This page contains a Flash digital edition of a book.
Checkboek


Bijdrages: Klazien van Brandwijk-Wiltjer, Erwin Kamp en Jan Schoeman


Tenzij anders vermeld, zijn deze boeken verkrijgbaar (of te bestellen) bij de erkende boekhandel. Steeds vaker zijn deze boeken ook als e-book te koop, waarna u ze kunt lezen op uw pc, tablet of e-reader.


Opbouw luchtmacht


De honderdjarige militaire luchtvaart in Nederland heeft niet te klagen over (weten- schappelijke) aandacht. Naar aanleiding van dit jubileum rolt het ene na het andere fraaie en hecht doortim- merde boek van de drukpers.


Nu is dan de beurt aan de studie Take-off. De opbouw van de Nederlandse lucht- strijdkrachten 1945-1973, waarop Quirijn van der Vegt van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie op 25 september jongstleden pro- moveerde.


Het is een uiterst boeiend boek geworden dat flink bij- draagt aan een beter begrip van het recente militaire verleden. Zo wordt duidelijk hoe de luchtmacht zich via een stevig emancipatieproces in 1953 toch een zelfstandige plek onder de Defensiezon wist te verwerven, overi- gens zeer tegen de zin van de landmacht en vooral de marine. Van der Vegt laat ook overtuigend zien hoe in die jaren maximaal werd geïnvesteerd in (vliegend) materieel waarna er, als


28 NOVEMBER 2013


puntje bij paaltje kwam, veel te weinig geld over was voor reservedelen, trainingen en munitie. Overigens stond de luchtmacht daarin niet alleen: hetzelfde gold voor de landmacht en de marine. Pas in 1973 maakte PvdA-minis- ter Henk Vredeling daar een einde aan toen hij tijdens de aanschaf van de F-16 minder nadruk op aantallen, maar meer op exploitatie legde. Het zet je ten slotte, tegen de achtergrond van de huidige JSF-discussie, aan het den- ken als je leest dat rond 1960 de luchtmacht beschikte over meer dan 900 toestellen en bijna 30.000 man/vrouw in dienst had. Andere tijden, inderdaad. En die worden prima leesbaar beschreven in deze wetenschappelijke studie die niet alleen boei- end is voor kerosinesnuivers. De jarige militaire luchtvaart boft met zulke cadeautjes! (JS)


Take-off. De opbouw van de Nederlandse luchtstrijd- krachten 1945-1973 – Quirijn van der Vegt


520 pagina’s, geïllustreerd € 34,90


Uitgeverij Boom, Amsterdam (tel: 020-5218938) www.uitgeverijboom.nl ISBN 978961055705


Boerenkool


Boven de boerenkool vertelt gedetailleerd de geschiedenis van het luchtoptreden van de Nederlandse marine en luchtmacht boven Nieuw- Guinea tussen 1951 en 1962. De opbouw van de Marineluchtvaartdienst in


Nieuw-Guinea begon met een handvol oude Catalina- vliegboten die na de over- dracht van Nederlands-Indië waren overgevlogen. Het feit dat Nederland de soevereini- teit over Nieuw-Guinea had behouden, leidde al snel tot toenemende druk van Indo- nesië. Nederland vergrootte vervolgens de militaire aan- wezigheid, ook in de lucht. Dat gebeurde niet altijd even gelukkig: de vele ongevallen met de Martin Mariner-vlieg- boot leidde ertoe dat deze toestellen aan de grond wer- den gehouden en vervolgens gesloopt.


Opvallend detail: de lucht- macht beschikte begin jaren zestig over Hunter straal- vliegtuigen. Het optreden daarvan leidde, in een gebied dat dertien keer zo groot is als Nederland en waar toen zo’n 600.000 mensen woon- den, regelmatig tot klachten over geluidsoverlast! In het laatste jaar beschikte de Marineluchtvaartdienst over nieuwe Lockheed Nep- tunes die vanuit Amerika werden overgevlogen. Met deze toestellen werden lange patrouillevluchten en bom- bardementen uitgevoerd. In dat verband noemt de auteur ook het bombarde- ment op eigen troepen bij Teminabuan in mei 1962 (zie Checkpoint 6-2012). Dat wil zeggen: hij beschrijft het helaas zonder een verklaring te geven voor dit tragische ongeval.


Als gezegd: het boek is erg gedetailleerd. Met name veteranen zal dat aanspre-


ken, anderen misschien minder. Het maakt ook dat kleine foutjes en slordighe- den onvermijdelijk zijn. Zo was de Karel Doorman niet het tweede maar het vierde Nederlandse vliegdekschip: tijdens de Tweede Wereld- oorlog beschikte de marine immers ook al over twee zogeheten merchant aircraft- carriers. Ten slotte een compliment over de illustraties: er is veel materiaal uit privécollecties gebruikt en deze unieke beel- den zijn werkelijk van toege- voegde waarde. (JS)


Boven de boerenkool – Bart Rijnhout 228 pagina’s, rijk geïllu-


streerd € 38,95 (veteranenprijs € 32,-; zie pag. 41)


Uitgeverij Lanasta, Emmen (tel: 0591-618747) www.lanasta.com ISBN 9789086160822


Geknakte bloem


Geknakte bloem is een indringend boek over slachtoffers van de Japanse dwangprostitutie in voor- malig Nederlands-Indië. De auteur was van 1998 tot 2002 vertrouwensvrouw van de Nederlandse slachtoffers. Daarnaast was zij voorzit- ter van de Stichting Project Implementation Committee in the Netherlands (PICN).


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64