This page contains a Flash digital edition of a book.
Intercheck


Websites over het lot van krijgsgevangenen


Door: Wim van den Burg


Vanwege het thema van deze editie van Checkpoint behandelen we dit keer twee websites die het lot van krijgsgevangenen in beeld brengen. In de eerste plaats is dat de website Krijgsgevangen. Een tweede website die de redactie in dit kader heeft bekeken is Kriegsgefangenenpost.


I


n 1974 zag Johan Hoppe als 13-jarige de serie Colditz op tv. Nieuwsgierig naar de rol van Nederlandse officieren stuitte hij op een kleine groep die in 1940 weigerde de erewoordverklaring te tekenen, een verklaring waarin men beloofde niets tegen het Duitse rijk te zullen ondernemen zolang Duitsland in oorlog zou zijn met Nederland. Wie de verklaring tekende werd vrijgelaten, wie weigerde werd krijgsgevangene. In 1942 werden de officieren die wel tekenden alsnog in krijgsgevangenschap gevoerd. In 1943 werden alle officieren, de wei- geraars en de tekenaars, bij elkaar gebracht in Stalag 371 in Stanislau, waardoor het verschil tussen teke- naars en weigeraars ten dele verviel.


Krijgsgevangen


Luitenant-kolonel Hoppe is deze grote groep de afgelopen jaren gaan volgen en vatte het plan op om een website te maken. Met Krijgsgevan- gen wil hij de geschiedenis van alle Nederlandse officieren in krijgs- gevangenschap onder de aandacht brengen. De startpagina van zijn website oogt sober, maar stemmig. Een pentekening maakt op passende wijze duidelijk waar het om gaat. Hoppe schetst de achtergrond van het ontstaan van de website. Ook staan er op de startpagina links naar aanvullingen op de documentatie. Op de rechterzijde van de pagina staat een keuzemenu met een groot aantal rubrieken. Enkele daarvan


zijn intrigerend en willen we daarom hier benoemen. Er is uitgebreide aandacht voor Entertainment in krijgsgevangenschap en voor Cadet- ten en adelborsten. Ook de rubriek Persoonlijke herinneringen is zeer de moeite waard. Daarnaast wordt veel informatie gegeven over enkele Offi- zierslagers.


Oorlogspost


De tweede site die de redactie heeft bekeken, is Kriegsgefangenenpost. Daar geven de correspondentie tus- sen 2e luitenant Hendrik de Pater en zijn vrouw Coby en die tussen zijn ouders een beeld van wat de duizen- den krijgsgevangenen doormaakten in kampen als Langwasser, Stanislau en Neubrandenburg. Decennialang lagen de brieven zorgvuldig opge- borgen in een koffer op zolder. De dochters van Henk en Coby de Pater durfden de briefwisseling tussen hun ouders tot voor kort niet te lezen, ze vonden het emotioneel te belastend. Ook de startpagina van deze website is sober en eenvoudig van opzet. Aan de linkerzijde staat een keuze- menu, met daarin een groot aantal rubrieken die refereren aan de eerder genoemde briefwisselingen. Maar de site bevat ook rubrieken als Grebbeberg, Bevrijding, Welkom in vaderland en Russische haat.


Kwaliteit Wat bij beide websites verbaast, is


niet alleen de veelheid van beeldma- teriaal, maar ook de kwaliteit ervan.


Er is relatief weinig gepubliceerd over Nederlandse soldaten en offi- cieren in Duits krijgsgevangenschap tijdens de Tweede Wereldoorlog. Begrijpelijk, want hun lot stond in geen verhouding tot dat van de mil- joenen slachtoffers van de vernieti- gingskampen tijdens het naziregime. Toch horen ook zij bij de geschied- schrijving over de periode 1940-’45. Daarom is het goed dat er mensen zijn die middels deze websites aandacht besteden aan deze groep militairen.


Websites: www.krijgsgevangen.nl en http://oorlogspost.yolasite.com


MEI 2014 35


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64