This page contains a Flash digital edition of a book.
Aanwezigen tijdens de


VP-eindejaarsbijeenkomst met rechts vooraan spreker Gerdi Verbeet.


Hendrik-Jan van Tilburg krijgt de Ted Meines Prijs uit handen van naamgever luitenant-generaal b.d. Ted Meines.


Beleidsplan ‘De trotse veteraan’


Het beleidsplan 2016-2020 van het VP heet ‘De trotse veteraan’ omdat het bestuur ernaar streeft om het juiste beeld over veteranen in de maatschappij neer te zetten. Het VP vindt dat veteranen trots mogen zijn op wat zij hebben gedaan en dat ze competenties hebben ontwik- keld die van grote meerwaarde zijn voor onze samenleving.


ranen. Ook zal het vfonds de deel- name van de partners van veteranen aan reünies, à 15 euro, financieren. Het VP krijgt een belangrijke advies- rol bij het toekennen van subsidies door het vfonds.” De eindejaarsbijeenkomst werd afge- sloten met de bekendmaking van de tweejaarlijks uitgereikte Ted Meines Prijs. Dit jaar mocht Hendrik-Jan van Tilbug, beleidsmedewerker van Defensie en voorzitter van de V.O.C., de prijs uit handen van de naamge- ver, luitenant-generaal b.d. Ted Mei- nes, ontvangen vanwege het feit dat hij zich al vele jaren inzet voor het welzijn van de Nederlandse vete- raan en zijn thuisfront. In het jury- rapport stond onder meer: ‘Als maat- schappelijk werker en als coördina- tor heeft hij zich vaak in eigen tijd met hart en ziel ingezet voor de ‘moeilijke gevallen’ onder de vetera- nen.’


Voor de volledige toespraken en het beleidsplan kunt u terecht op www.veteranenplatform.nl.


Gezien de veranderende samenstelling van de veteranenpopulatie onderscheidt het VP drie groepen veteranen: de eerste generatie van WO II tot Libanon (1979), de tweede generatie van ‘vredesmissievete- ranen’ vanaf Libanon tot de aanslag op de Twin Towers (11 september 2001) en de derde generatie vanaf 11 september 2001, de periode van the war on terror.


De speerpunten van het VP in de komende vijf jaar kunnen als volgt worden samengevat:


1. Belangenbehartiging voor alle veteranen op het gebied van erken- ning, waardering en zorg. Dat zal onder meer gebeuren in nauwe samenwerking met andere partijen in de veteranenwereld en door (pro)actief naar buiten te treden.


2. Het ondersteunen van het vinden, vindbaar zijn, binden en boeien van veteranen door de aangesloten lidorganisaties. Een belangrijk streven hierbij is de vergroting van het aantal lidorganisaties en daarmee ook het aantal leden.


3. Coördinatie van een landelijk dekkend en toekomstbestendig Nul- delijnsondersteuningssysteem (NOS VP). Behalve een verdere uit- werking van de regie die het VP over dit landelijke netwerk voert, zal ook de financiering van dit systeem na 2018 gezekerd moeten worden.


4. Het creëren van een bestuur 3.0 van het VP, oftewel een bestuur dat transparant is in missie, visie, beleid en uitvoering. Een belangrijk communicatie-instrument hierbij wordt de website die zodanig wordt ingericht dat zowel de aangesloten lidorganisaties als het belangstellende publiek optimaal van kennis voorzien worden. Voorts wordt er een Raad van Advies ingesteld die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet.


januari-februari 2016 27


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65