This page contains a Flash digital edition of a book.
Check uw agenda


8V05 Op zaterdag 20 oktober bestaat het veteranencafé de Liemers vijf jaar. Dit feit wil de werkgroep veteranen Zevenaar graag met zoveel mogelijk oudgedienden fees- telijk vieren. Zij roept dan ook alle jonge en oude vete- ranen, samen met hun part- ners, op om die dag vanaf 13.00 uur naar Diensten- centrum De Hooge Bongert, Hooge Bongert 3 te Zevenaar te komen, om onder het genot van een hapje en een drankje dit feit te vieren. Reacties: Werkgroep vetera- nen Zevenaar, Nico Kruini- ger, tel: 0316-524354 of Ger Boers, tel: 0316-524611.


8V06 De herdenking op woensdag 14 augustus jl. ter nagedachtenis aan de gevallenen en slachtoffers in Ned.-Indië in het Broersepark te Amstelveen was inspi- rerend en gedenkwaardig. Naast de talloze bezoekers vanuit de lokale overheden en de bevolking uit Amstel-


veen, Amsterdam, Aalsmeer, Uithoorn, Ouderkerk, Die- men en omstreken, hielden vertegenwoordigers van vele herdenkingsgemeenschap- pen uit het land toespraken en legden kransen, bloem- stukken en bloemen. Cen- traal stond bij de sprekers het thema ‘koester herin- neringen’. Samen stil staan en dan weer vooruit! Alle toespraken kunnen wor- den nagelezen op website www.indieherdenkingam- stelveen.nl. Info: Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands- Indië, Conchita Willems, Churchillflat 64, 1422 VR Uithoorn, tel: 06-25565252.


8V08 Van 13 t/m 19 oktober geeft museum Bronbeek een week lang extra aandacht aan Nederlands-Indië in de Week van de koloniale geschiedenis. Het museum speelt daarbij waar moge- lijk in op het thema van de Maand van de geschiedenis


Vorst & Volk. Het programma van de Week van de kolo- niale geschiedenis omvat onder meer lezingen, work- shops rond gamelanmuziek en het Javaanse wajangspel. De Stichting Moluks Histo- risch Museum organiseert tafelgesprekken over de relatie tussen koningshuis en Molukkers. Het Indisch Herinneringscentrum ver- zorgt films over Indische Nederlanders in relatie tot het koningshuis. Ook is er het symposium Erfgoed in beeld, kunstenaars en de verbeelding van het verle- den naar aanleiding van de lopende expositie Bronbe- kers in beeld. Info: www. maandvandegeschiedenis.nl (zoekwoord: Bronbeek).


8V09 Op zaterdag 19 okto- ber, de Gelderse Museumdag, openen meer dan 70 musea in Gelderland hun deuren


8V07 Op zondag 17 november start een vierdaagse reeks themazondagen op het landgoed Bronbeek te Arnhem. Op deze themadagen (ontvangst: v.a. 10.00 uur, programma: 11.00-15.00 uur) belichten historici, wetenschappers, kunstenaars en schrijvers de historie, cultuur en litera- tuur van voormalig Nederlands-Indië en het huidige Indonesië. De dagthema’s zijn: Bandoeng/Bandung (17 november 2013); Vervoer in Nederlands-Indië (19 januari 2014); Atjeh (16 februari 2014); Nederlands-Indië in het koninkrijk (23 maart 2014). De toegangsprijs per dag- programma is € 26,50 inclusief een Indisch lunchbuffet. Voorinschrijving (vereist), e-mail:


loket.ktomm.Bronbeek@mindef.nl. Info: website: www.bronbeek.nl en www.indischerfgoed.nl. Congres- centrum Kumpulan, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.


voor het publiek voor maar € 1,-. Het thema van de Gel- derse Museumdag sluit dit jaar aan bij het thema van de maand van de geschiede- nis Vorst & Volk. Een greep uit de deelnemende musea: Achterhoeks Museum 1940- 1945, Aaltense Musea, Air- borne Museum ‘Hartenstein’, Historisch Museum Gre- nadiers en Jagers, Museum Bronbeek, Museum der Koninklijke Marechaussee, Museum Korps Rijdende Artillerie, Museum Schiet- kamp-Harskamp, Museum Vliegbasis Deelen en Nati- onaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945. Op de website www.geldersemuseumdag.nl vindt u een overzicht van de deelnemende musea.


8V10 De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is een kleine, dyna- mische erfgoedinstelling voor informatie en docu- mentatie over de Tweede Wereldoorlog in de stad en provincie Groningen. OVCG houdt de herinnering aan deze tijd levend door het organiseren van educatieve


56 OKTOBER 2013


projecten, het maken van tentoonstellingen, publica- ties en documentaires, voor- lichting en beheer van col- lecties. OVCG verzamelt alle stukken die betrekking heb- ben op de periode van bezet- ting, bevrijding en weder- opbouw van de provincie Groningen zoals als kranten, documenten, objecten, dag- boeken, foto’s, affiches, brie- ven en gebruiksvoorwerpen. Het archief beschikt over een ruime studiezaal. Geopend: ma t/m do 09.00-14.30 uur. De toegang is gratis (inschrij- ving verplicht). OVCG, Cascadeplein 4, 9726 AD Groningen, tel: 050-5992027, website: www.ovcg.nl


8V11 Onlangs is de website www.museumbronbeek.nl online gegaan. Op deze site vindt u veel gedigitali- seerd materiaal van Museum Bronbeek. Tevens is er een pagina gereserveerd voor de Stichting vrienden van Bron- beek. Info: Stichting vrien- den van Bronbeek, e-mail: r.kneefel6@upcmail.nl, web- site: www.indischerfgoed.nl


8V12 Onlangs heeft voorma- lig marn 2 (milicien) van de KM Jan Heuving het Nieuw- Guinea Herinneringkruis toe- gekend gekregen i.v.m. zijn diensttijd in Ned. Nieuw- Guinea. De versierselen met het daarbij behorende cer- tificaat zullen hem op don- derdag 17 oktober door de burgemeester van Apeldoorn worden uitgereikt. Voorma- lig kpl elmt van de KM T.R. (Tom) Thoma heeft eveneens vanwege zijn diensttijd in Ned. Nieuw-Guinea het Nieuw-Guinea Herinneringkruis toegekend gekregen. De onderscheiding is tijdens de jaarlijkse veteranenbij- eenkomst op Curaçao uitge- reikt. Reacties: J. Heuving, de Hovenlaan 14, 7325 ZC Apeldoorn, tel: 055-3600624 en T.R. Thoma, Kaya Kadu- shi App. 10 Curaçao, tel: 005999560-2604.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64