This page contains a Flash digital edition of a book.
krijgt altijd een warme stem’


leven weer op de rails te krijgen en te ontkomen aan verslavingsproblema- tiek en aan financiële en relationele problemen. Vaak betrof het veteranen die zich afzetten tegen Defensie, die in een situatie waren beland van ‘hij tegen zij’. De vele schrijnende geval- len hielden me scherp bij het zoeken naar de manier waarop we de vete- raan het beste kunnen helpen. Meer en meer besefte ik dat, naast erken- ning en waardering, het voorzien in adequate zorg en begeleiding met voorrang moest worden opgepakt en geregeld.” Volgens Leijh ging het na de oprich- ting van het Veteraneninstituut vooral om de vraag hoe naast dienstverle- ning ook een stuk begeleiding kon worden gegeven aan veteranen die zorg nodig hebben. “Er werd gewor- steld met vragen als: hoe voorkom je dat die veteraan verzuipt in alle aspecten van materiële en immate- riële dienstverlening? Hoe creëer je een situatie waarin de veteraan die in problemen verkeert weer normaal kan functioneren in de maatschappij?” Deze ontwikkelingen hebben uit- eindelijk niet alleen geleid tot het initiatief voor een Veteranenwet, maar ook tot het in deze wet institu- tionaliseren van het Veteranenloket. Het loket is dan ook meer dan dat ene telefoonnummer. “Het is het instituut dat 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is voor de veteraan en zijn relaties, met al hun vragen. Of het nu dienstverlening betreft, zorgaspecten of de behoefte aan acute zorg in noodsituaties. Achter het loket worden vragen zo snel en adequaat mogelijk opgepakt: door het Veteraneninstituut met zijn dienstverlening, door de Basis met zijn gespecialiseerd maatschappelijk werk, door het Landelijk Zorgsy- steem voor Veteranen met zijn des- kundige behandelaars, door het ABP met zijn materiële dienstverlening en door het Veteranen Platform met zijn nuldelijnszorg.” Gebleken is ook dat veteranen vaak behoefte hebben aan ondersteuning en begeleiding gedu- rende hun zorgtraject.


Zorgcoördinator


Dat laatste is ook de reden dat in het concept van het Veteranenloket een belangrijke rol is weggelegd voor de zorgcoördinatoren. “Veteranen die zorg behoeven, hebben iemand nodig die hen als het ware aan de hand neemt en zorgt dat hij of zij de zorg en behandeling krijgt die op dat moment nodig is. Iemand die met de veteraan meegaat als bijvoorbeeld zijn schuldsanering tot stand wordt gebracht of als hij niet in de auto durft en moet reizen. Iemand die naast de veteraan staat en zich ervoor verantwoordelijk voelt dat hij of zij de zorg en behandeling krijgt die nodig is om weer normaal te kunnen functioneren.”


Net zo belangrijk is het concept ‘een man, een plan’ en ‘een vrouw, een plan’. “Een doel van de Vetera- nenwet is ook dat de zorg minder versnipperd wordt en niet meer afhankelijk is van toevalligheden. Er moet gekeken worden naar de gehele problematiek van de veteraan; daar moet een behandelplan voor gemaakt worden, waarin de profes- sionals aangeven welke aspecten van zorgverlening nodig zijn. Op basis van dat plan wordt de hulpvraag van de veteraan ingevuld en wordt duidelijk hoe lang het gehele traject gaat duren. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het plan daadwerkelijk wordt uitgevoerd en dat de veteraan krijgt waar hij recht op heeft.”


Eén telefoonnummer Nu is er al wel het Centraal Aanmeld-


punt met één telefoonnummer dat veteranen met een zorgvraag doorver- wijst naar het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en bij het ABP zijn al zorgcoördinatoren actief om aan- vragen voor bijvoorbeeld een militair invaliditeitspensioen of een prothese te begeleiden. Maar het Veteranenlo- ket zorgt wel voor een verandering, legt Leijh uit. “Heel veel van die instellingen houden de rol die ze hebben, maar er is wel een onder- linge samenhang gecreëerd waardoor er een meer gestructureerde aanpak


ontstaat. Het Veteranenloket is dus het instituut waarbinnen dat mogelijk wordt. Na 11 juni is er dus nog maar één aanspreekpunt voor de veteraan met een hulpvraag en dat is het Vete- ranenloket.”


Dat veteranen op hetzelfde telefoon- nummer ook terechtkunnen voor alle andere vragen is geen belemmering voor de zorgcapaciteit. “Wie een vraag heeft over dienstverlening, wordt doorgeleid naar het Veteranen- instituut. Dergelijke vragen kunnen tijdens kantooruren beantwoord worden. Maar is het een sluimerende of een acute hulpvraag, dan zal de veteraan direct in het zorgtraject een plek krijgen.” Leijh verzekert dat elke veteraan die zorg nodig heeft kan rekenen op een ‘warme stem’ van iemand die vanuit een profes- sionele achtergrond zijn of haar hulpvraag op waarde kan inschat- ten. “Als er sprake is van een acuut probleem, dan moet er ook een acute oplossing geboden kunnen worden. Is er een huisbezoek nodig vanuit maatschappelijk werk voordat de zorgcoördinator komt, dan wordt dat geregeld. Dus of het nou door de week of in het weekend is, er wordt altijd gekeken hoe op een hulpvraag zo adequaat mogelijk actie kan wor- den ondernomen.”


De tijd moet volgens Leijh leren ‘of we er nu zijn’. “Voorlopig hebben we op een gestructureerde manier ieder- een die betrokken is bij de uitvoering van het veteranenbeleid binnen een werkwijze samengebracht. Het gaat tenslotte om de veteraan en zijn rela- ties; zij moeten centraal worden gesteld. Zij moeten in de praktijk uiteindelijk beoordelen of de wijze waarop de intenties uit de Veteranen- wet nu worden ingevuld voldoet aan hun behoefte en verwachtingen.”


Vanaf 11 juni is het Veteranenloket bereikbaar op tel. 088 334 00 00 en www.veteranenloket.nl


MEI 2014 21


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64