This page contains a Flash digital edition of a book.
Thuisfront wacht militairen op na de uitzending. Het thuisfront is voor veteranen een belangrijke factor en verdient zelf ook steun.


Hoe gaat het nu in het dagelijks leven met de veteranen? Om daar achter te komen, hebben we de vete- ranen gevraagd om een rapportcijfer te geven voor hun kwaliteit van leven. Veteranen zijn gemiddeld


genomen tevreden tot zeer tevreden over hun lichamelijk en psychisch functioneren, hun financiële situ- atie, de sociale contacten die ze hebben en hun persoonlijke rela- ties (omgang met hun naasten). Per


Figuur 2. Gemiddelde rapportcijfers voor de kwaliteit van leven op verschillende levensgebieden.


levensgebied zijn er verschillen tus- sen de uitzendperiodes, maar over het algemeen zijn deze verschillen gering, met een uitzondering voor het lichamelijk functioneren, zie figuur 2.


Zorgbehoefte Centraal in het onderzoek staat de behoefte aan zorg en hoe veteranen daarmee omgaan. Deze zorgbehoefte per 100 veteranen staat samengevat in figuur 3, zie pag. 24. Van de vete- ranen die deelnamen aan het onder- zoek hebben er 23 van de 100 een zorgbehoefte op één of meer levens- gebieden. De grootste behoefte aan zorg is er voor het lichamelijk functioneren, het psychisch functi- oneren en de financiële situatie. Van die veteranen met een zorgbehoefte geeft bijna de helft aan dat de zorg- behoefte (deels) gerelateerd is aan de uitzending(en) waaraan ze hebben deelgenomen. Daarvan weer de helft krijgt professionele zorg van een civiele en/of militaire zorginstantie. De veteranen met professionele zorg zoeken voor hun klachten die (deels) met de uitzending te maken hebben vooral hulp bij de huis- arts of bedrijfsarts, de geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapie en


januari-februari 2016 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65