This page contains a Flash digital edition of a book.
To the Point


In To the Point kunt u kort en bondig uw mening kwijt. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te redigeren en in te korten. Helaas kunnen slechts enkele van de vele brieven die dagelijks binnen- komen worden geplaatst. Brieven kunt u sturen naar: Checkpoint, brievenrubriek To the Point, Postbus 1091, 6501 BB Nijmegen of tothepoint@veteranen.nl (o.v.v. uw huisadres).


Herscholing veteranen In Checkpoint 2-2013 staat in het


artikel ‘Veteranen en de arbeidsmarkt’ dat ook voor Indiëveteranen de moge- lijkheid bestond om van een (her-) scholing via de demobilisatieregeling gebruik te maken. Naar mijn mening heeft die regeling ergens onderin een afgesloten kast gelegen. Op mijn vraag, tijdens de demobilisatieperiode, of er mogelijkheden waren tot herscholing, werd negatief gereageerd. Na drieën- half jaar dienstplicht, waarvan ruim tweeënhalf Nederlands-Indië, kon dat er niet meer bij. Wij hadden al genoeg gekost. Denk nu niet dat ik er een trauma of wrok aan overgehouden heb, verre van dat. Na een afgeronde zes- jarige avondstudie heb ik een prachtige carrière gehad. Was het niet Kennedy die zei: “Vraag niet wat het vaderland voor u kan doen, maar wat u voor het vaderland kunt doen”? Nou het vader- land heeft niets voor ons gedaan. Eigen studie en altijd keurig mijn belasting betaald, ik hoef ze dan ook nergens voor te bedanken.


P.J. van Hien, Rijswijk


Bangkok Met grote interesse heb ik het verhaal gelezen in Checkpoint 2-2013 over de KNIL’er Bram Versluis die de hel in Japan overleefde. Zijn geschiedenis is geheel waarheidsgetrouw. Ik kreeg dysenterie voordat we afreisden van Singapore naar Thailand en werd in het ziekenhuis ter plaatse naar omstan- digheden goed behandeld (bonbons gevuld met wonderolie). Nadat de spoorweg gereed was en de Japanse soldaten op veel sake en witgepoederde geisha’s getrakteerd waren en wij wat rust hadden gekregen, kwam ik een tijd na Versluis in de haven van Bangkok aan om naar Japan vervoerd te worden. Waar hij Singapore noemt, bedoelt hij Bangkok. Ik prijs me tot op de dag van vandaag nog steeds gelukkig dat een


40 APRIL 2013


De Birma-Siamspoorweg in 2012. Foto: Linde van Deth


paar dagen na onze aankomst voor de reis naar Japan het stationsemplace- ment en de haven van Bangkok geheel in puin werden gebombardeerd en wij niet meer konden vertrekken. Wij kre- gen enkele bommen te verwerken, maar door veel geluk vielen er weinig doden. Wel heb ik iets meegemaakt wat ik nooit begrepen heb. Na dit bombarde- ment moesten wij kisten in- of uitladen uit platte schepen, terwijl een van de Japanse soldaten tegen mij zei: “Soon war over, then we are friends again.” Nog vreemder was dat ik kort daarna een of twee kleinere schepen de geha- vende haven binnen zag varen met wit geschilderde schoorstenen. Soms denk ik dat ik hallucinaties heb gehad, want ik heb dit nooit door anderen bevestigd zien worden. Pas daarna werd ken- nelijk de rede van keizer Hirohito op de radio gehoord. Het was een vreemd schouwspel, de Japanse soldaten ver- stonden kennelijk zijn taal niet.


Dolf Douwes, Geleen Taal


Checkpoint 2-2013 viel op de deurmat. Op pagina 63 staat een taal- of typefout. Er staat: ‘compagniesplee, snel getim-


merd boven een kleine, stromende slogan’. Maar een ‘slogan’ is een leus. Bedoeld wordt waarschijnlijk een ‘slokan’, oftewel een watergoot. Deze lopen, in de regel, achter een huis onder de achtergalerij door. In Tjimahi, mijn voormalige woonplaats, liepen deze echter ook aan de straatkant.


P. van Geldere, Terneuzen Thuiskomst (2)


Op gezette tijden lees ik hoe van uitzending terugkerende militairen feestelijk werden onthaald (zie onder meer Checkpoint 10-2012) en hoe ook officieel het Nieuw-Guinea Herine- ringskruis werd uitgereikt. Heel fijn voor de betrokkene(n), maar ik vrees dat onderstaand relaas toch eerder tot de regel dan tot deze positieve uitzon- dering behoort. Met mijn diploma vijf jaar hbs-a kwam ik als dienstplichtig militair in aanmerking voor een offi- ciersopleiding (en werd daar ook voor goedgekeurd) bij het landmachtonder- deel Lichte Luchtdoelartillerie in 1960. Dat voor onder meer het berekenen van ‘kogelbanen’ toch echt een wiskunde hbs-b-opleiding nodig was, had de legerleiding even over het hoofd


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64