This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
TOTAL CAZURI 115
Prezenţa sindromului infecţios
28
dupa naşteri spontane
87
după naşteri prin
operaţie cezariană
secinţele constau în favorizarea pene- factori ai coagulării. Este reglată de tană sau operaţie cezariană compli-
traţiei microbiene, cât şi în favorizarea factori endogeni: stimularea SRE, creş- cate cu infecţie, CID este consecinţa
exprimării manifestărilor clinice. terea anticoagulanţilor naturali; unor acţiuni complexe ale endotoxine-
Oricare ar fi etiologia şi desfăşurarea b) hipercoagulabilitatea şi trombo- lor, între care şi activarea F XII. În in-
temporală a procesului patologic, ca zele produc scăderea F V, VII, VIII, IX, fecţiile cu stafilococi hemolitici şi per-
stare finală apare MSOF, cu prezenţa fibrinogenului şi a trombocitelor. Se fringens, CID este datorat eliberării de
tulburărilor de coagulare (când aces- poate autoamplifica. Scăderea bruta- factori tromboplastinici, consecutiv
tea constituie “complicaţie a compli- lă a trombocitelor este semnificativă hemolizei intravasculare.
caţiei”). pentru diagnosticul CID; Hemoliza infecţioasă este de tip en-
Caracteristică pentru gestaţie este c) coagulopatia de consum (neobli- zimatic prin mecanism lecitinazic şi
frecvenţa mare cu care starea septice- gatorie) caracterizată prin instalarea probabil prin clivarea legăturilor din-
mică poate surveni fără etapa de infec- fibrinolizei reacţionale. tre sfingomielină şi proteine. Prin me-
ţie circumscrisă. canismele vasomotorii, la aceasta se
Agresiunea infecţioasă produce la Coagularea intravasculară adaugă şi hemoliza osmotică şi cea de
nivel metabolic inhibiţia acută a respi-
diseminată (CID)
sechestrare. În şocul infecţios sunt po-
raţiei tisulare, asociată cu insuficienţa sibile alterări complexe ale sistemului
hemodinamică, creând condiţiile apa- CID prin izolarea unor teritorii din coagulotic, din care amintim: activa-
riţiei tulburărilor de coagulare (prin circuitul vascular accentuează tulbu- rea coagulării cu CID, activarea siste-
vasospasm selectiv cauzat de acţiunea rările metabolice cu alterarea respi- mului fibrinolitic cu fibrinoliza acută,
aminelor biogene, acidozei, hiperper- raţiei celulare şi instalarea acidozei activarea bifazică a sistemului genera-
meabilizării capilarelor). lactice care relansează CID prin pro- lizat, alterarea hepatică cu instalarea
Modificările osmotice, sludge, alte- teoliza ce duce la degranulare trom- hepatopatiei toxico-ischemice de şoc,
rarea peretelui capilar (prin acţiunea bocitară, degranularea mastocitelor, cu hipocoagulabilitate prin carenţa
directă a toxinelor şi/sau prin modi- labilizarea plachetară cu creşterea Ca, proteazelor coagulării de origine he-
ficări metabolice) amplifică şi întreţin deficit energetic rezultat din transfor- patică (F II, VII, VIII, IX).
cascada coagulării. marea ATP în ADP. CID întreţine şi Hemoliza are drept consecinţă eli-
Coagulopatia infecţioasă străbate agravează şocul relansându-l patoge- berarea de substanţe cu efect trombo-
trei etape: nic. Şocul septic evoluează cu sindrom plastinic.
a) hipercoagulabilitate indusă de de hemoragie prin CID. Gravidele sunt Cauzele declanşatoare de CID cu
formarea produşilor intermediari ce mai sensibile la endotoxină. fibrinoliză secundară în infecţiile din
conduce la consum intravascular de În avortul septic, după naştere spon- gestaţie sunt:
pag. 148 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com