This page contains a Flash digital edition of a book.
Check Up


Bijdrages: Klazien van Brandwijk- Wiltjer, Linde van Deth, Bert Keers, Janke Rozemuller, Anne Salomons en Jos Weerts


Spectaculaire Regimentsdag Johan Willem Friso


Na een spectaculaire demonstratie van militair optreden in stedelijk gebied en tal van op jongeren gerichte activiteiten marcheerden op 17 oktober ’s middags ruim vijfhonderd mannen en vrouwen van 44 Pantserinfanteriebataljon uit Havelte de binnenstad van Leeuwarden binnen. Onder grote publieke belangstel- ling defileerde het tot het regiment Johan


Willem Friso behorende bataljon langs de commissaris van de koning John Jor- ritsma, de burgemeester van Leeuwar- den Ferd Crone, brigadegeneraal Hans van der Louw en regimentscommandant luitenant-kolonel Paul van der Touw. Op de eretribune zaten familieleden van te beëdigen militairen en de oudgedienden van het OVW-bataljon Friesland. Naast


een detachement UNIFIL-veteranen dat traditiegetrouw deel uitmaakt van het bataljon, was er een detachement leerlingen van de opleiding Vrede en Veiligheid uit Leeuwarden. De comman- dant van het regiment benadrukte de belangrijke rol van het thuisfront. Aan de belangstellende burgers aan de rand van het Zaaiveld vroeg hij: “Als u de missie niet kunt steunen, steun dan in ieder geval de man of vrouw die de taak uitvoert die door de politiek is opge- dragen.” Burgemeester Crone sprak zijn dank uit naar het bataljon, maar vooral ook naar de veteranen van het Fries- landbataljon en de UNIFIL-veteranen. “Een zichtbare krijgsmacht is van groot belang. Wij zijn trots op u. Met ziel en zaligheid vervult u uw taak en neemt voor onze vrijheid een groot risico. Daarvoor zijn we u dankbaar.” Gewoon- tegetrouw werden op de regimentsdag de blauwe koorden uitgereikt, een aantal militairen beëdigd en een aantal gevechtsmedailles uitgereikt. De Konink- lijke Militaire Kapel Johan Willem Friso omlijstte het geheel muzikaal. (KvBW)


Regels gevechtsinsigne aangepast


Het ‘Besluit Insigne voor Optreden onder Gevechtsomstandig- heden’ wijzigt per 1 januari 2014. In de nieuwe versie is dui- delijker beschreven wat ‘gevechtshandelingen’ zijn. Ook kun- nen militairen straks het ‘gevechtsinsigne’, zoals de onderscheiding in de volksmond heet, zelf aanvragen. Overigens blijft het cri- terium gelden dat het gaat om gevallen vanaf 2001. Een goede omschrijving van het begrip ‘gevechtshandelingen’ was nodig, omdat in het huidige besluit een verwarrende passage staat. Hierdoor lijkt het alsof het gevechts- insigne alleen wordt toegekend als er sprake is van deelname aan gevechtshandelingen buiten het koninkrijk. In het nieuwe besluit wordt dit rechtgezet. ‘Gevechtshandelingen’ zijn in het gewijzigde besluit omschre- ven als: ‘iedere vorm van actief en professioneel handelen binnen de taakopdracht van de desbetreffende militair waarbij tevens sprake is van vijandelijk optreden met indirect vuur,


4 NOVEMBER 2013


direct vuur of hiermee vergelijkbaar gevechtscontact, dan wel van enige andere vorm van excessieve geweldsuitoefening jegens de militair.’ Bij dat laatste kan bijvoorbeeld worden gedacht aan geweld door mijnen, geïmproviseerde explosieven, een zelfmoordaanslag of door levensbedreigend verzet bij een arrestatie. Verder gaat de aanvraagprocedure voor de onderscheiding op de schop. Om de uitvoer- baarheid van het besluit te verbeteren, moet een verzoek om een gevechtsinsigne toe te kennen voortaan worden gedaan binnen zes maanden nadat de gevechtshandelingen heb- ben plaatsgevonden. Bovendien kan de militair het insigne ook zelf aanvragen, dus niet alleen zijn of haar commandant. Voor oude gevallen moet dit dus wel met de nodige spoed gebeuren, aangezien na 1 januari 2014 een insigne alleen kan worden verstrekt als het binnen zes maan- den is aangevraagd na het incident. (BK)


Foto: Fred van Brandwijk


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64