This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
tromboembolice în cursul sarcinii, fle-
bita fiind confirmată în mod sistematic
prin flebografie în caz de suspiciune
Figura 1. Incidenţa bolii tromboembolice în cursul
sarcinii, evaluată pe un număr de 645.663 de sarcini,
clinică
(3,4)
: în primul studiu, frecvenţa
studiate în ansamblul maternităţilor din Scoţia între
flebitelor este estimată la 0,01/1.000 în
anii 1983 şi 1993
(9)
cursul sarcinii şi 0,6/1.000 în perioada de
TVP = tromboză venoasă profundă
post-partum. Al doilea studiu raportea-
EP = embolie pulmonară
ză o incidenţă a flebitelor de 0,8/1.000 Coloana albă = vârsta sub 35 de ani
în sarcină. Alte studii în care evaluarea Coloana neagră = vârsta peste 35 de ani
diagnostică a bolii tromboembolice este
Ordonata = incidenţa la 1.000 de sarcini (0,5/1/1,5)
mai puţin riguroasă raportează inciden-
ţe variabile de 0,5/2.000 de naşteri, mer-
gând până la 5/2.000 de naşteri atunci
când diagnosticul este realizat doar prin coagulării şi ale fibrinolizei care induc maternităţile din Scoţia între 1983 şi
metode clinice
(5,6,7)
. o stare protrombotică. Aceste modifi- 1992 ( figurile 1 şi 2)
(9)
.
BA Riga, Edwige De Campos, Mathias Widode, Keith Fade
În general, se consideră că frecvenţa cări sunt mult mai intense către sfârşi- O naştere prin cezariană multiplică
C.H.C., France
bolii tromboembolice în cursul sarci- tul sarcinii şi în perioada de post-par- de 3 ori riscul de flebită în post-par-
nii şi a perioadei post-partum este de tum imediat. tum în raport cu o naştere pe cale va-
1/1.000 de sarcini, respectiv 1/2.000 de Revenirea la normal se face în gene- ginală ( figura 2)
(9)
.
sarcini. ral în 2-4 săptămâni după naştere. Se În studii retrospective, pacientele
Studii recente raportează o frecvenţă produce o creştere semnificativă a fac- cu antecedente de tromboză venoasă
a bolii tromboembolice mai mare ante- torilor de coagulare I, V, VII, VIII, IX, X, au un risc estimat de recidivă de 12%
partum decât în postpartum. Această XII şi a factorului Willebrand. până la 15%
(14)
.
repartiţie a frecvenţei se poate explica Anticoagulantele fiziologice - pro- Totuşi, singurul studiu prospectiv
în parte prin mobilizarea precoce după teina C şi antitrombina rămân în ge- publicat
(15)
raportează absenţa trom-
naştere şi o utilizare mai frecventă a neral neschimbate în cursul sarcinii, bozei venoase în cursul sarcinii la un
profilaxiei în post-partum, în particular în timp ce proteina S îşi diminuează număr de 60 de femei care aveau an-
după naşterea prin operaţia cezariană valorile
(11)
. tecedente de boală tromboembolică şi
( figura 1)
(9,10)
. Deşi proteina C rămâne la valori nor- care nu au beneficiat de un tratament
În cursul sarcinii, trombozele venoa- male în cursul sarcinii a fost descrisă anticoagulant profilactic.
se profunde (TVP) apar mai frecvent apariţia unei rezistente la proteina C Repausul la pat în cursul sarcinii este
la membrul inferior stâng din cauza activată fără mutaţia factorului V
(12)
. un factor de risc general admis, deşi
compresiei venei iliace stângi de arte- Activitatea fibrinolitică este de ase- nici un studiu nu a demonstrat acest
ra iliacă şi uterul gravid
(3,8)
. menea diminuată, cu o revenire rapidă lucru cu adevărat, mai ales că repausul
Ele survin în orice moment al sar- la normal după naştere, deoarece pla- la pat este frecvent în cazul sarcinilor
cinii cu un maximum de frecvenţă în centa secretă cantităţi crescute de in- care prezintă complicaţii
(5)
.
al doilea trimestru: 25% din TVP apar hibitori ai substanţelor care activează Obezitatea determină creşterea sta-
în primul trimestru, 50% din TVP în al plasminogenul (PAI 1 şi PAI 2). zei venoase şi se regăseşte ca factor de
doilea trimestru, iar restul de 30% sur- risc în anchetele epidemiologice en-
vin în al treilea trimestru. Modificări gleze asupra deceselor materne.
De aceea, atunci când este necesa-
ale sistemului venos
De asemenea, orice intervenţie chi-
ră profilaxia bolii tromboembolice în rurgicală în cursul sarcinii reprezintă
cursul sarcinii, aceasta trebuie realiza- Macklon şi colaboratorii
(13)
au de- un factor de risc, ca şi hipertensiunea
tă încă de la debutul sarcinii. scris, prin intermediul unui studiu indusă de sarcină, drepanocitoza, des-
Doppler, modificările venoase în cur- hidratarea
(5)
.
Fiziopatologie sul sarcinii: există o diminuare a flu-
Sarcina şi naşterea reunesc elemen- xului sangvin venos încă de la debu- Trombofilia congenitală
tele constitutive ale triadei lui Virchow, tul celui de-al doilea trimestru, cu o 8 Deficitul de antitrombină
acestea fiind la originea fenomenelor scădere maximă la 34 de săptămâni Mai multe studii estimează riscul de
bolii tromboembolice: modificări ale şi revenirea la normal la aproximativ tromboză venoasă în sarcină şi post-
sistemului coagulării, alterarea fluxu- 6 săptămâni după naştere. De aseme- partum al femeilor cu deficit de anti-
lui venos şi traumatismul posibil al ve- nea, există o creştere a diametrului trombină în jurul a 30-40%
(16, 17, 18, 19, 20)
.
nelor în cursul naşterii. venelor gambelor, mai importantă de Cu toate că aceste studii sunt retros-
partea stângă. pective şi evaluează riscul la paciente
Modificări ale coagulării selecţionate, pentru că toate gravide-
şi fibrinolizei în cursul sarcinii
Factori de risc le aparţin unor familii de subiecţi cu
Vârsta peste 35 de ani dublează ris- deficit simptomatic de antitrombină,
În cursul sarcinii normale se produc cul de boală tromboembolică conform se consideră că aceste femei prezintă
numeroase modificări ale sistemului unui studiu englez efectuat în toate un risc crescut de tromboză venoasă
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 151
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com