This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
flash
TG2, ca ţintă terapeutică potenţială
în cancerul ovarian chimiorezistent
Supraexpresia tipului tisular de transglu- încetinită, sugerând că această proteină
taminază (TG2) din cancerul ovarian este poate oferi o altă abordare terapeutică
asociată cu creşterea şi adeziunea celulelor pentru cancerul ovarian terminal.
tumorale, rezistenţa la chimioterapie şi rata TG2 pare să alimenteze diferite tipuri
scăzută de supravieţuire globală. TG2 pare de cancere prin multiple mecanisme mo-
să fie implicat şi în melanomul metastatic, leculare, fiind o importantă ţintă terapeu-
cancerul mamar şi cel pancreatic. tică. Rămâne de văzut dacă rezultatele vor
După ţintirea şi inactivarea TG2 pe mo- fi similare şi la om.
delele animale, progresia cancerului este smerville@mdanderson.org
Predominanţa testosteronului
Biopsia embrionară
şi riscul pentru sindrom
nu influenţează creşterea
sau riscul de malformaţii
metabolic la menopauză
congenitale
Potrivit unui studiu publicat recent, Sindromul metabolic este o asociere Un studiu pe 70 de copii născuţi
este sugerată o legătură între predo- a unor importanţi factori de risc car- printr-o sarcină unică după efectua-
minanţa testosteronului din echilibrul diovasculari care frecvent coexistă. In- rea diagnosticului şi screening-ului
hormonal de la menopauză şi preva- cidenţa sindromului metabolic creşte genetic preimplantaţional (PGD/PGS)
lenţa crescută a sindromului metabolic. progresiv cu 6 ani înainte până la 6 ani a arătat că procedura nu afectează
Această legătură poate reprezenta un după momentul instalării menopau- creşterea şi nici riscul de malformaţii
mecanism de creştere a afectării cardio- zei. congenitale.
vasculare la menopauză. Predominanţa testosteronului dato- aceste rezultate sunt foarte
Boala cardiovasculară este principa- rită perioadei menopauzei pare să fie încurajatoare pentru copiii, parinţii
la cauză de deces la femeile din ţările factorul hormonal-cheie asociat cu inci- şi clinicienii implicaţi în PGD/PGS.
occidentale. Femeile au tendinţa de a denţa sindromului metabolic. Nu a fost nici o diferenţă între grupele
dezvolta boală cardiovasculară cu 10 ani Sursa: Archives of Internal Medicine, de copii născuţi după PGD/PGS, după
mai târziu decât bărbaţii, cu o marcată JAMA, July IcSI (intracytoplasmic sperm injec-
creştere în perioada menopauzei. Kimberly_Waterman@rush.edu tion) sau după concepere spontană,
naturală.
Prin PGD/PGS se îndepărtează celule
O enzimă identificată
din embrion înaintea transferării în
în endometrioză
cavitatea uterină şi se testează pentru
o serie de afecţiuni genetice specifice
(cum ar fi fibroza chistică, distrofia
Endometrioza este o afecţiune carac- coce ale ciclului menstrual, când diviziunea musculară Duchene). apoi sunt se-
terizată de insule de ţesut endometrial celulară este importantă, dar nu în stadiile lectaţi pentru transfer doar embrionii
ectopic, implantate în afara cavităţii tardive, când implantarea embrionului ferti- neafectaţi.
uterine. lizat devine o prioritate. este necesară continuarea
Recent s-a descoperit o enzimă denu- Femeile care au endometrioză exprimă studiului pe loturi mai mari, pentru
mită telomerază, care este eliberată de ce- această enzimă atât în stadiile precoce, cât că numărul cazurilor studiate este
lulele endometriale din cavitatea uterină şi tardive ale ciclului menstrual, având ca insuficient pentru a trage concluzii
în ultima parte a perioadei menstruale la rezultat continuarea diviziunii celulare şi ferme.
pacientele afectate de endometrioză. pierderea obiectivului susţinerii sarcinii. Lucrare prezentată la 24th Annual
Telomeraza acţionează asupra telome- Ca urmare, mucoasa endometrială poate Meeting of the European Society of
relor cromozomilor din celulele endome- fi mai ostilă pentru o sarcină precoce, iar Human Reproduction and Embryolo-
triale, le creşte lungimea, astfel încât ele celulele superficiale care se pierd la men- gy in Barcelona
pot continua diviziunea, fenomen întâlnit struaţie pot fi mult mai agresive şi mai ca- wordmason@mac.com
în anumite celule cum sunt spermiile, pabile de a supravieţui şi implanta în afara Lucrare prezentată la 24th A nnual
ovocitele, dar nu şi în celulele somatice. uterului. Meeting of the E uropean Society of
Celulele endometriale sunt unice în ceea Samantha Martin Human R eproduction and E mbryology
ce priveşte exprimarea enzimei în stadii pre- samantha.martin@liv.ac.uk in Barcelona
pag. 144 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com