This page contains a Flash digital edition of a book.
tel: 06-41019393, e-mail: a.verhoef2@chello.nl.


7D03 Gezocht (tegen vergoe- ding): tropenhoed 6e Bataljon Ned.-Nieuw-Guinea. Reacties: H.J.M. Wijnhoven, Circus- roos 61, 5803 CG Venray.


7D04 Gevonden: op 28 juni, na afloop van de Vetera- nendag in Den Haag, op het station Den Haag bij de trein Den Haag-Utrecht-Gronin- gen, een zwarte baret met embleem van de Huzaren van Boreel. Reacties: H. Beckers (eveneens lid Huzaren van Boreel), tel: 033-4755179.


7D05 M. Hoekstra is op 25 juni 1962 vertrokken met ss Zuiderkruis uit Curaçao naar Nieuw-Guinea met het 17e Infanterie Bataljon Chasse en aangekomen op 26 juli ’62. De Zuiderkruis kwam


toen van Nieuw-Guinea. Wie weet welk onderdeel er op de voorgaande reis aan boord zat en waarvandaan zij ver- trokken zijn en aan welke aanlegplaatsen zij hebben gelegen? Dit is waarschijnlijk begin mei ’62 geweest. Reac- ties: M. Hoekstra, Hobbe van Baerdtstraat 25, 8501 CW Joure, tel: 0513-415486.


7D06 Henk Willemsen (lid Stichting Papoea Steun- fonds) heeft foto- en film- beelden van de plaatsing van een bronzen gedenkplaat in Nieuw-Guinea aan de wand van het verblijf van pater Piet Tuyp te Sorong, Mariat. De plaat is geplaatst ter nage- dachtenis aan de gesneu- velde militairen dpl kpl L.F. Phijl, E Cie, Mariat, 16-6-’62 en dpl sld 1 V.A. Pouw, E Cie, Mariat, 16-6-’62. Pater Piet heeft, tot aan zijn dood in


2013, ieder jaar op 16 juni voor bloemen gezorgd bij de gedenkplaat. Zijn er vetera- nen die belangstelling heb- ben voor de opnamen van de plaatsing van de gedenkplaat of van de kazerne in Sorong? Reacties: H. Willemsen, tel: 076-5217876, e-mail: hwillemsen@casema.nl.


7D07 Griselda Molemans, journalist en auteur van het boek ‘Opgevangen in andijvielucht’ zoekt aan- vullende informatie betref- fende de compensatie voor ex-dwangarbeiders aan de Birmaspoorweg en voor de ontheemde gezinnen die tus- sen 1 december 1951 en 1 sept ’62 Indonesië en Nieuw- Guinea moesten ontvluchten met achterlating van alle bezittingen. Rechthebbenden kunnen zich aanmelden via info@andijvielucht.nl.


Reacties: Task Force Indisch Rechtsherstel, G. Molemans, Bijlmerdreef 966, 1103 JT Amsterdam, e-mail: info@qna-news.com, web- site: www.andijvielucht.nl/ blog/claims, Facebook: www.facebook.com/ OpgevangenInAndijvielucht.


7D08 A.A. v.d. Graaf, beheer- der van Veteranen Ont- moeting Ccntrum Duin en Bollenstreek (VOCDB), zoekt voor een te maken presen- tatie, waarop alle onder- delen voorkomen die ooit uitgezonden zijn geweest, baretemblemen of uitmonste- ringen in de grote van 4x6 centimeter. Hij mist o.a. nog items van het KNIL, com- mando’s, Afghanistan en van de Luchtmobiele Brigade. Reacties: VOCDB, A.A. v.d. Graaf, Wilhelminalaan 5, 2171 CS Sassenheim.


voor de speciale prijs van € 15,- € 19,95 GEEN


Maar met Hoop en Moed Bezield ... Herinneringen aan de Koninklijke Marine


- Gebonden - 220 x 220 mm - 104 pagina’s - Deels in kleur


NIEUW


De bon in gesloten envelop zenden naar: Lanasta, Slenerbrink 206, 7812 HJ Emmen Tel.: 0591618747 - info@lanasta.com Aanbieding geldt tot 1 december 2014.


Lanasta in de jaren 1950-1975


De auteurs van dit boek hebben geprobeerd de essentie van het leven in de naoorlogse ja- ren in de Koninklijke Marine vast te leggen. Zij deden dat vanuit verschillende invalshoe- ken en gebruikten daarbij hun herinneringen aan hun specialiteit als richtlijn. Zij hebben zich in hun tijd verheugd, verbaasd of geër- gerd aan allerlei zaken die zij in de Konink- lijke Marine tegenkwamen of waarnamen.


ISBN 978 90 8616 142 3 verzendkosten Onder redactie van S.G. Nooteboom.


Ik bestel ‘Maar met Hoop en Moed be- zield’ voor de speciale prijs van € 15,- in plaats van € 19,95. En betaaal geen verzendkosten binnen Nederland.


Naam: Adres: Postcode: Woonplaats: Nummer veteranenpas:


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65