This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
Leptina, în sarcină
Leptin in pregnancy
Carmen Constantinescu*, Irina Enăchescu**, Cristian Văduva***, Alice Văduva****
* medic primar obstetrică-ginecologie, Sp. Univ. C.F. Craiova, ** medic rezident obstetrică-ginecologie,
Sp. Jud. de Urgenţă Craiova, *** medic primar obstetrică-ginecologie, Sp. Jud. de Urgenţă Craiova
**** medic specialist medicină internă, Sp. Jud. de Urgenţă Craiova
Abstract
Leptin was initially identified as an adipo- and is secreted into both the maternal and
cyte-derived hormone that decreases food fetal circulation. Leptin production in the pla-
intake and body weight via its receptor in centa is increased in pregnancies complicat-
the hypothalamus. Leptin plays an essential ed with several pathologic conditions. Leptin
role in reproduction by regulating gonado- gene expression in the placenta is augmented
tropin-releasing hormone secretion from the in severe preeclampsia, and maternal plasma
hypothalamus. It also modulates glucose me- leptin levels in severe preeclampsia are sig-
tabolism by increasing insulin sensitivity and nificantly higher than those in normotensive
activates the sympathetic nervous system. pregnant women.
Leptin is produced by placental trophoblasts Keywords: leptin, preeclampsie
GnRH şi gonadotropine şi are roluri
Rezumat
complexe în funcţionarea ovarelor şi
Leptina a fost iniţial identificată ca un hormon derivat din adipocite, ce endometrului, precum şi în dezvolta-
reduce ingestia alimentară şi greutatea corporală prin intermediul recepto- rea embrionară.
rilor săi localizaţi la nivelul hipotalamusului. Leptina joacă roluri importante Leptina interacţionează cu axa re-
în procesul de reproducere prin reglarea secreţiei hormonului eliberator productivă la nivelul mai multor si-
de gonadotrofină de la nivelul hipotalamusului. De asemenea, modulează tusuri, având efect stimulator asupra
metabolismul glucozei prin creşterea sensibilităţii la insulină şi activează hipotalamusului şi hipofizei şi exerci-
sistemul nervos simpatic. Leptina este produsă de trofoblastul placentar şi tând acţiune inhibitorie asupra gona-
este secretată atât în circulaţia maternă, cât şi fetală. Producţia de leptină de delor.
la nivel placentar este crescută în sarcinile complicate cu condiţii patologice Mai recent, s-a arătat că influenţea-
severe. Exprimarea genei leptinei în placentă este crescută în preeclampsia ză şi alte organe-ţintă reproductive,
severă şi concentraţia plasmatică de leptină maternă în aceste condiţii este precum endometrul, placenta şi glan-
semnificativ mai mare comparativ cu aceea provenită de la pacientele gravide dele mamare, exercitând influenţe
normotensive. corespunzătoare asupra unor procese
Cuvinte-cheie: leptină, preeclampsie ca menstruaţia, sarcina şi lactaţia. Ca
marker al unei rezerve nutriţionale
adecvate, leptina poate acţiona în con-
Leptina este considerată o proteină centrale hipotalamice, acţionând cordanţă cu gonadotropinele şi hor-
implicată în dezvoltarea obezităţii şi ca un semnal major al sistemului monul de creştere pentru a iniţia pro-
este recunoscută ca un hormon produs reproductiv, prin inhibiţia secreţiei cesul complex al pubertăţii. Situaţiile
de câteva ţesuturi, ţesutul adipos fiind celulelor β pancreatice şi stimularea în care statusul nutriţional este subop-
situsul principal de secreţie a leptinei transportului de glucoză. timal (tulburări alimentare, ameno-
şi determinantul major al nivelului cir- Leptina poate acţiona ca o legătură reea) sunt asociate cu un nivel seric
culator al acestui hormon
(1)
. critică între ţesutul adipos şi sistemul scăzut al leptinei; în contextul unui
Funcţiile atribuite leptinei sunt reproductiv, indicând dacă rezerve- exces al rezervei energetice sau tul-
reprezentative, incluzând reglarea le energetice adecvate sunt prezente burări metabolice, precum obezitatea
ingestiei alimentare şi balanţa pentru o funcţie reproductivă nor- sau sindromul ovarelor polichistice,
energetică prin intermediul căilor mală. Leptina alterează producţia de se înregistrează deseori concentraţii
pag. 158 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com