This page contains a Flash digital edition of a book.
missie’


uit dit verkennende onderzoek is dan ook dat de partner een belangrijke rol speelt bij het signaleren van psychi- sche problemen en een grote steun kan zijn bij het besluit om hulpverle- ning in te zetten.


of herbelevingen hebben van ingrij- pende gebeurtenissen. Angstklachten werden genoemd door 36 procent van de veteranen. Een even grote groep rapporteerde stemmingsklach- ten. Gebleken is dat die klachten vaak samengaan.


De opvattingen over zorg van deel- nemende veteranen met klachten konden we vergelijken met opvat- tingen van veteranen die geen klach- ten hebben ervaren. Dat laatste gold namelijk voor circa 30 procent van de deelnemers.


Drempel Voor degenen die voor hun psychi-


sche klachten hulp nodig hebben, is de stap naar de hulpverlening vaak groot. De grootste drempel hierbij is het onderkennen van de eigen problemen. Een partner van een veteraan verwoordt dit als volgt: ‘Hij deed stoer. Het was niet zo erg, hij had geen problemen, dus waarom zou je dan hulp zoeken? Mijn man zegt nu dat hij zich toen niet reali- seerde wat er aan de hand was. (...) Ik denk dat hij zijn problemen ver- borg, zich anders voordeed. (…) Je bent een militair, dus je moet er maar mee leren omgaan.’


Naast het niet onderkennen van de eigen problemen is ook de angst voor een mogelijk stigma een barrière om hulp te zoeken. Wat zullen anderen wel niet van je denken als bekend wordt dat je problemen hebt? Vetera- nen met psychische klachten voelen die barrière het sterkst, sterker dan de veteranen zonder klachten. Er blijkt heel wat moed voor nodig om te onderkennen dat je hulp nodig hebt en dan de stap naar de hulpver- lening daadwerkelijk te zetten. Part- ners blijken zich meer bewust te zijn van de barrières om hulp te zoeken dan de veteranen zelf. Een conclusie


‘Hij deed stoer. Het was niet zo erg, hij had geen problemen, dus waarom zou je dan hulp zoeken?’


Heeft een veteraan eenmaal hulp ontvangen voor zijn klachten, dan zijn voor hem de betrokkenheid en kennis van zaken van de hulpverle- ner erg belangrijk. Gespecialiseerde zorg zoals aangeboden door instellin- gen van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen werd zodoende door de geïnterviewde veteranen meer gewaardeerd dan hulp in de eerste lijn, zoals het maatschappelijk werk. Veel veteranen en partners geven aan dat ze aandacht voor de partner en/of het gezin bij de behandeling waarde- ren. In een vervolgproject zullen we daarom gericht gesprekken aanbie- den voor veteranen en hun partners. Een andere drempel bij het zoeken naar de juiste hulp is de onbekend- heid met het Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut. Lang niet alle veteranen kennen het CAP als de snelste en makkelijkste weg naar hulpverlening. (Meer) voor- lichting over psychische klachten en hoe je met een hulpverlener in con- tact kunt komen, lijkt dan ook van groot belang. In dat opzicht kan er nog dit jaar veel winst worden geboekt met voorlichting over het nieuwe Veteranenloket, want bij dit loket kunnen veteranen en hun rela- ties vanaf medio juni terecht met al hun vragen en behoeften aan dienst- verlening en zorg (zie ook pagina 20 en 21).


Voor vragen over het onderzoeks- rapport of het vervolg van dit project kunt u contact opnemen met dr. Simone de la Rie van Stichting Centrum ’45, tel: 020-6274974 of e-mail: veteranenonderzoek@arq.org.


MEI 2014 53


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64