This page contains a Flash digital edition of a book.
Protocoale terapeutice
în tratamentul infertilităţii
I. Definiţia afecţiunii: acute în momentul începerii trata- tabilă. Un protocol comun de admi-
Infertilitate: absenţa concepţiei mentului, frotiu PapaNicolau - nor- nistrare începe cu 75-150 UI lutropină
după un an de raporturi sexuale ne- mal, culturi sterile din col şi sper- alfa împreună cu 75 UI de lutropină
protejate. ma partenerului, uter şi cel puţin o alfa. În funcţie de răspunsul individu-
Indicaţii de administrare de gonado- trompă permeabile, FSH bazal <10 al, se poate creşte doza de folitropină
tropi în funcţie de clasificarea disfunc- ml/ml, minimum 1 mil. de spermato- alfa cu 37,5-75 UI la un interval de 7-
ţiilor ovulatorii (OMS) zoizi mobili. 14 zile. Dacă nu se observă un răspuns
OMS Grup I: Disfuncţii hipotalamo- ovarian, ciclul trebuie abandonat. Pen-
hipofizare, amenoree, fără producţie IV. Tratament (doze, tru ciclul următor, se poate prescrie un
de estrogeni endogeni. Nivel de pro-
condiţiile de scădere a dozelor,
tratament care să înceapă cu o doză
lactină normal. Nivel FSH scăzut, nivel mai mare de folitropină alfa decât în
LH scăzut (hipogonadism hiopogona-
perioada de tratament)
ciclul abandonat. Când răspunsul op-
dotrop). Indicaţie terapeutică: admi- Femei care nu au ovulaţie şi au ci- tim a fost obţinut, trebuie administra-
nistrarea de primă intenţie de FSH şi cluri menstruale neregulate sau nu au tă o singură injecţie de hCG la 24-48 de
LH. menstruaţie deloc ore după ultima injecţie de folitropină
OMS Grup II: Disfuncţii hipotala- Folitropina alfa se administrează alfa şi lutropină alfa. Pacienta trebuie
mo-hipofizare, disfuncţii ale ciclului zilnic. Dacă există ciclu menstrual, să aibă contact sexual în ziua respec-
menstrual, deficienţe ale fazei lutea- tratamentul trebuie să înceapă în tivă şi în ziua următoare administrării
le. Producţie endogenă de estrogeni primele 7 zile ale ciclului. Un pro- de hCG. Dacă se obţine un răspuns ex-
adecvată. Nivel de prolactină normal. tocol obişnuit începe cu 75-150 UI cesiv, tratamentul trebuie oprit şi hCG
Niveluri de FSH normal sau scăzut. In- FSH în fiecare zi. Aceste doze pot fi nu se va mai administra. Tratamentul
dicaţie terapeutică: Administrarea de crescute cu 37,5-75 UI la 7 sau, mai poate reîncepe în ciclul următor la o
FSH este indicată dacă nu răspund la bine, la 14 zile, dacă este necesar, doză de FSH mai mică decât în cel pre-
maximum trei cicluri de administrare pentru a obţine un răspuns adecvat, cedent.
cu clomifen citrat. dar nu excesiv. Doza maximă zilnică
nu trebuie să depăşească 225 UI FSH. Bărbaţi infertili
II. Stadializarea afecţiunii: Dacă nu se observă un răspuns după
cu deficite hormonale
afecţiune cronică
4 săptămâni de tratament, acest ci-
clu trebuie abandonat. Pentru ciclul Folitropina alfa se prescrie, de obi-
indicaţiile tratamentului: următor, se va prescrie un tratament cei, în doze de 150 UI de 3 ori pe săp-
1. Disfuncţii ovulatorii: oligoovulaţia cu doze iniţiale mai mari decât în ci- tămână în combinaţie cu hCG timp de
(ovulaţii rare, neregulate), anovulaţia (ovu- clul abandonat. Când a fost obţinut minimum 4 luni. Dacă nu răspund la
laţie absentă, inclusiv boala ovarului poli- un răspuns optim, se administrează tratament după această perioadă, tra-
chistic), deficienţe ale fazei luteale o singură injecţie cu alt medicament tamentul poate continua cel puţin 18
2. Infertilitate de cauză neexplicată (hCG) la 24-48 ore după ultima injec- luni.
3. Stimularea dezvoltării foliculare ţie cu folitopina alfa. Se recomandă Schema de tratament cu folitropină
la femei cu deficit sever de FSH şi LH. contact sexual în ziua respectivă şi alfa la femei:
Administrarea concomitentă de FSH şi în ziua următoare administrării de Administrare de FSH 75-150 UI în zi-
LH, tratament de primă intenţie. hCG. Dacă se obţine un răspuns ex- lele: 3,4,5,6,7 ale ciclului
cesiv, se întrerupe tratamentul şi nu Monitorizare: ecografie transvaginală
III. Criterii de includere (vârstă, se mai administrează hCG. Pentru în ziua 7 a ciclului (endometru trilami-
sex, parametrii clinico-paraclinici
ciclul următor se va prescrie o doză nar 8 mm, foliculul dominant ~14 mm)
etc.): vârstă: minimă 18 ani,
mai mică decât în ciclul anterior. În cazul unui răspuns prezent: Se
Femei care nu au ovulaţie, nu au menţine doza de 75-150 UI FSH în zi-
sex: feminin şi masculin
menstruaţie deloc şi au fost diagnosti- lele 8,9 ale ciclului, Monitorizare: eco-
Parametri clinico-paraclinici: Ab- cate cu deficit de FSH/LH grafie transvaginală în ziua 9 a ciclului
senţa afecţiunilor care contraindică Folitropina alfa se administrează (endometru trilaminar 11 mm, folicu-
sarcina, absenţa infecţiilor genitale zilnic simultan cu lutropină alfa injec- lul dominant ~17 mm). Administrare
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com