This page contains a Flash digital edition of a book.
INITIATOR VETERANENBELEID WIM VAN EEKELEN BLIKT TERUG: ‘Van vertrouwensman Door: Jan Schoeman


Wim van Eekelen was onder meer staatssecretaris van Defensie (1978- 1981) en later ook minister op hetzelfde departement (1986-1988). Tijdens zijn bewindsperiode kwam het moderne Nederlandse veteranenbeleid zoals we dat nu kennen tot ontwikkeling. Samen met Checkpoint blikt de ondertussen 82-jarige Van Eekelen terug.


“E


r is veel gebeurd in die jaren, maar dat maakt me nog niet tot dé architect van


het Nederlandse veteranenbeleid. Nee, dat is iets te veel eer, initiator is misschien een beter woord. Ik heb sowieso altijd oog en oor gehad voor de wensen en behoeften van vooral de Indiëgangers en dat is ook logisch verklaarbaar.” Wim van Eekelen benadrukt voortdurend de bijzondere band die hij met Indo- nesië heeft: “Los van het feit dat de roots van mijn vrouw in Indië liggen, ben ik qua leeftijd net iets jonger dan de Indiëveteranen, anders had ik daar ook gediend. Ik constateerde daarnaast dat bij alle herdenkingen Indië er altijd maar bekaaid afkwam. Het is toch te gek voor woorden dat het monument in Roermond ter ere van de ruim 6.200 omgekomenen in de Oost pas in 1988 kon worden onthuld?”


Toespraken Van Eekelen noemde het koloniale


verleden van Nederland in zijn toe- spraken en bracht als eerste Defen- siebewindspersoon een officieel bezoek aan Indonesië. “Het leek erop dat de meeste Nederlanders


10 OKTOBER 2013


M-fregat Hr.Ms. Karel Doorman voor de tewaterlating met koningin Beatrix en minister van Defensie Wim van Eekelen, januari 1988. Foto: NIMH


liever niet herinnerd wilden wor- den aan ons koloniale verleden, dat bovendien ook nog eens met een verloren oorlog was geëindigd. Eén van mijn eerste daden als minister was een toespraak die ik hield tij- dens het 40-jarig jubileum van de eerste divisie 7 december waarin ik stelde dat de toenmalige politiek de Indiëgangers had opgezadeld met hetzij onduidelijke, hetzij onrealisti- sche doelstellingen. Ik was de eerste Defensiebewindspersoon die een officieel bezoek bracht aan Indonesië en ik weet nog als de dag van giste- ren dat ik bij het graf van generaal Spoor stond – een voor mij zeer emo- tioneel moment. Ik kwam er tijdens dat bezoek ook achter dat de norma- lisering van de betrekkingen met dat


land veel te lang had geduurd, waar- door we op een aantal punten de aansluiting met het moderne Indone- sië hadden gemist. In de verwerking van het koloniale verleden liepen zij mijlenver op ons voor.” Tijdens een andere toespraak kon- digde hij aan dat een nieuwe serie fregatten de naam Karel Doorman- klasse zou krijgen. “Dat was in februari 1987, 45 jaar na de herden- king van de slag in de Javazee. Niet iedereen binnen de marine was hier overigens enthousiast over, sommi- gen wilden de naamgeving beperkt houden tot zeventiende-eeuwse vlootvoogden. Ik zou het echter een gemiste kans hebben gevonden als ook niet meer eigentijdse zeehelden door middel van scheepsnamen


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64