This page contains a Flash digital edition of a book.
EEN ONDERZOEK NAAR HET WELBEVINDEN VAN VETERANEN


Veteraan, hoegaat het met u?


Vrijwel alle veteranen die hebben deelgenomen aan een oorlog of vredesoperatie hebben dat toen als bijzonder ervaren. Maar hoe gaat het nu met hen? Hoe kijken ze terug op de uitzending? Heeft de uitzending nog invloed (gehad) op hun verdere leven? Hebben ze behoefte aan zorg? En zo ja, hoe gaan ze dan om met die behoefte? Het onlangs afge- ronde onderzoek van het Trimbos-instituut en het Veteraneninstituut in opdracht van de Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek geeft antwoord op deze en andere vragen.


Door: Jacco Duel Foto: ministerie van Defensie


veteranen komen uit zes verschil- lende uitzendperiodes, te beginnen bij de missie in Nieuw-Guinea. Er hebben 2814 veteranen (48 procent) deelgenomen aan het onderzoek. Vrijwel allen zijn man (96 procent) en de leeftijd van de deelnemers varieert van 20 tot 94 jaar en is gemiddeld 53 jaar. Voor dit type onderzoek is de respons hoog en de resultaten geven een goed beeld van hoe het per uitzendperiode met de veteranen gaat. De resultaten zijn echter niet zonder meer representa- tief voor de hele groep veteranen die uit dienst is. Dit neemt niet weg dat het onderzoek aantoont dat het met verreweg de meeste veteranen goed gaat. Met één op de vijf veteranen gaat het minder goed en met een kleine groep (ongeveer 3 procent) gaat het niet goed. Hiermee is ech- ter lang niet alles over dit boeiende onderzoek verteld.


V


Positieve terugblik Over het algemeen kijken veteranen positief terug. Veteranen hebben vooral kameraadschap, saamho-


22 januari-februari 2016


oor het onderzoek zijn 5847 veteranen uitgeno- digd die niet meer werk- zaam zijn als militair. De


righeid en onderling vertrouwen ervaren. Ook heeft de uitzending voor hen zin gehad en hen voldoe- ning, trots en erkenning opgele- verd. Sommige veteranen kijken terug met gevoelens van frustratie, boosheid, onbegrip, miskenning,


angst en stress. Een kleine groep veteranen kijkt terug met gevoelens van schaamte, schuld en spijt. De invloed van de uitzending op het verdere leven is voor veteranen uit de verschillende periodes vrijwel gelijk, zie figuur 1.


Figuur 1. Invloed van de uitzending op het verdere leven.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65