This page contains a Flash digital edition of a book.
Van Doorn tot Den Haag


Bijdrages: Charlene Cloo, Linde van Deth, Jo Luijten, Jos Morren en Leen Noordzij


Veteranentenue


Van sommige onderwerpen lijkt ieder- een wel verstand te hebben. Bijvoor- beeld auto’s en voetballen en specifiek bij veteranen scoren (ook) het vetera- nentenue en (het dragen van) onder- scheidingen hoog. Wellicht omdat er geen voorschrift is waarin dit is vastgelegd. Er zijn daartoe genoeg pogingen gedaan, vorig jaar nog door het Veteraneninstituut (Vi), maar deze bleken kans- loos. Dus geldt nog steeds dat elke veteranenvereniging of -stichting zelf het tenue voor haar leden bepaalt en toeziet op de correcte draagwijze daarvan. Deze tenues kennen een grote varië- teit, van blazer en grijze pantalon tot polo met opdruk en spijkerbroek. Recent hebben veteranen het Veteranen Platform (VP) gevraagd bij het KPU- bedrijf te regelen dat daar kledingstuk- ken en toebehoren van veteranentenues


verworven kunnen worden. Dit is in samenspraak met Defensie onderzocht. De forse werklast voor het door bezuini- gingen toch al geteisterde kledingbe- drijf bleek een probleem. De oplossing was om de aanschaf, opslag, distributie en betaling onder te brengen bij de civiele firma Magema in Ter Aar. Daar bleek men bereid om nagenoeg tegen kostprijs deze service aan Defensie en de veteranen te verlenen. Het Vi stelt zich financieel garant om de risico’s (bijvoorbeeld als een artikel te


lang blijft liggen) voor Magema te beperken. Wij danken beide organisa- ties voor hun coöperatieve opstelling,


anders was dit initiatief onuitvoerbaar geweest. Magema heeft een pas-set verworven en afgeleverd aan het VP. Daarmee hopen wij het aantal retourzendingen,


verzendkosten en klantontevredenheid te minimaliseren. De pas-set rouleert volgens schema langs de veteranenont- moetingscentra (zie hiernaast), waardoor de reisafstand voor hen die eerst willen passen, beperkt kan blijven. De pas-set bestaat uit blauwe en zwarte heren- en damesblazers, grijze pantalons en rokken en witte en lichtblauwe man- nen- en vrouwenoverhemden. Verder zijn leverbaar zwarte dames- en heren- schoenen en een broekriem. Informatie, zoals foto’s, maatvoering, prijzen, wijze van bestellen en betalen alsmede het roulatieschema staan op de website van het VP en vanaf mei op www.veteranentenue.nl.


Leen Noordzij, voorzitter Veteranen Platform


Ametisthorst 20, 2592 HN Den Haag tel: 070-3155138, e-mail: info@veteranenplatform.nl


MissieVolbracht


MissieVolbracht is tot stand gekomen vanuit een samenwer- kingsverband tussen verschillende organisaties voor en van veteranen, waaronder het Landelijk Zorgsysteem voor Vetera- nen (LZV). Een militaire uitzending doet altijd iets met je. Het blijft een bepalende ervaring in je leven. Voor de één bete- kent het een verrijking, voor de ander betekent het een worsteling om de ervaringen te verwerken. Mis- sieVolbracht wil veteranen en actief dienenden met uitzendervaringen samenbrengen, ongeacht of de uitzendervaring positief of negatief heeft uitgepakt. MissieVolbracht gelooft erin dat mensen met heftige ervaringen in hun geschiedenis van betekenis voor elkaar kunnen zijn en elkaar kunnen helpen door moeilijke periodes heen te komen. MissieVolbracht gaat daarbij uit van empower- ment. Mensen zijn veerkrachtig. Zij beschikken vaak over een natuurlijke gave om hun gezondheid te herstellen, al is daarbij soms een helpende hand noodzakelijk. Het met moderne media bij elkaar brengen van mensen die


50 APRIL 2013


heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt, is een beproefde methode gebleken na grote rampen, zoals de tsunami in 2004, maar is daarnaast al van grote betekenis gebleken voor grote groepen Nederlandse veteranen. MissieVolbracht is opgezet door een samenwerkingsverband bestaande uit het Vetera- nen Platform en de binnen het LZV aanwezige partijen Stichting het Veteraneninstituut, Stichting Centrum ’45 (Stichting Arq), MGGZ en Stichting de Basis. Deze partijen hebben geen winstoogmerk en streven geen eigenbelang na. De financiën voor het beheer en ont- wikkeling van de website worden ook door de samen- werkende organisaties opgebracht.


MissieVolbracht kan benaderd worden op de website van het


Veteraneninstituut (www.veteraneninstituut.nl). Deze stichting beheert MissieVolbracht ook. Van harte aanbevolen. (JM)


Meer informatie over het LZV: www.lzv-groep.nl. Informatie en directe hulp kun je 24 uur per dag aanvragen via het CAP: zorg@veteraneninstituut.nl of 0343-474148.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64