This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
Abrevieri Medicus (http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/ Legendele ilustraţiilor
Nu sunt acceptate în titlu şi sunt de evitat terms_cond.html). Informaţiile provenite din Se recomandă exprimarea rezultatelor în
în rezumat pe cât posibil. Unităţile de măsură surse nepublicate încă, dar acceptate spre pu- unităţi de măsură internaţionale şi în SI. Vor
din Sistemul Internaţional sunt recomandate. blicare pot fi citate. Indicaţiile respective vor fi utilizate abrevierile acceptate internaţio-
În titlu şi în rezumat nu sunt recomandate purta în bibliografie menţiunea “sub tipar” în nal.
abrevieri. Numai abrevierile standard sunt paranteze rotunde. Dacă lucrarea nu este accep-
permise (vezi manualul AMA pentru abrevi- tată încă, menţiunea va fi “observaţii nepublica- Formatul articolului
eri). În text vor fi menţionate abrevierile între te”. Nu vor fi citate decât referinţele care au fost Sunt acceptate şi variantele abreviate pen-
paranteze în prima apariţie. consultate de autorii articolului. tru revistă cu varianta integrală pe site. Comu-
nicatele, scrisorile către editor, răspunsurile
Textul Exemple de citare corectă
vor apărea numai pe site. Dimensiunea reco-
Se recomandă pentru studii structurarea Reviste: autorii, titlul original al articolu- mandată a articolelor este:
în următoarele secţiuni: lui, revista cu prescurtările internaţionale, - studii clinice, terapeutica chirurgicală,
l Introducere - se arată pe scurt scopul şi raţi- anul, volumul, numărul revistei, pagina de opinii/referate clinice: 7 autori ( pentru studii
unea studiului. Se prezintă numai fundalul, început şi de sfârşit. multicentrice 12 autori) (dacă sunt mai mul-
cu un număr limitat de referinţe necesare Lerner D.J., Kannel W.B. Patterns of corona- ţi, pot fi menţionaţi la secţiunea mulţumiri),
cititorului să înţeleagă de ce a fost condus ry heart disease morbidity and mortality in the maximum 3.000 de cuvinte, 25 de referinţe.
studiul. Nu trebuie să conţină date sau con- sexes. A 26-year follow up of the Framingham Include rezumatul de max. 150 cuvinte şi 3-5
cluzii din studiul actual. population. Am Heart J 1986; 111: 383-90. cuvinte-cheie pentru indexare. Se iau în calcul
l Material şi metodă - se descriu pe scurt, monografie: autorii, titlul original, edi- numărul şi dimensiunea tabelelor/imaginilor.
planul, pacienţii, animalele de experienţă, tura, oraşul, anul, numărul paginii. - prezentări de caz şi comunicările ştiinţifi-
materialele, metodele, criteriile de include- Donegan W., Spratt J. Cancer of the breast. ce şi clinice: max. 5 autori, 700 cuvinte, 3 refe-
re-exludere, explorările, procedura, precum Ediţia a 4-a. Ed. Saunders, New York, 1995. rinţe, include abstractul de max. 75 cuvinte şi
şi metoda statistică folosită. Medicamente- pag 48-56. 3-5 cuvinte-cheie pentru indexare.
le vor avea numai denumirea ştiinţifică sau capitol de tratat - review: 7 autori, maximum 6.000 de cu-
chimică (generică). Ledger W.J. Dystocia and prolonged labor. vinte, 16-18 pagini de manuscris plus tabele şi
l R ezultate - trebuie expuse rezultatele In: Wilson JR, Carrington ER, editors. Volu- ilustraţii, 25 de referinţe. Include rezumatul de
detaliate şi trebuie citate toate tabe- me 8: Obstetrics and Gynaecology, St Louis: max. 150 cuvinte şi 3-5 cuvinte-cheie pentru
lele şi figurile în ordinea logică şi care Mosby; 1987:474-93. indexare. Se iau în calcul numărul şi dimensi-
trebuie să suplimenteze textul, nu să îl Brooke B. The development of surgical unea tabelelor/imaginilor. Include o evaluare
dubleze. Se subliniază numai cele mai treatment for ulcerative colitis. In Lee E., sistematică asupra criteriilor de includere şi
importante observaţii şi nu comparativ eds. Surgery of inflammatory bowel disor- excludere a literaturii, precum şi enumerarea
cu rezultatele altora. Aceste compara- ders, London: Churchill Livingstone; 1987:23 articolelor acceptate sau respinse. Desigur că
ţii se fac la secţiunea discuţii. -32. la aceste dimensiuni este posibilă numai apa-
l D iscuţii, concluzii - a nu se repeta datele riţia online a acestor materiale.
prezentate la rezultate şi nici nu trebuie Comunicări personale - recenziile de cărţi, referatele din reviste, in-
prezentate date noi aici. Discuţiile cuprind
şi date nepublicate
formări în legătură cu activitatea societăţilor de
raportarea rezultatelor personale la datele profil şi a manifestărilor ştiinţifice: 1-2 pagini.
de literatură. Vor fi subliniate aspectele noi Dacă sunt esenţiale, acestea pot fi folosite - imagini în obstetrică-ginecologie: max. 5
relevate de studiu şi se vor discuta implica- între paranteze, în locul cel mai potrivit din autori, 300 cuvinte, 3 referinţe. O fotografie sau
ţiile acestora şi limitele lucrării. text, nu ca referinţe numerotate. Acestea un test diagnostic (ecografie, RMN, microscopie,
l A naliza statistică - trebuie să fie clar speci- trebuie însoţite de permisiunea autorilor. ADN ş.a.) sunt însoţite de o descriere a cazului.
ficate care teste au fost folosite pentru eva- Manuscrisul trebuie să includă: o prezentare
luarea datelor. Când datele sunt prezentate Figurile, imaginile, tabelele scurtă, o imagine relevantă cu o scurtă legendă,
sub forma tabelară, testul statistic trebuie Figurile sunt trimise separat, nu în cadrul descrierea tratamentului, rezultatele şi evoluţia
să fie indicat printr-o notă de subsol pentru documentului. În document se citează numai pacientei, un răspuns pentru imaginea prezentată.
fiecare test în parte. figurile, consecutiv, cu cifre arabe, cu un titlu şi Ordinea în care apar în revistă articolele
l M ulţumiri - numai persoanelor care au legendă. Imaginile, tabelele şi figurile trebuie este determinată de: data intrării în redac-
adus o contribuţie semnificativă la stu- să fie în format jpeg, de minimum 300 dpi. ţie, necesităţile editoriale şi respectarea re-
diu, dacă este cazul. Legenda figurilor trebuie să fie pe altă pa- comandărilor de mai sus. Pot surveni priorităţi
l B ibliografie - vezi recomandările Re- gină separat. Figurile (desene, scheme) vor fi pentru unele articole de actualitate, solicitate
vistelor Biomedicale (www.icmje.org). reprezentate grafic profesional. Fiecare foto- de redacţie sau de interes deosebit.
Vor fi numerotate în ordinea în care apar în grafie va avea menţionat în subsol numărul, Versiunea oficială integrală a recoman-
text, cu cifre arabe. titlul articolului şi primul autor, iar partea su- dărilor pentru revistele biomedicale se poa-
Este obligatoriu ca toate sursele cuprinse perioară a figurii - indicată cu o săgeată (daca te consulta la adresa: www.ICMJE.org
în bibliografie să fie citate în text şi să nu apară în nu se poate deduce care este aceasta). Toate Nerespectarea recomandărilor de mai sus
text trimiteri la lucrări care nu sunt menţionate în ilustraţiile vor fi numerotate cu cifre arabe. poate duce la întârzieri în publicarea mate-
bibliografie. Titlurile periodicelor vor fi abreviate Autorii vor indica în text unde trebuie plasate rialelor.
conform stilului internaţional acceptat - Index ilustraţiile. Vă mulţumim!
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 201
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com