This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkpoint Charlie


Oproepen personen en vraag en aanbod boeken en diversen. Teksten (max. 100 woorden), liefst o.v.v. pasnummer, naar Check- point, rubriek Checkpoint Charlie, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of e-mail cc@veteranen.nu (o.v.v. uw eigen adres en/of tel). De redactie heeft het recht kopij te weigeren of in te korten en is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de oproep.


Correspondentie: mw Th. Jonkers, 14 Greenfield drive, MOODLU, 4510 QLD, Austra- lia, e-mail: jonkers@ozemail.com.au.


Personen 1P01 De Oorlogsgravenstich- ting zoekt voor de volgende editie van Ereveld Vol Leven enthousiaste (jonge) mannen en vrouwen tussen de 17 en 45 jaar oud die een oorlogs- slachtoffer van dezelfde leeftijd willen represente- ren op Nationaal Ereveld Loenen. Omdat Ereveld Vol Leven een zo realistisch mogelijk beeld wil geven van de gesneuvelde burgers en militairen die er begraven liggen, roept zij vooral man- nen tussen de 17 en 45 jaar op om mee te doen omdat dit de leeftijdscategorie is die het meest vertegenwoordigd is op Nationaal Ereveld Loe- nen. Info: www.oorlogsgravenstich- ting.nl, e-mail: info@ereveldvolleven.nl. Inschrijving: via een inschrijfformulier op web- site www.ereveldvolleven.nl.


1P03 Joop Mols zoekt vete- ranen van het korps Aan- en Afvoertroepen 1-1 AAT, 1e divisie 7 december. Reacties: J.B. Mols jr (zoon), tel: 010- 4731616, e-mail: molsjb@kabelfoon.nl.


Overleden 1O01 Op 1 augustus jl. is Martinus (Martin) Maria Jonkers in Australië over- leden. In sep 1944 was hij lid van de verzetsgroep Amsterdam tot de bevrij- ding. Daarna is hij in dienst getreden en ingedeeld bij 2-7 RI. In mrt ’46 is hij vanuit Engeland vertrokken met ms Boissevain bestemming Semarang, Java. In aug ’48 is hij teruggekeerd met ms Johan van Oldenbarnevelt. Hij was drager van het Ver- zetsherdenkingskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede met gespen ’46, ’47 en ’48 en het Draaginsigne Veteranen.


1P02 Deze foto is genomen in 1949-’50 in Wonowasi, Ned.-Indië. Op de foto staat Dick Kuiper van het Batal- jon Garde Jagers 421 Bat. Wie weet hoe het hem na 66 jaar vergaat? Reacties: J.H. Peeters, Hemelrijk 4, 5961 LT Horst, tel: 077-3983513.


1O02 Op 21 oktober jl. is Joop (Jo) Laven op 88-jarige leeftijd overleden. Laven diende als dpl sld (lichting 1947, Utrecht) bij 5-8 RI op Zuid-Sumatra. Hij is in feb 1948 met ss Zuiderkruis vertrokken naar Ned.-Indië en is thuisgekomen in mei ’50 met ss Waterman. Hij was gelegerd bij de staf o.a. als chauffeur-oppasser van maj L.S. Smid. Verder werkte hij op het tankstation, regelde de post, organiseerde elektriciteit en speelde op de gitaar. Correspondentie: mw. B.C. Laven-de Boer, Nw. Loosdrechtsedijk 217/C24, 1231 KV Loosdrecht, e-mail: lavendeboer@gmail.com.


1O03 Op 30 oktober jl. is Allard Hall op 93-jarige leeftijd overleden. Hall heeft gediend bij 10-5 AAT in Batavia, Ned.-Indië. In 1955 vertrok hij naar Nederland met ms Johan van Olden- barnevelt, waar hij in feb ’55 aankwam. Correspondentie: mw E.J. Hall-de Graaf, Heksel- brink 22, 7544 BR Enschede.


1O04 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 23 november jl. Hendrikus (Henk) de Kos- ter is overleden. De Koster was drager van het Bronzen Kruis, de eremedaille ver- bonden aan de Orde van Oranje-Nassau in zilver en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: mw W. de Koster-van Strien, Woon- zorgcentrum die Buyten- weye, Chopinlaan 9, Appar- tement 108, 2625 TD Delft.


1O05 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 26 november jl. ltn-kol der Artillerie b.d.


58 januari-februari 2016


Max Onnen is overleden. Onnen was drager van het Bronzen Kruis, het Ver- zetsherdenkingskruis, het Ereteken voor Orde en Vrede 1946, ’47, ’48, en ’49, het Mobilisatie-Oorlogskruis, het Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Offi- cier XXX, het Draaginsigne Gewonden en het Draagin- signe Veteranen. Correspon- dentie: Familie Onnen, Aza- lealaan 15, 5582 ED Waalre.


1O06 Het bestuur van de Stichting Veteranen Pur- merend (SVP) maakt met leedwezen bekend dat op 2 december jl. A. (Lex) Lucas op 89-jarige leeftijd is over- leden. Lucas diende gedu- rende de jaren 1947-’50 bij de Verbindingsdienst van de Koninklijke Landmacht in Ned.-Indië en Ned. Nieuw- Guinea. Hij was drager van het Ereteken voor Orde en Vrede met de gespen 1948 en ’49 en het Draaginsigne Veteranen. Correspondentie: voorzitter SVP, P. Stiphout, tel: 06-20074314, e-mail: info@veteranenpurmerend.nl.


1O07 Het Bestuur van de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidin- gen maakt met leedwezen bekend dat op 6 december jl. Cornelis Jan (Cor) van Eijk is overleden. Van Eijk was dra- ger van het Bronzen Kruis. Correspondentie: fam Van Eijk, Drakenstein 106, 1083 XX Amsterdam.


1O08 Op 6 december jl. is Willem Anthonie (Wim) van Beek overleden. Van Beek heeft van sept 1946 tot 24 dec ’49 gediend bij de 7 december divisie. Correspondentie: fam Van Beek, Pesthuislaan 5, 2333 BA Leiden.


1O09 Op 6 december jl. is Piet Geelen overleden. Geelen heeft in Ned.-Indië gediend bij het 42e ref. ZMC. Hij was drager van de Ere- medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in Goud. Correspondentie:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65