This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Veteranenloket vervangt Centraal Aanmeldpunt Veteraneninstituut


Vanaf 11 juni vervangt het Veteranenloket het Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut. Nog tot 11 juni kunnen veteranen of hun thuisfront het CAP benaderen voor vragen over psychische hulp of om direct in contact te komen met hulpver- leners. Vanaf 11 juni vervalt het huidige CAP-telefoonnummer en wordt vervangen door telefoonnummer 088 334 00 00. Mocht u toch nog het oude CAP-telefoonnummer bellen, dan wordt u automatisch doorgeschakeld naar het Veteranenloket. Uiteraard kunt u bij het Veteranenloket dezelfde diensten, hulp en begeleiding verwachten als u gewend was via het CAP. (CC)


Contact Vi en CAP


Bezoek het Veteraneninstituut op de Nederlandse Veteranendag!


Op zaterdag 28 juni zijn alle medewerkers van het Veteraneninstituut (Vi) weer te vinden op het Malieveld in Den Haag. We bieden op deze tiende Nederlandse Veteranendag een spectaculair programma in onze stand! Naast bijzondere optredens van Wieteke van Dort en Music 4 Vets zijn er fraaie prijzen te winnen tijdens de veteranenquiz, zoals complete hotelarrangementen bij een van de speciale veteranenhotels!


Hebt u een veteranenpas? Vergeet die dan niet mee te nemen, want op vertoon van uw veteranenpas ontvangt u van ons een presentje. Wees er snel bij, want op=op. Hebt u een vraag, bijvoor- beeld over het Veteranen- loket of het Draaginsigne Veteraan? Wij beantwoor- den hem graag. Houd voor meer informatie over ons programma vooral het juni- nummer van Checkpoint in de gaten. Alle Vi-medewerkers hopen u te mogen begroe- ten op zaterdag 28 juni, tijdens de tiende Neder- landse Veteranendag! (CC)


Foto: Anne Makaske (archief Nederlandse Veteranendag)


Veteranenpas, NS-kaarten, overlij- densberichten, adreswijzigingen of als u Checkpoint niet heeft ontvangen: Veteraneninstituut


Postbus 125, 3940 AC Doorn tel: 0343-474150


e-mail: info@veteraneninstituut.nl


Voor vragen over zorg of dienstverlening: Tot 11 juni 2014


Centraal Aanmeldpunt (CAP) van het Veteraneninstituut


tel: 0343-474148 (24 uur per dag) e-mail: zorg@veteraneninstituut.nl Vanaf 11 juni 2014 Veteranenloket


tel: 088 334 00 00 (24 uur per dag) e-mail: info@veteranenloket.nl website: www.veteranenloket.nl


Inventarisatie onderzoek gezondheid en welzijn veteranen gereed


Een van de belangrijke pijlers van het Veteraneninstituut (Vi) is het stimule- ren van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan veteranen. Daarbij gaat het in eerste instantie om het inventa- riseren van lopend onderzoek en om het ontwikkelen van plannen voor nieuw onderzoek. De resultaten worden gebundeld in twee onderzoekswijzers: de ‘Onderzoekswijzer Gezondheid en Welzijn’ en de ‘Onderzoekswijzer maat- schappelijke erkenning en waardering’. Beide onderzoekswijzers dienen als


50 MEI 2014


informatiebron voor het (uitvoeren van het) veteranenbeleid en als inspiratie- bron voor verder onderzoek naar de gevolgen van de inzet van militairen voor henzelf en hun gezinsleden. Recent zijn afgeronde en lopende onderzoeken naar de gezondheid en het welzijn van veteranen geïnventariseerd. Deze inventarisatie is verricht onder universiteiten, militaire instellingen en andere organisaties die betrokken zijn bij onderzoek dat relevant is voor het veteranenbeleid en de veteranenzorg.


De inventarisatie is gepubliceerd in de ‘Onderzoekswijzer Gezondheid en Wel- zijn’ en richt zich zowel op onderzoek naar de gevolgen van deelname aan (een) missie(s) voor de gezondheid en het welzijn van veteranen als op het in kaart brengen van beschermende en risicofac- toren voor het ontstaan van klachten op het gebied van gezondheid en welzijn na deelname aan (een) missie(s). De ‘Onder- zoekswijzer Gezondheid en Welzijn’ is te downloaden en in te zien via www.vete- raneninstituut.nl/onderzoekswijzer. (CC)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64