This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites over banen voor veteranen


Bijna drie jaar geleden besteedden we in deze rubriek al eens aandacht aan websites die zich richten op arbeidsbemiddeling voor Defensiepersoneel. Toen had dit vooral te maken met de aankondiging dat 12.000 functies zouden worden geschrapt als gevolg van de bezuinigingen op Defensie. De vrees was toen dat ca. 6000 Defensiemedewerkers, militairen en bur- gers Defensie gedwongen zouden moeten verlaten.


Door: Wim van den Burg


Deze keer richten we ons op web- sites die zich bezighouden met banen voor veteranen. De positie van veteranen op de arbeidsmarkt is gunstig, maar het is wel van groot belang dat veteranen zelf een goed inzicht hebben in hun eigen competenties en dat zij zich goed voorbereiden op hun dienstverla- ting. Dit werd nog eens onderstreept tijdens de bijeenkomst ‘Veteranen, de arbeidsmarkt op!’ die medio vorig jaar plaatsvond en waar de website BanenVoorVeteranen werd gelanceerd.


Banen4Defensie De website is een gezamenlijk ini- tiatief van Banen4Defensie en de Stichting Employability Centrum voor Defensiepersoneel. Op de web- site BanenVoorVeteranen worden diensten aangeboden ter onder- steuning van de veteraan die zijn of haar plaats moet vinden op de civiele arbeidsmarkt. Het idee achter


deze website is dat werkzoekende veteranen en werkgevers elkaar hier vinden. De website zal geen prijzen winnen als het gaat om vormgeving, maar daar gaat het primair ook niet om. Belangrijker is dat verschil- lende partijen elkaar gevonden heb- ben en met de website goede infor- matie voor veteranen aanbieden. De twee belangrijkste rubrieken op de website zijn: Diensten en Vaca- tures. In de rubriek Diensten wordt kort en zakelijk de procedure uitge- legd. Ook kunt u zich hier inschrij- ven met behulp van een contactfor- mulier. Na uw inschrijving ontvangt u nadere informatie. In de rubriek Vacatures vindt u een groot aantal vacatures door Techers en Burcie.


Onbekende Helden BanenVoorVeteranen is niet het enige initiatief als het gaat om arbeidsbemiddeling voor veteranen. Ook de stichting Onbekende Helden houdt zich hier mee bezig. Deze stichting is het resultaat van het ver- binden van twee partijen die los van elkaar initiatieven aan het ontwik- kelen waren ten behoeve van vetera- nen. De ene partij was bezig met het ontwikkelen van een veteranenvoor- deelpas en de andere partij met het opzetten van een netwerksysteem om veteranen en werkgevers aan elkaar te koppelen en kortingen te bedingen voor veteranen en hun gezin. Na koppeling van deze twee partijen door generaal Bart Hoitink, de huidige IGK, is besloten de initi- atieven en krachten te bundelen in de stichting Onbekende Helden (zie


ook pag. 34 en 35). De website van Onbekende Helden wint het voor wat betreft de vorm- geving absoluut van BanenVoorVe- teranen, maar ook hier zijn in het kader van arbeidsbemiddeling voor veteranen maar twee rubrieken relevant en dat zijn de rubriek Mee- doen en Vacatures. In de rubriek Meedoen wordt de procedure uit- gelegd en kunt u door middel van een contactformulier verzoeken om een inschrijfformulier. In de rubriek Vacatures vindt u een behoorlijk aanbod van vacatures. U kunt de vacatures selecteren op provincie en een muisklik op de vacature ver- schaft u de detailinformatie.


Offshore en beveiliging Naast de genoemde websites die actief worden ondersteund door het ministerie van Defensie zijn er nog andere websites die zich richten op de (ex-)militair dan wel veteraan. Zo is het bedrijf Redwave actief op zoek naar militairen die in een technische functie bij de marine, luchtmacht of landmacht hebben gewerkt. Het biedt gemotiveerd (ex-) Defensiepersoneel de mogelijkheid een carrière op te bouwen in de offshore. Bent u op zoek naar een baan bin- nen de beveiligingsbranche, dan zijn er verschillende organisaties die omscholingen verzorgen en daarmee het perspectief op een baan in die branche vergroten. Bezoek voor nadere informatie daarvoor de websites van Best Alert of Eye Watch Security Group.


januari-februari 2016 65

Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65