This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
comparativ cu cele normotensive cu Leptina determină o creştere a tur- siderată un marker precoce al acestei
obezitate similară
(12)
. nover-ului noradrenalinei în ţesutul afecţiuni
(18)
.
În acest sens, raportul ARNm leptină/ adipos, sugerând că poate induce o
ARNm actină β este semnificativ mai accentuare a fluxului simpatic. Se ştie Concluzii
mare în ţesutul vilozităţilor placentare că pacientele preeclamptice au o ac- 8 Leptina alterează producţia de GnRH
de la pacientele preeclamptice tivitate simpatică crescută. Astfel, se- şi gonadotropine şi are roluri complexe
comparativ cu cele normale la aceeaşi creţia crescută de leptină contribuie în funcţionarea ovarelor şi endometrului,
vârstă gestaţională
(15)
. la intensificarea activităţii simpatice precum şi în dezvoltarea embrionară. Lep-
În sarcinile complicate cu preeclam- în preeclampsie. Este tentant să spe- tina interacţionează cu axa reproductivă
psie, câţiva factori angiogenici ( facto- culăm că leptina poate juca rolul unui la nivelul mai multor situsuri, având efect
rul endotelial vascular şi factorul de reglator local în preeclampsie. stimulator asupra hipotalamusului şi hi-
creştere placentar) sunt în concentra- Ischemia placentară poate să explice pofizei şi exercitând acţiune inhibitorie
ţie scăzută în serul matern, explicând creşterea rapidă a concentraţiei leptinei asupra gonadelor.
probabil placentaţia caracteristică, în timpul trimestrului III de sarcină 8 Leptina stimulează eliberarea de
leptina participând ca un reglator an- în preeclampsie. Alternativ, creşterea HCG placentar şi este responsabilă
giogenic la acest proces. poate să reprezinte un răspuns adap- de inducerea şi creşterea amplitudinii
Semnificaţia funcţională a creşterii tativ al unităţii fetoplacentare la perfu- peak-urilor de HCG.
secreţiei placentare de leptină este zia defectuoasă placentară. În final, s-a 8 Ischemia placentară poate să ex-
încă neelucidată. Efectul de saţietate dovedit că mediatorii inflamaţiei cresc plice creşterea rapidă a concentraţiei
determinat de concentraţia crescută concentraţia leptinei plasmatice şi, în leptinei în timpul trimestrului III de
de leptină plasmatică se consideră că preeclampsie, concentraţia citokinelor sarcină în preeclampsie. Alternativ,
poate produce o afectare severă a creş- inflamatorii, precum factorul tumoral creşterea poate să reprezinte un răs-
terii fetale în preeclampsia severă. Dar de necroză α (TNF α) şi interleukina 6 puns adaptativ al unităţii fetoplacen-
pacientele gravide care au concentra- (IL-6) sunt crescuţi
(17)
. tare la perfuzia defectuoasă placenta-
ţie plasmatică crescută a leptinei au, Concentraţia de leptină creşte îna- ră.
uzual, un apetit normal. Astfel, la gra- inte de 20 de săptămâni gestaţionale 8 Secreţia crescută de leptină contri-
vide, se consideră că există un meca- la pacientele care dezvoltă preeclamp- buie la intensificarea activităţii simpa-
nism de rezistenţă la leptină
(16)
. sie, sugerând că leptina poate fi con- tice în preeclampsie.
Bibliografie selectivă
1.Kershaw EE, Flier JS, Adipose tissue as an endocrine organ. J are expressed in the human endometrium and endometrial
Clin Endocrinol Metab 2004 89:2548-2556 leptin secretion is regulated by the human blastocyst. J Clin
2.Moschos S, Chan JL, Mantzoros CS, Leptin and reproduc- Endocrinol Metab 2000 85:4883-4888
tion: a review. Fertil Steril 2002 77:433-444 11.Bjorbaek C, El-Haschimi K, Frantz JD, Flier JS. The role of
3.Bjorbaek C, Kahn BB, Leptin signaling in the central ner- SOCS-3 in leptin signaling and leptin resistance. J Biol Chem
vous system and the periphery. Recent Prog Horm Res 2004 1999; 247:30059–30065
59:305-331 12. Mise H, Sagawa N, Matsumoto T, et al. Augmented pla-
4.S. M. Hileman, D. D. Pierroz, and J. S. Flier Leptin, Nutrition, cental production of leptin in preeclampsia: possible in-
and Reproduction: Timing Is EverythingJ. Clin. Endocrinol. volvement of placental hypoxia. J Clin Endocrinol Metab
Metab., February 1, 2000; 85(2): 804 – 807 1998;83:3225-3229
5.Schulz S, Hackel C, Weise W, Hormonal regulation of neona- 13.Ozkan S, Erel CT, Madazli R, Aydinl K, Serum leptin levels
tal weight: placental leptin and leptin receptors. BJOG 2000 in hypertensive disorder of pregnancy. Eur J Obstet Gynecol
107:1486-1491 Reprod Biol 2005 120:158-163
6.Edwards DE, Bohm RP, Jr, Purcell J, Ratterree MS, Swan KF, 14.Lepercq J, Guerre-Millo M, Andre J, Cauzac M, Haguel-de
Castracane VD, Henson MC, Two isoforms of the leptin Mouzon S, Leptin: a potential marker of placental insuffi-
receptor are enhanced in pregnancy-specific tissues and ciency. Gynecol Obstet Invest 2003 55:151-155
soluble leptin receptor is enhanced in maternal serum 15.Iwagaki S, Yokoyama Y, Tang L, Takahashi Y, Nakagawa Y,
with advancing gestation in the baboon. Biol Reprod 2004 Tamaya T, Augmentation of leptin and hypoxia-inducible
71:1746-1752 factor 1 alpha mRNAs in the pre-eclamptic placenta. Gyne-
7.Sagawa N, Yura S, Itoh H, Mise H, Kakui K, Korita D, Take- col Endocrinol 2004 18:263-268
mura M, Nuamah MA, Ogawa Y, Masuzaki H, Nakao K, Fujii 16.Moore LE, Wallace KL, Alexander BT, May WL, Thigpen
S, Role of leptin in pregnancy—a review. Placenta 2002 23: BD, Bennett WA, Reduced placental perfusion causes an
(suppl A, Trophoblast Res 16) S80-S86 increase in maternal serum leptin. Placenta 2003 24:877-
8. Bajoria R, Sooranna SR, Ward BS, Chatterjee R, Prospective 881
function of placental leptin at maternal-fetal interface. Pla- 17.Li RH, Poon SC, Yu MY, Wong YF, Expression of placental
centa 2002 23:103-115. leptin and leptin receptors in preeclampsia. Int J Gynecol
9.Islami D, Bischof P, Chardonnens D, Possible interactions Pathol 2004 23:378-385
between leptin, gonadotrophin-releasing hormone (GnRH- 18.Cetin I, Morpurgo PS, Radaelli T, Taricco E, Cortelazzi D,
I and II) and human chorionic gonadotrophin (hCG). Eur J Bellotti M, Pardi G, Beck-Peccoz P 2000 Fetal plasma leptin
Obstet Gynecol Reprod Biol 2003 110:169-175 concentrations: relationship with different intrauterine
10.Gonzalez RR, Caballero-Campo P, Jasper M, Mercader A, growth patterns from 19 weeks to term. Pediatr Res 48:646–
Devoto L, Pellicer A, Simon C, Leptin and leptin receptor 651
pag. 160 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com