This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Jos Morren en Hein Scheffer


De Nationale Herdenking 4 mei levend houden


Maart jongstleden was ik als voorzitter van het Veteranen Platform (VP) betrokken bij een discussie over de Nationale Herdenking op 4 mei. Het Comité 4 en 5 mei brengt in 2015 een nieuw beleidsplan uit voor de daaropvolgende vijf jaar. Voor de joodse gemeenschap, gesteund door enkele andere organisaties, was dit aanleiding om een discussie te starten over de definitie van de Nationale Herdenking op 4 mei. Op 4 mei worden alle Nederlandse slachtoffers herdacht die zijn gevallen tijdens én na de Tweede Wereldoorlog, onder wie alle militairen die zijn gevallen bij het uitvoeren van nationale en internationale (vredes)missies. De joodse gemeenschap stelt voor om tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei uitsluitend de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog te herdenken en de slachtoffers van na de Tweede Wereldoorlog te herdenken tijdens de Nederlandse Veteranendag. Het VP heeft zich in deze discussie op het standpunt gesteld dat het herdenken op 4 mei van – ook – de militairen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geval- len, recht doet aan deze militairen en hun nabestaanden. Zij hebben zich immers ingezet in missies die als doel hadden om wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd niet wéér te laten gebeuren. Door het betrekken van de gevallen militairen


van na de Tweede Wereldoorlog wordt de 4 meiherdenking actueel gehouden en blijft er een emotionele band bestaan tussen de Nationale Herdenking en de maatschappij. Voorts heeft het VP aangegeven, daarbij gesteund door het Comité Nederlandse Veteranendag, dat áls er al sprake zou zijn van het herdenken van gevallen militai- ren van na de Tweede Wereldoorlog op een andere dag dan 4 mei, de Nederlandse Veteranendag daarvoor geen optie is. Die dag is immers een dag van erkenning en waar- dering voor de levende veteranen.


Mede als gevolg van de gevoerde discussie is het waarschijn- lijk dat de huidige opzet van de Nationale Herdenking op 4 mei gehandhaafd blijft. Aan het Comité 4 en 5 mei zal even- wel worden voorgesteld om tijdens de herdenking expliciet aandacht te vragen voor de joodse, Sinti- en Roma-slachtoffers. In de ogen van het VP zou het mooi zijn als deze gevoelige en emotionele discussie op deze manier kan worden afgerond.


Hein Scheffer, voorzitter Veteranen Platform Willem van Lanschotlaan 1 3941 XV Doorn


e-mail: info@veteranenplatform.nl


Het nieuwe Veteranenloket


U hebt er vast al over gelezen, het nieuwe Veteranenloket dat op 11 juni aanstaande wordt geopend. Het Lan- delijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) is daar heel blij mee, omdat dit de bereikbaarheid van de veteranenzorg flink zal bevorderen. Het Veteranenloket is een wettelijke voorziening voor veteranen en hun familieleden. Zij kunnen hier terecht voor diensten op het vlak van erken- ning, waardering en veteranenzorg. Het loket is ontstaan naar aanleiding van de Veteranenwet die in 2012 door zowel de Tweede als de Eerste Kamer unaniem is aangenomen. Deze wet zorgt onder meer


voor borging van de bestaande zorg- en dienstverlening aan de genoemde doelgroep zoals geleverd door het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Veteranen Platform, het LZV en het ABP. Het Veteranenloket bun- delt al deze diensten en maakt ze cen- traal bereikbaar. Voor veteranen en hun dierbaren die naar hulp zoeken, is het nieuwe loket na 11 juni dus hét adres. Voor cliënten die nu al zorg ontvangen van het LZV is dat adres ook interessant, al kunnen zij dan ook nog gewoon terecht bij hun vaste contactpersonen.


Was u vroeger cliënt en hebt u opnieuw een hulpvraag, dan is het Veteranenloket wél de aangewezen ingang. U meldt zich immers opnieuw aan. Op bladzijde 20 en 21 van dit num-


mer van Checkpoint en ook elders zal meer informatie over het nieuwe Veteranenloket gegeven worden. Daar verwijzen we dan ook graag naar als u meer wilt weten. Houd in elk geval de website www.veteranenloket.nl in de gaten. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl.


MEI 2014 49


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64