This page contains a Flash digital edition of a book.
>14 mm. Când foliculul dominant are mare de 16 mm sau peste 6 foliculi cu rarea spermatogenezei. Determinarea
un diametru egal sau mai mare de 17 diametrul mai mare de 13 mm sau dacă FSH este necesară la pacienţii cu <5
mm, se administrează hCG sau r-hCG, nivelul estradiolului este >3.000 pg/ml mil. de spermatozoizi pe câmp. Ni-
pentru declanşarea ovulaţiei. Se reco- (sau se recomandă înlocuirea hCG cu velurile crescute de FSH se întâlnesc
mandă raport sexual la 24 şi 48 de ore progesteron pentru susţinerea lutea- în alterarea celulelor germinale, azo-
după administrarea de hCG. lă), se poate face reducţie foliculară. ospermie, sd. Serolii cell-only, afecţi-
* Ecografia transvaginală este sufi- uni genetice - sd. Klinefelter, LH cres-
cientă pentru luarea deciziilor legate Evaluarea formelor cut: în cazul disfuncţiilor testiculare
de schemele de tratament în 88% din
clinice ale sindromului
severe, testosteron redus: în cazul dis-
cazuri funcţiilor celulelor Leing (LH crescut),
Se urmăreşte ecografic:
de hiperstimulare ovariană
testosteron crescut: în paralel cu LH
a. evaluarea dezvoltării endometru- Debut: imediat post-ovulator în cazul rezistenţei la androgeni, pro-
lui (se estimează o grosime minimă de Forma uşoară: disconfort abdomi- lactină crescută: determină reducerea
8 mm la momentul ovulaţiei); nal, creştere în greutate, distensie nivelului de testosteron, dar nu este
b. evaluarea numărului şi mărimii abdominală uşoară, ovare de 5-8 cm cauza dovedită de infertilitate.
foliculilor ovarieni: diametru
8 se estimează o creştere cu 1,5-2 Conduită terapeutică: tratament VI. Criterii de excludere
mm/zi a folicului evolutiv; conservator, simptomatic, ambulato-
din tratament
8 semne ale dezvoltării foliculare: riu, hidratare, măsurarea greutăţii şi
un folicul de min. 12 mm sau un nivel urmărirea diurezei, evitarea eforturi- 1. Reacţii adverse: hipersensibilita-
al estradiolului dublu faţă de valoarea lor şi a raportului sexual, administrare te la gonadotrofine sau oricare dintre
de bază la prima monitorizare; de analgezice orale excipienţi; sindrom de hiperstimulare
8 de cele mai multe ori există un Forma medie: greaţă, vomă, durere ovariană
singur folicul dominant (cu dimensi- abdominală, dispnee, distensie abdo- 2. Comorbidităţi: carcinom ovari-
uni optime la momentul ovulaţiei de minală, ascită moderată, ovare <12 cm an, uterin sau mamar; tumori ale hi-
16-18 mm); diametru potalamusului şi hipofizei; creşterea
8 se urmăreşte ecografic poziţia Conduită terapeutică: tratament dimensiunilor ovarului sau apariţia
ovarelor; conservator, simptomatic, ambulato- chisturilor nedatorată bolii ovariene
8 se monitorizează apariţia afecţiu- riu, hidratare, măsurarea greutăţii şi polichistice; hemoragii în sfera geni-
nilor asociate. urmărirea diurezei, evitarea eforturi- tală de etiologie necunoscută; malfor-
2. Analize hormonale: lor şi a raportului sexual, administrare maţii incompatibile cu sarcina ale or-
Dozare de Estradiol în ziua 2, 7 şi 14: de analgezice orale ganelor sexuale sau fibroame uterine
se estimează 150-200 pg/ml pentru un Forma severă: ascită, hidrotorax, incompatibile cu sarcina; insuficienţă
folicul evolutiv, dozare de Progesteron distensie abdominală marcată, hemo- primară ovariană; insuficienţă testicu-
în ziua 21-23: nivelul ideal <1 ng/ml concentraţie, hipovolemie, oligurie, lară primară (la bărbaţi)
(1.650-3.300 pmol/l) insuficienţă renală, tromboembolism, 3. Sarcina şi alăptarea
Analize hormonale suplimentare: ruptură ovariană 4. Menopauza
Determinarea pick-ului LH de seric/ Conduită terapeutică: spitalizare,
urinar în ziua 8-9 (dacă LH >10 UI/l monitorizare clinică şi paraclinică, VII. Reluare tratament (condiţii)
şansa de succes este redusă), tempera- reechilibrare hidroelectrolitică, admi-
- doar pentru afecţiunile
tura bazală nistrare de albumină şi heparină, pru-
denţă deosebită în administrarea de
în care există prescriere
Evaluarea riscului diuretice, paracenteză, toracocenteză
pe o durată de timp limitată
de sindrom
3. Criterii de eficienţă a tratamentu- În cazul lipsei de răspuns la trata-
de hiperstimulare ovariană
lui (criterii de maturare foliculară): mentul cu gonadotropi sau a unui răs-
Foliculul dominant >17 mm sau 2-3 puns excesiv ori al întreruperii trata-
Estradiolul plasmatic normal >1.100 foliculi >15 mm mentului de medicul specialist în ceea
pmol/l (250-300 pg/ml) dacă >3.000 Estradiol >150 pg/ml/folicul ce priveşte apariţia unei reacţii adver-
pmol/l (>900 pg/ml), există risc de hi- 4. Factori de risc: vârsta tânără, se, tratamentul cu folitropină alfa este
perstimulare masă corporală redusă, sindromul reluat la următorul ciclu de tratament.
Prezenţa a mai mult de 3 foliculi pre- ovarelor polichistice, valoare mare Numărul de cicluri de tratament este
ovulatori cu dimensiuni de peste 14 mm sau rapid crescătoare a estradiolului stabilit de medicul specialist în funcţie
diametru. >2.500 pg/ml, dezvoltarea a numeroşi de răspunsul individual al pacientei.
Scăderea riscului de sindrom de hi- foliculi intermediari cu dimensiuni de
perstimulare ovariană: reducerea do- 10-14 mm, antecedente de sindrom de VIII. Prescriptori
zei de FSH, amânarea administrării hiperstimulare ovariană Medici specialişti ginecologi şi endo-
de hCG (coasting), anularea ciclului Interpretări ale dozărilor hormonale crinologi, cu aprobarea comisiei de la
înainte de administrarea de hCG, dacă la partener: nivelul Casei Naţionale de Asigurări de
există peste 3 foliculi cu diametrul mai FSH crescut: proporţional cu alte- Sănătate.
P
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com