This page contains a Flash digital edition of a book.
niet alle Indiëveteranen kregen ech- ter het werk dat zij ambieerden of waarop zij recht dachten te hebben. Onder vredesmissieveteranen lijkt de tevredenheid nu groter. Driekwart van de respondenten die werk von- den, geeft aan dat zij tevreden waren met hun eerste baan na dienstver- laten. Dit ondanks het feit dat de meerderheid vindt dat deze baan niet goed aansloot op hun militaire ervaringen en dat 40 procent van hen de ‘militair cultuur’ miste. 31 procent van deze groep is sindsdien ooit werkloos geweest. Desondanks beoordelen zij het verdere verloop van hun loopbaan in grote meerder- heid als positief, zoals blijkt uit tabel 5.


Tabel 5: Tevredenheid loopbaan. Antwoordmogelijkheden Percentage (Zeer) positief Neutraal


(Zeer) negatief Ondersteuning


Op basis van de gepresenteerde cijfers en achtergronden is de con- clusie gerechtvaardigd dat vredes- missieveteranen het op de civiele arbeidsmarkt eigenlijk prima doen. De meesten van hen slaagden daar volledig op eigen kracht in. Slechts 13 procent geeft aan gebruikgemaakt te hebben van (om)scholing die Defensie destijds bood. Slechts 5 procent heeft van Defensie andere vormen van ondersteuning gekregen, zoals sollicitatietraining of bege- leiding naar ander werk. Wel geeft 25 procent (achteraf) aan dat zij op het moment van dienstverlaten wel behoefte hadden aan meer ondersteu- ning bij het vinden van een nieuwe baan. Bij veteranen die op jonge leeftijd (jonger dan 30 jaar) Defensie verlieten, is dit zelfs 35 procent. Nu we te maken hebben met aan- houdende economische tegenwind en meer gedwongen ontslagen (ook bij Defensie), zal de behoefte aan dergelijke ondersteuning eerder toe- dan afnemen. Niet voor niets is 44 procent van de respondenten van mening dat veteranen op grond van hun militaire verdiensten een voor- keurspositie op de arbeidsmarkt ver- dienen, ongetwijfeld deels ingegeven uit een gevoel van solidariteit met andere veteranen. Zo’n voorkeurs- positie voor veteranen heeft overigens


24 APRIL 2013


69% 22% 9%


de instemming van 29 procent van de Nederlanders, zo bleek uit recent opinieonderzoek (zie Checkpoint 2-2013). Maar ook zonder staan vredesmissieveteranen blijkbaar al prima hun mannetje (of vrouwtje) op de arbeidsmarkt. Dat is in deze sombere crisistijd een prettige constatering.


Rapport en Veteranenpanel


Voor wie meer wil weten: via www.veteraneninstituut.nl is het volledige rapport Aan het werk na dienstverlaten te lezen en te downloaden. Veteranen van vredesmissies kunnen zich nog altijd aanmelden voor deelname aan het Veteranenpanel door een e-mail te sturen naar info@veteraneninstituut.nl onder vermelding van ‘Veteranenpanel’.


Gepco Ruitenberg, Cambodjaveteraan. Werkzaam als traumahelicopterpiloot van lifeliner 2, gestationeerd op Rotter- dam The Hague Airport. Op de achter- grond een Eurocopter, type EC-135.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64