This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren en Hein Scheffer


Veteranenzaken


Op 16 oktober heeft het bestuur van het Veteranen Platform (VP) de Sunset March in Nijmegen gelopen. Voorafgaand mocht ik samen met wethouder Velthuis van Nijmegen en waarnemend Defensie-attache van de VS, LTC King, de luistersteen


nr. 17 van de Liberation Route onthullen. Deze steen is verplaatst van de oude Waalbrug naar de plaats


waar de oversteek in september 1944 daadwerkelijk plaatsvond en dat is de plek waar de nieuwe waalbrug De Oversteek nu ligt. Alle veteranen zijn uitgenodigd om de Sunset March een keer te lopen, voor inschrijven zie www.sunsetmarch.nl. Defensie heeft de Tweede Kamer toege- zegd komend jaar het veteranenbeleid te evalueren. Het doel van deze evalu- atie is tot een oordeel te komen over de recente ontwikkelingen van het vetera- nenbeleid en de mate waarin dat beleid doeltreffend en doelmatig is geweest. Het VP wordt nauw betrokken bij dit proces. Voor de te houden klankbord- bijeenkomsten worden ook individuele veteranen uitgenodigd. Tijdens onze algemene ledenvergade-


ring in VOC De Schakel te Ermelo op 6 november is het Beleidsplan VP 2016- 2020 besproken. De centrale vraag is hoe de belangen van de georganiseerde en ongeorganiseerde veteranen te behartigen en de positie bij de politiek, Defensie, publieke en relevante private instellingen te versterken en daarmee van meerwaarde te zijn voor alle par- tijen. Na een levendige discussie is met de hoofdlijnen ingestemd. Ook is ingestemd met het toetreden van twee nieuwe lidorganisaties als buitenge- woon lid. Aansluitend aan de algemene ledenver- gadering hebben de voorzitter vfonds luitenant-generaal b.d. Cees de Veer en directeur vfonds Ton Heerts het beleid van het vfonds voor de komende jaren toegelicht en de afhankelijkheid van de inkomsten uit loterijopbrengsten bena- drukt. Het vfonds wil de komende jaren meer geld reserveren voor veteranenac- tiviteiten, onder meer voor de deelname van partners van veteranen en actief dienende veteranen. Aansluitend is het convenant ‘nulde- lijnsondersteuning Veteranen Platform’ ondertekend door Defensie, vfonds en VP. Daarmee is de financiële onder-


steuning van het nuldelijnsondersteu- ningssysteem voor de komende drie jaar zeker gesteld. Op 30 januari 2016 zal een landelijke nuldelijnshelpersdag worden georganiseerd waarbij we onder meer aandacht zullen besteden aan de doorstart van het project in de staande organisatie van het VP. De nuldelijns- helpers worden te zijner tijd voor deze bijeenkomst uitgenodigd. In samenwerking met het Veteranenin- stituut heeft het VP een Facebookgroep geopend waarbij veteranen die hulp nodig hebben dat kunnen aangeven en waarop andere veteranen de gevraagde hulp kunnen aanbieden (zie Facebook: Veteranen helpen veteranen). Dit is de laatste Checkpoint van dit jaar. Namens het bestuur en de adviseurs wens ik u en uw dierbaren hele prettige feestdagen en een voorspoedig 2016 toe in goede gezondheid. En blijf ons volgen op onze website veteranenplatform.nl.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


Kerstgroet Veteraneninstituut Alle medewerkers van het Veteraneninstituut


wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2016!


50


december 2015


Bron foto: Kiki Janssen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65