This page contains a Flash digital edition of a book.
(ingezonden mededeling) NIEUWE WIJZE VAN AANMELDING VOOR DEELNAME NEDERLANDSE VETERANDAG


12e Nederlandse Veteranendag


T


raditiegetrouw vindt de Nederlandse Veteranendag (NLVD) plaats op de laatste zaterdag van juni. Dit jaar zal


de NLVD dus plaatsvinden op zaterdag 25 juni in Den Haag. Tijdens deze dag worden door de Stichting NLVD vele activiteiten georganiseerd waaraan men als veteraan, zowel postactief als actief dienend, kan deelnemen. Voor een aantal van deze activiteiten, zoals deelname aan het defilé (lopend of meerijdend op een historisch voertuig voor minder validen) of een tribuneplaats langs de route van het defilé voor hen die hier niet meer actief aan kunnen deelnemen, dient men zich vooraf aan te melden. Het Veteranen Platform (VP) coördineert deze aanmel- dingen voor alle veteranen.


Nieuw in 2016 Indien u dit jaar als veteraan wilt deel- nemen aan het defilé (lopend of mee- rijdend) of in aanmerking wilt komen voor een tribuneplaats langs de route van het defilé, dient u zich digitaal in te schrijven via de website van het Vetera- neninstituut (Vi).


Aanmelden als veteraan voor deel- name NLVD Bij de aanmelding van veteranen die willen deelnemen aan eerdergenoemde activiteiten tijdens de NLVD wordt onderscheid gemaakt in drie catego- rieën: • Veteranen in werkelijke dienst. • Veteranen postactief en lid van een vereniging.


• Veteranen postactief en geen lid van een vereniging.


Aanmelding dient te geschieden via de website van het Vi: www.veteranen- instituut.nl/diensten/direct-regelen, onder de kop ‘Aanmelden NLVD’. Hier kunt u een keus maken uit de boven- staande drie doelgroepen.


60 januari-februari 2016


Zaterdag 25 juni 2016, Den Haag


Aanmelden als veteraan in werkelijke dienst De veteraan in werkelijke dienst die wil deelnemen aan het defilé tijdens NLVD (individueel of in verenigingsverband) linkt vervolgens door naar de webpagina op de site van het Vi en volgt vervolgens de aanwijzingen aldaar.


Aanmelden als veteraan (postactief), lid van een bij het VP aangesloten veteranen- organisatie Let op: indien u lid bent van een veteranenorganisatie aangesloten bij het VP en u ook onder hun naam en supervisie wilt deelnemen aan het defilé of in aanmerking wilt komen voor een tribuneplaats, is met ingang van dit jaar de inschrijvingswijze gewijzigd. Ook u dient zich dit jaar digitaal in te schrijven via de website van het Vi (ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen) voor deelname en u wordt vervolgens doorgelinkt naar Mijn Vi.


N.B.: veteranen registreren zich eenmalig voor Mijn Vi. Heeft u nog niet eerder gebruikgemaakt van Mijn Vi, dan meldt u zich aan op https://mijn.veteraneninstituut.nl. U ontvangt dan uw inloggegevens op het e-mailadres dat u bij registratie hebt opgegeven. U moet bij het inloggen de volle- dige inlognaam invullen, anders mislukt het inloggen. De gebruikersnaam heeft de vorm: uw registratienummer@mijn.vi. Uw wachtwoord vindt u in de e-mail. Deze inloggegevens blijven geldig. U kunt met deze inloggegevens ook een volgende keer inloggen. Bewaart u deze inloggegevens dus goed.


Geen internet? Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen bij het Veteraneninstituut te Doorn op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur, tel. 088-3340050 of uw eigen veteranenorganisatie kan u hierbij behulp- zaam zijn. Uw veteranenorganisatie ontvangt na sluitingsdatum vervolgens een totaalopgave van het VP, evenals de projectorganisatie NLVD. Houd dus ook de publicaties van uw eigen veteranenorganisatie nauwlettend in de gaten!


Aanmelden als veteraan (postactief), geen lid van een bij het VP aangesloten vetera- nenorganisatie, dus: individueel aanmelden. Indien u geen lid bent van een veteranenorganisatie of de voorkeur geeft aan indivi- dueel deelnemen aan het defilé of in aanmerking wenst te komen voor een tribune- plaats tijdens de NLVD, dan verandert er niets. U dient zich wederom conform verleden jaar digitaal in te schrijven via de website van het Vi (ga naar www.veteraneninstituut.nl/diensten/direct-regelen) voor deelname en vervolgens wordt u doorgelinkt naar Mijn Vi (zie ook N.B. in vorige punt). Ook voor u geldt: indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, dan kunt u uw opgave telefonisch doen bij het Veteraneninstituut te Doorn op werkda- gen tussen 09.00 en 17.00 uur, tel: 088-3340050.


LET WEL: uw aanmelding moet vóór 15 april 2016 via de website van het Vi door Bureau VP zijn ontvangen. Aanmeldingen die binnenkomen na deze sluitings- datum kunnen helaas NIET meer in behandeling worden genomen.


Tot slot: indien uw aanmelding wordt gehonoreerd, dan zullen de daarbij beho- rende bescheiden (NS-vervoersbewijs, maaltijdkaart, tribunekaart en/of opstap- kaart historische voertuigen) uiterlijk twee weken voor het evenement aan u wor- den toegezonden. Mocht u echter een week voor het evenement niets hebben ont- vangen, neemt u dan contact op met het Vi, tel: 088-3340050.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65