This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
crescute ale leptinei serice sau din li- fiziologice în sarcină. Leptina şi re- avansate, pot să fie parţial responsa-
chidul folicular, indicând posibilitatea ceptorii de leptină au fost identificaţi bile pentru creşterea concentraţiei
ca deficienţa de leptină sau rezistenţa în sinciţiotrofoblastul placentar, su- serice de leptină sau 3) creşterea con-
acesteia să fie măcar parţial responsa- gerând existenţa la acest nivel a unor centraţiei materne de leptină în sarci-
bile de anomaliile reproductive care se mecanisme autocrine şi paracrine, na avansată poate fi atribuită acţiunii
întâlnesc în aceste situaţii
(2)
. care sintetizează hormonii necesari proteinelor de legare a leptinei sau re-
Leptina acţionează prin intermediul pentru menţinerea sarcinii. În cultură, ceptorilor solubili de leptină prezenţi
unui receptor specific, care aparţine celulele citotrofoblastice produc lepti- din abundenţă în această perioadă.
familiei de receptori tip citokine cla- nă, iar adăugarea de leptină recombi- Interacţiunea cu un asemenea recep-
Carmen Constantinescu*, Irina Enăchescu**, Cristian Văduva***, Alice Văduva****
sa I şi prezintă două izoforme care se nată determină eliberarea de HCG. tor circulator poate fi responsabilă, cel
diferenţiază prin lungimea relativă a Leptina stimulează eliberarea de puţin în parte, de hiperleptinemia din
* medic primar obstetrică-ginecologie, Sp. Univ. C.F. Craiova, ** medic rezident obstetrică-ginecologie, regiunii lor citoplasmatice. Acestea HCG placentar şi este responsabilă sarcină şi poate contribui la inhibarea
Sp. Jud. de Urgenţă Craiova, *** medic primar obstetrică-ginecologie, Sp. Jud. de Urgenţă Craiova
includ forma lungă (LEPR L), care de inducerea şi creşterea amplitudinii optimă a interacţiunii cu receptorii hi-
**** medic specialist medicină internă, Sp. Jud. de Urgenţă Craiova
predomină la nivelul hipotalamusului peak-urilor de HCG. Leptina activează potalamici în sarcină, determinând o
şi forma scurtă (LEPR S), care se gă- eliberarea de citokine proinflamatorii stare de rezistenţă la leptină similară,
seşte în mai multe organe şi ţesuturi. şi prostaglandine de la nivelul situsu- ca efect, cu cea conferită de supresorii
LEPR L expune o secvenţă de amino- lui placentar, sugerând existenţa unui semnalului citokinelor în hipotalamus
acizi implicată în legarea de tirozin rol de modulator al funcţiei endocrine (SOCS-3)
(11)
.
kinaza Janus ( JAT/STAT), în timp ce placentare. Prezenţa leptinei şi recep- Secreţia de leptină este crescută la
LEPR S are capacitatea de a se lega de torilor de leptină în placenta umană nivelul liniei celulare trofoblastice în
MAPK(mitogen-activated protein ki- şi endometru, observaţia că secreţia condiţii de hipoxie. Hipertrigliceride-
nase). Un receptor de leptină solubil, endometrială de leptină este crescu- mia sangvină ombilicală este impor-
circulator (solLEPR) este generat prin tă în prezenţa blastocistului viabil tantă pentru rezerva energetică când
clivajul proteolitic de la nivelul recep- leagă acest polipeptid de dezvoltarea fătul devine hipoxic. Hipoxia fetală
torilor de legare membranari
(3)
. precoce a produsului de concepţie şi induce hipersecreţie de catecolami-
Forma lungă a receptorului de lepti- sugerează locul acesteia în grupul re- ne de la nivelul glandelor adrenale şi
nă, care este responsabilă de transduc- glatorilor activi din fazele de apoziţie accelerează producţia de energie prin
ţia semnalelor este sintetizată în prin- şi adeziune ale implantaţiei
(10)
. transformarea glicogenului în glucoză.
cipal în nuclei hipotalamici arcuat şi Concentraţia periferică a leptinei Când fătul este supus unui stres, acizii
ventromedial, arii importante în con- creşte pe măsură ce sarcina avansea- graşi liberi sunt secretaţi ca o a doua
trolul eliberării GnRH-ului şi compor- ză. Uzual, concentraţia de leptină este sursă de energie pentru a compensa
tamentului sexual
(4)
. Leptina acţionea- corelată cu nivelul progesteronului din consumul crescut de glucoză şi leptina
ză central pentru a influenţa funcţia faza luteală a ciclului menstrual şi cu pare să fie în legătură cu acest meca-
reproductivă, dar menţine incertitudi- concentraţia HCG-ului din sarcină, nism. Aceste caracteristici metabolice
nea dacă aceste acţiuni sunt exercita- demonstrând existenţa unui potenţial par să aibă conexiuni cu secreţie feto-
te direct asupra neuronilor GnRH sau pentru asocierea cu steroizii placen- placentară de leptină
(14)
.
indirect prin intermediul circuitelor tari şi hormonii polipeptidici necesari Preeclampsia, care afectează aproxi-
interneuronale
(5)
. Receptorii leptinei pentru menţinerea sarcinii. Secreţia mativ 5-10% din sarcini, reprezintă una
nu au fost identificaţi la nivelul neuro- de leptină de la nivelul vilozităţilor din cele mai comune complicaţii ale
nilor GnRH, favorizând ideea interme- placentare din primul trimestru de acesteia. Hipertensiunea cu vasocons-
diarilor neuronali ai acţiunilor leptinei sarcină este de aproximativ 50 de ori tricţia arteriolară este manifestarea
asupra eliberării de GnRH
(6)
. mai mare decât din ţesuturile preleva- clinică majoră, care determină reduce-
Leptina este sintetizată în placenta te la termen. Această perioadă a peak- rea fluxului uteroplacentar, producând
umană şi este secretată atât în circu- ului de leptină corespunde cu cea a hipoxie placentară, precum şi hipotro-
laţia maternă, cât şi fetală. Sinteza de creşterii HCG-ului. Concentraţia de fie fetală. Se ştie că presiunea oxigenu-
leptină a fost identificată în placentă, leptină este mai mică cu 38 % la paci- lui reglează o serie de gene placentare
vilozităţi coriale, corion leave şi am- entele care prezintă avorturi spontane care sunt critice pentru proliferarea
nios
(7)
. Leptina şi ARN-ul său mesager în primul trimestru comparativ cu cele şi diferenţierea trofoblastului, care se
sunt localizate şi la nivelul celulelor care menţin cu succes sarcina
(9)
. consideră că participă la patogenia
endoteliale viloase vasculare, care sunt Se cunoaşte că: 1) alte ţesuturi spe- preeclampsiei
(13)
.
în contact direct cu sângele fetal. Atât cifice sarcinii (decidua, corioamnio- Astfel, în preeclampsie, hipertensi-
forma lungă, cât şi forma scurtă a re- sul) pot produce leptină şi pe măsură unea contribuie la hipoxia placentară
ceptorilor de leptină sunt prezente în ce gestaţia avansează contribuie pro- şi concentraţia plasmatică a leptinei
placentă şi sunt în contact cu leptina gresiv la concentraţia crescută din creşte semnificativ, situaţie care tre-
la nivelul sinciţiotrofoblastului inter- circulaţia periferică, 2) o alterare în buie corelată cu gradul de obezitate,
feţei materne, implicând un potenţial contribuţia placentară şi/sau a rezer- deoarece pacientele cu un indice al
efect autocrin sau paracrin al leptinei velor adipoase materne, determinate masei corporale înainte de sarcină
asupra funcţiei placentare
(8)
. de concentraţii crescute ale hormoni- mai mare de 25 kg/m
2
prezintă con-
Leptina îndeplineşte multe roluri lor (în special, estrogen) tipice sarcinii centraţii ale leptinei periferice scăzute
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 159
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com