This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren en Hein Scheffer


Terugblikken en vooruitkijken


In deze eerste column van het nieuwe jaar wens ik u aller- eerst een voorspoedig 2016 in goede gezondheid toe. Met de eindejaarsbijeenkomst in december heeft het Veteranen Platform het jaar afgesloten. Het was een mooie bijeenkomst met aansprekende toespraken van de voorzitter Nationaal Comité 4 en 5 mei, mevrouw Gerdi Verbeet, en het Tweede Kamerlid voor de VVD, de heer Fred Teeven. In mijn terugblik heb ik onder meer genoemd de omvorming van de Stichting


Veteranen Platform naar vereniging met statuten die de mogelijkheden om lid te worden verruimen. En dat werkt:


in november zijn MeforYou en de Dutch Military Veterans buitengewoon lid geworden van het VP. Er liggen momenteel drie nieuwe verzoeken om lid te worden, waaronder die van de Stichting Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Verder de nuldelijnsondersteuning, die staat als een huis. Het project is afgesloten en belegd in de staande organisatie. En ten slotte het beleidsplan 2016-2020 dat met inbreng van de leden is opgesteld en in december is vastgesteld. Het nieuwe beleidsplan staat op onze website (www.veteranenplatform.nl) en er wordt in deze Checkpoint aandacht aan geschonken. Ook heb ik tijdens de eindejaarsbijeenkomst samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur van het vfonds, de heer Robert Croll, een convenant ondertekend over de intensive- ring door het vfonds van hun ondersteuning van reünies.


Veteranenorganisaties die een reünie organiseren, kunnen bij het vfonds het bekende ‘vfonds-tientje’ aanvragen voor zowel de deelnemende postactieve als actief dienende veteranen. Ook financiert het vfonds de deelname van de partner. Met de ondertekening van dit convenant en het op 6 november getekende convenant over de nuldelijnsondersteuning met Defensie, geeft het vfonds invulling aan zijn doelstellingen jegens de veteranengemeenschap. Bij ons ligt nu de uitdaging om die te benutten. Dit jaar vond ook de uitreiking plaats van de Ted Meines Prijs, een eerbetoon aan personen die zich bijzonder heb- ben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. Op voordracht van de commissie onder leiding van de voorzitter van de Kanselarij der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d. Henk Morsink, is deze waardering toegekend aan majoor Hendrik-Jan van Tilburg, onder meer voorzitter van de Stich- ting Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra. Met de uitreiking van de Ted Meines Prijs door de naamgever zelf hebben we het jaar 2015 op een waardige manier afgeslo- ten. Nu op naar het nieuwe jaar met mooie veteranenmomen- ten.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


Nieuwe website LZV


Het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) heeft een nieuwe website. Het adres is www.lzv-groep.nl. Door alle veranderingen bij het LZV in de loop der jaren was een nieuwe web- site noodzakelijk geworden. De


oude website was van 2008 en was ook technisch verouderd. In de opzet van de nieuwe website is veel sterker uit- gegaan van de leefwereld van (potenti- ele) cliënten. Er staat niet alleen meer informatie voor cliënten en hun thuis- front op, ook de beleving van de web- site met fotografie is veel sterker op de mens gericht. Mensen helpen mensen, dat is de centrale boodschap. Daarmee sluiten we beter aan op de praktijk van de zorgverlening.


48 januari-februari 2016


De nieuwe website sluit ook volledig aan op de functie en mogelijkheden van het Veteranenloket. Cliënten kun- nen zich op de website van het LZV dan ook niet aanmelden voor zorg, dat kan alleen bij het Veteranenloket. Maar wie eenmaal gebruikmaakt van de zorgdiensten van het LZV of zich daarop oriënteert, heeft met de website van het LZV een veelzijdige bron van informatie over die zorg. Natuurlijk biedt de nieuwe website ook infor- matie voor andere doelgroepen, zoals verwijzers, media en andere belang- stellenden. Neem eens een kijkje op de nieuwe website en bij vragen of opmerkingen horen we graag van je. (JM)


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv- groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


LZV, tel: 085-4852000, e-mail: info@lzv-groep.nl, website: www.lzv-groep.nl.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65