als wat is het beleid voor dat betreffende aandachtsgebied, is het beleid gedurende de afgelopen vijf jaar effectief geweest en wat zou er beter kunnen, komen daarin aan de orde. Aan de hand van de uitkomsten van de verdiepingsessies zal de projectgroep in december met een afgerond advies komen dat aan de minister van Defensie wordt aangeboden. Zoals u ziet volgt het VP de ontwikkelingen op de voet met als doel uw belangen nog beter in het veteranenbeleid te borgen.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn e-mail: info@veteranenplatform.nl


Veteranenloket lanceert MIRROR zelfhulptest


Sinds vorige maand is de website https://www.zelftest.veteranen- loket.nl online. Deze zelfhulptest kan helpen bij het aanduiden van een mogelijk trauma bij uzelf of iemand die u goed kent. Via de website kunt u tevens in contact komen met het Veteranenloket en uw ervaringen delen. Heeft u het gevoel dat u na uw uitzending niet meer de oude bent? Of kent u iemand die dit gevoel heeft? Vul de test dan in en help uzelf of stuur de test door en help een ander. (TvB)


48 november 2016


Winactie: Vriendenpas Paleis Het Loo voor veteranen


De Stichting tot Instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse Orden bestaat in novem- ber zestig jaar. Om dit te vieren delen zij graag een aantal Vriendenpassen uit. Het Veteraneninstituut heeft Vrienden- passen om onder veteranen te verloten. Met deze pas ter waarde van € 37,50 komt u onbeperkt gratis Paleis Het Loo binnen, krijgt uw partner 50 procent korting op de entreeprijs, ontvangt u korting op de restaurants aanwezig op het terrein, bent u uitgenodigd bij alle evenementen die daar regelmatig plaatsvinden en nog veel meer! Klinkt dit als iets wat u graag zelf zou hebben of cadeau doet? Mail dan naar: web-


Foto: Paleis Het Loo


master@veteraneninstituut.nl met de gegevens van die persoon (naam, adres, geboortedatum en e-mail) en vertel ons waarom u, hij of zij dit geweldige cadeau verdient! (TvB)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65