This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
ginecologie
elementele vestigiale wolffiene/rete tensă; apar mai ales în menopauză între ii-3 tumori cu celule lipoidice.
ovarii; malignizarea adenofibromului 50 şi 70 de ani; în general, sunt benigne Această categorie grupează tumori
( forma “borderline” - adenofibromul dar se pot şi maligniza); care conţin numeroase incluziuni lipo-
malign, forma malignă propiu-zisă/ 8 fibromul ovarian (este o tumoare idice şi care în plus pot avea activita-
carcinomul cu celule clare şi adeno- solidă benignă ce face parte din grupa te hormonală virilizantă. Sunt tumori
carcinomul mezonefroid sau mezone- tecom-fibrom cu structură conjuncti- extrem de rare, fiind cunoscute şi ca
fronul au determinat o serie de con- vă, dar lipsită de activitate endocrină; luteoame sau corticosuprarenaloame,
troverse, fiind autori ce le încadrează are o incidenţă de 2-5% din totalul tu- hipernefroame ovariene. Macroscopic,
separat; OMS le consideră ca făcând morilor de ovar; este de obicei unila- tumoarea este solidă, netedă de dimen-
parte din aceeaşi categorie alături de terală, iar bilateralitatea se întâlneş- siuni care nu depăşesc mărimea unei
adenofibrom cu structură benignă şi te în 20% dintre cazuri; apare de cele cireşe sau a unei nuci. Excepţional di-
tumoarea la limită/borderline cu slab mai multe ori la vârsta de peste 40 de ametrul lor poate atinge 12 cm. Clinic,
potenţial de malignizare - low malig- ani; are dimensiunile mici de 5-8 cm la fetiţă se antrenează fenomene de
nancy potential). şi numai în cazuri excepţionale poate pseudo-pubertate precoce cu apariţia
i-5 tumoarea brenner benignă: atinge dimensiunile unui cap de făt de mici metroragii, la femeia adultă
- este denumită oophoron folicular, sau poate atinge câteva kilograme; în fenomene de defeminizare şi virilizare
fibroepiteliom benign mucigen, me- circa 36% din cazuri se poate compli- de diferite grade. Se pot maligniza în
zoteliofibrom; este o tumoare ovaria- ca cu sindromul Demon-Meigs descris proporţie de 10-30%. Tratamentul este
nă solidă, cu incidenţă destul de rară, de Meigs în 1940 şi Demon în 1970, ca- chirurgical conservator sau radical în
circa 4/1.000 din totalul tumorilor de racterizat prin triada fibrom de ovar, funcţie de examenul histo-patologic
ovar; este diagnosticată între 50 şi 60 ascită, hidrotorax homolateral; tablo- extemporaneu.
de ani, este benignă cu evoluţie lentă, ul clinic se conturează progresiv, mai ii-4 tumori cu celule germinale.
malignizarea survenind extrem de rar; întâi apare hidrotoraxul cu tuse, dis- Această subgrupă reprezintă 15-20%
de obicei este unilaterală, nu se mani- pnee, matitate la baza hemitoracelui din totalul tumorilor de ovar, fiind
festă clinic, fiind adeseori descoperită homolateral sau bilateral; ascita sur- apanajul vârstelor tinere (60% dintre
accidental; macroscopic, dimensiunile vine ceva mai târziu pentru a domina tumorile de ovar în primele două dece-
acesteia sunt mici, 3-4 cm, dar poate apoi tabloul clinic; tumoarea ovariană nii de viaţă). Degenerescenţa malignă
ajunge şi la dimensiunile unui cap de este solidă, mobilă, nu prea mare de este de circa 5%. Cele mai importante
făt. Intervenţia chirurgicală se poa- volum; ablaţia tumorii se însoţeşte de forme anatomo-clinice sunt:
te practica în funcţie de context, la dispariţia completă, definitivă a epan- 8 disgerminomul (are ca simpto-
această vârstă putându-se asocia şi o şamentelor pleurale şi peritoneale; me: seminomul ovarian, gonocitomul
altă patologie pelvi-genitală, ce indică degenerescenţa malignă este posibilă, disgenetic, carcinomul embrionar cu
histerectomia totală sau subtotală cu dar excepţională. stroma limfoidă, carcinomul cu celule
anexectomie bilaterală. ii-2 tumorile virilizante de ovar. mari, carcinomul alveolar); incidenţa
Aceste tumori sunt reprezentate de este estimată la 2% din totalul tumori-
Grupa II - Tumori din mezenchim androblastom, arenoblastom, andro- lor de ovar; este bilateral în mod suc-
şi cordoanele sexuale
blastomul cu celule Sertoli şi Leydig. cesiv în 10-40% dintre cazuri; apare la
Sunt tumori histologic masculine fetiţe cu vârsta cuprinsă între 10 şi 15
În general, sunt tumori ovariene cu care produc androgeni, determinând ani; macroscopic, măsoară câţiva cen-
activitate hormonală. Au origine disem- modificări somatice şi psihice de tip timetri în diametru, dar poate atinge
brioplazică, histogenetic fiind explicate virilizant. Tumorile sunt excepţional şi dimensiuni importante; apare ex-
prin persistenţa unor celule mezenchi- întâlnite înainte de pubertate, 75% din cepţional peste vârsta de 30 de ani;
male primitive, capabile să se diferenţi- cazuri fiind diagnosticate între 20 şi 40 evoluţia disgerminomului este cea a
eze în tumori înrudite embriologic care de ani, restul de 25% după menopau- unei tumori maligne; atâta timp cât
produc fie hormoni feminizanţi/estro- ză. Incidenţa lor este extrem de redusă tumoarea nu a spart capsula ovaria-
geni-tumori de granuloasă şi tecoame, (0,4% din totalul tumorilor de ovar). nă, operaţia are un rol prognostic bun
fie hormoni masculinizanţi (arenoblas- Rareori sunt bilaterale (5%), incidenţa (motiv pentru care unii practică numai
tomul). maximă fiind atinsă spre vârsta de 30 anexectomia şi nu intervenţii radica-
ii-1 tumorile feminizante. Cele mai de ani. Clinic se constată sindromul de le); când capsula ovariană a fost spar-
importante tumori din această grupă defeminizare (amenoree, regresia ca- tă, prognosticul este grav, disgermino-
sunt: tumorile de granuloasă (5-7% din racterelor sexuale secundare feminine, mul metastazând la nivel peritoneal,
totalul tumorilor de ovar; se întâlnesc la atrofierea sânilor, atenuarea distribu- epiploon, peritoneul parietal, gangli-
toate vârstele; în 90% dintre cazuri sunt ţiei de tip ginoid a paniculului adipos) onii limfatici locali şi loco-regionali,
unilaterale; în 5-15% dintre cazuri se şi sindromul de masculinizare (hirsu- retroperitoneali, dând şi metastaze la
malignizează fiind tumori cu malignita- tism, hipertrofie clitoridiană, îngroşa- distanţă ( ficat, plămâni, oase): este ra-
te redusă; după extirpare, recidivele pot rea vocii, psihicul capătă o amprentă diosensibil, iar supravieţuirea la 5 ani
apărea, dar tardiv); de virilizare). Virilizarea cedează după nu depăşeşte 12-27%, dată fiind malig-
8 tecoamele (sunt mult mai rare, dar extirparea chirurgicală a formaţiunii nitatea disgerminomului, majoritatea
au o acţiune feminizantă mult mai in- tumorale. practicienilor recomandă intervenţia
pag. 184 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com