This page contains a Flash digital edition of a book.
DUTCHBATTER VOERDE JARENLANGE JURIDISCHE STRIJD Defensie schond zorgplicht


De minister van Defensie is ver- antwoordelijk voor de schade die Dutchbatter Dave Maat door PTSS lijdt, zo luidt de uit- spraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) op maandag 25 maart. De CRvB vindt name- lijk dat de minister bij beëindi- ging van de missie, in Zagreb en daarna in Assen, niet genoeg nazorg heeft aangeboden.


Dutchbat 3-veteraan Dave Maat.


Door: Anne Salomons Foto: Erik Kottier


D


it oordeel van de CRvB kan grote gevolgen heb- ben voor andere Dutch- batters. Mr. Knoops,


raadsman van Dave Maat, is daar heel duidelijk over: “Deze uitspraak creëert een juridisch kader voor de toekomst.” Daarmee doelt hij op andere veteranen die vinden dat de nazorg van Defensie kort na hun uit- zending tekort is geschoten. Inmid- dels heeft hij ook een oproep gedaan aan deze veteranen om zich bij hem te melden.


De CRvB oordeelde echter ook dat de zorg op lange termijn, vanaf 1996, een jaar na de terugkomst van Maat uit Srebrenica, wel voldoende is geweest. Knoops: “De schade voor Dave Maat is ook het grootst geweest in de korte periode na zijn uitzen- ding.” Met Dutchbat 3 was Maat in 1995 aanwezig bij de val van Srebre- nica. Onder meer vanwege de gevol- gen van het inslaan van een mortier- granaat vlakbij hem, de confrontatie met gruweldaden jegens de Moslim- bevolking en een gijzeling ontwik- kelde hij een acute stressstoornis die uiteindelijk leidde tot PTSS.


Strijd Hoewel Maat na dertien jaar vechten


tegen Defensie deze uitspraak wel verwacht had, is de opluchting er niet minder om. “Je weet het maar nooit met Defensie”, verzucht hij. “Ik zie dit vooral als een erkenning voor mij en alle andere collega’s. Dit gevecht heeft mij veel energie gekost en het is een zware strijd geweest. Ik kon alleen maar van dag tot dag leven. Over de toekomst heb ik niet kunnen nadenken. Voor mijn gevoel ben ik al die tijd nog in Bosnië geweest.” In de rechtszaal was ook een aantal Dutchbatters aanwezig dat de zaak vanaf begin 2000 gevolgd heeft, zoals Winston Munga. Hij zat in Srebre- nica en heeft ook ondervonden dat de nazorg onmiddellijk na de val van de enclave te wensen overliet. Ook bij Munga is PTSS gediagnos- ticeerd, maar hij heeft zijn leven de afgelopen jaren weer enigszins op orde. Toch overweegt hij sterk om hetzelfde te doen als Maat, namelijk Defensie aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Munga: “Het zou mooi zijn als wij Dutchbatters hierin de krachten bundelen.” Een woordvoerder van Defensie laat weten dat men de uitspraak zal


uitvoeren. “Maar we hebben lessen getrokken uit Srebrenica, de nazorg is in de loop der jaren verbeterd”, aldus de woordvoerder. Defensie ziet ondanks deze uitspraak dan ook geen aanleiding om de nazorg nog eens zorgvuldig onder de loep te nemen. “En bij eventuele nieuwe claims van veteranen zal ieder geval op zijn eigen merites worden beoordeeld.”


Vergoeding Maat heeft eerder 125.000 euro van


Defensie gekregen vanuit de ere- schuldregeling. “Met die ereschuld is de schade niet betaald”, benadrukt Pieter Groenhart, raadsman van de militaire vakbond ACOM. Of zoals de beoordeling van de CRvB vermeldt: ‘… welke schadeposten concreet voor vergoeding in aanmer- king komen, is nog niet aan de orde, evenmin de vraag in hoeverre daarbij rekening gehouden moet worden met de inmiddels aan betrokkene ere- schulduitkering van 125.000 netto’. Het is nu aan Maat en zijn raads- heren om de hoogte van de schade- vergoeding te bepalen waarop de minister van Defensie binnen drie maanden moet reageren. Daarna doet de CRvB hier een laatste uitspraak over.


APRIL 2013 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64