This page contains a Flash digital edition of a book.
HET PERSPECTIEF OP ZORG VAN VETERANEN EN HUN PARTNERS ‘Uw mening, onze


Door: Simone de la Rie Foto: archief Veteraneninstituut


In 2011 en 2012 bezochten studenten en medewerkers van het onder- zoeksproject ‘Uw mening, onze missie’ veteranendagen en -reünies in het hele land. Zij zochten én vonden veteranen en hun partners die over hun ervaringen rond missies wilden vertellen en die tevens hun visie op nazorg of hun ervaringen met de hulpverlening wilden delen. In dit artikel worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd.


I


ngrijpende gebeurtenissen tijdens een missie kunnen bij veteranen leiden tot psychi- sche klachten, zoals slecht slapen, nachtmerries, herbelevingen, opvliegendheid, conflicten, alcohol- problemen of somberheid. Dergelijke klachten hebben doorgaans ook negatieve gevolgen voor de relatie van een veteraan met zijn partner. Goede hulpverlening kan de klach- ten verminderen en dus ook de partnerrelatie verbeteren.


Maar wat is nu goede hulpverlening? Met het verkennende onderzoek ‘Uw mening, onze missie’ willen de Stichting Centrum ’45 en het Veteraneninstituut de opvattingen van veteranen en hun partners over zorg en hulp na een uitzending beter in kaart brengen. Achterlig- gende gedachte hierbij is dat juist de ideeën en opvattingen van de vete- ranen zelf kunnen bijdragen aan een hogere kwaliteit van de zorg en aan betere aansluiting van die zorg op de behoeften van veteranen en hun thuisfront.


Openhartig Tal van veteranen en partners heb-


ben enthousiast deelgenomen aan het project. De onderzoekers waren onder de indruk van hun open- hartigheid. Ruim 50 procent van de deelnemers is geworven tijdens veteranenevenementen. Anderen werden via via geworven of waren


52 MEI 2014


in behandeling bij Centrum ‘45. In totaal hebben 91 veteranen meege- werkt aan het project, van wie 37 met partner. De deelnemende vete- ranen vormen geen representatieve afspiegeling van de Nederlandse veteranenpopulatie. Er is immers nadrukkelijk gezocht naar veteranen die ervaring hebben met hulpverle- ning en die daarover wilden vertel- len. Van de 91 veteranen (95 procent man) waren in de onderzoeksperiode 77 veteranen uit dienst en waren er 14 nog werkzaam als militair. De gemiddelde leeftijd was 45 jaar. Bijna 70 procent is éénmaal op uitzending geweest, 13 procent tweemaal en 17 procent driemaal of meer. Van de onderzochte populatie is 40 procent op uitzending geweest naar voorma- lig Joegoslavië, ongeveer 25 procent naar Libanon, 18 procent naar Afgha- nistan en bijna 7 procent naar Irak. Andere landen die genoemd zijn als uitzendgebied zijn onder meer Cam- bodja, Turkije en Angola.


Klachten


Door middel van interviews met de deelnemers is een inventarisa- tie gemaakt van klachten, (beloop van de) symptomen, veerkracht, gezinsbelasting en zorgbehoeften. De meerderheid van de deelnemers heeft een ingrijpende gebeurtenis meegemaakt tijdens een uitzending. Dat deed wat met hen. Vrijwel ieder- een zegt veranderd te zijn door een


Ruim 50 procent van de deelnemers is geworven tijdens veteranenevenementen.


uitzending. Sommigen zeggen dat de missie hun leven heeft verrijkt. Zij zijn het leven anders gaan waarderen en ervaren soms ook een verdieping van hun relatie. Het kan echter ook minder goed gaan. Tal van veteranen moeten, als ze na de hectiek in het uitzendgebied terugkomen in de Nederlandse burgermaatschappij, erg wennen en dat heeft soms een nega- tieve invloed op hun welzijn en/of hun relatie.


Uit onderzoeken met een represen- tatieve steekproef uit de veteranen- populatie blijkt dat circa 80 procent van de veteranen zonder klachten is. In dit onderzoek is vooral gekeken naar de ervaringen met de hulpver- lening en naar de opvattingen over de geboden zorg. Een groot deel van de deelnemers had zelf klachten. Circa 30 procent van de deelnemers had op het moment van het inter- view last van zowel angst- als stem- mingsklachten. Ruim 31 procent voldeed aan de criteria van een post- traumatische stress stoornis (PTSS). Kenmerkend voor mensen met PTSS is onder meer dat zij nachtmerries


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64