This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
11 nou-născuţi au supravieţuit;
- 5 sarcini (3,3%) terminându-se prin
avort spontan în săptămânile 6-18.
Modul de terminare a naşterii a fost:
- 112 cz (83,5%) dintre paciente prin ope-
raţie cezariană;
- 22 de paciente - naştere pe cale vaginală
(16,4%).
Nou-născuţii au avut greutăţi cuprinse
între 1.600 şi 4.000 g cu evoluţie normală;
unul a decedat la 10 zile post-partum prin
prematuritate.
Comparând aceste rezultate ale inter-
venţiei endoscopice (86% rata de sarcini)
cu rezultatele obţinute prin intervenţiile
chirurgicale clasice în aceeaşi clinică, în di-
ferite perioade de timp (tabel).
Concluzii
Deşi rata sarcinii după metroplastia per-
histeroscopică este sensibil egală cu cea
obţinută după intervenţiile chirurgicale
clasice, o multitudine de avantaje pledează
pentru intervenţia endoscopică:
gia clasică) la circa 2 luni. operate); - fără laparotomie - fără aderenţe intra-
Rezultatul intervenţiei a fost verificat la - urmează cele cu sterilitate I - 75% (27 de peritoneale;
2-3 luni, fie prin HSG (48% dintre cazuri), fie sarcini din 36 operate); - fără cicatrice uterină corporală - fără in-
prin histeroscopie de control (30%), care a - cele cu sterilitate II - 50% (6 sarcini din dicaţie absolută de operaţie cezariană;
evidenţiat sept restant la 3 paciente (1,7%); 12 operate). - minim invazivă - morbiditate şi morta-
la 2 s-a practicat reintervenţia (sept gros şi Explicaţia acestor rezultate diferite con- litate scăzută, complicaţii post-operatorii
sângerare semnificativă la prima interven- stă în tipul patologiei asociate. minime;
ţie) Dintre cele 3 cazuri cu OIMB confirmată - durată de spitalizare mult redusă;
Nici una dintre pacientele care s-au pre- laparoscopic, 2 paciente au optat pentru - preţ de cost scăzut;
zentat la control nu a acuzat modificări de FIV; la una dintre ele s-a obţinut sarcina. - confort psihic;
flux menstrual; la nici una dintre paciente La 95% din sarcini s-a practicat cerclajul - perioadă scurtă de contracepţie.
nu s-a constatat sinechie uterină post-in- profilactic al colului uterin în săptămânile Nefiind grevată însă de dezavantajele in-
tervenţie. 16-17 de sarcină, ştiindu-se că uterele mal- tervenţiilor chirurgicale clasice, metroplas-
formate se însoţesc şi de incontinenţă cer- tia perhisteroscopică este astăzi procedura
Rezultate vico-istmică, confirmată în multe cazuri de de elecţie în tratamentul septului uterin
Dintre cele 176 de cazuri de sept uterin la HSG. total sau parţial, refacerea anatomiei intra-
care s-a practicat metroplastia perhistero- Evoluţia sarcinilor a fost: uterine normale practicându-se de rutină
scopică, 151 (86%) au obţinut sarcina: - la termen - 89% (134 de cazuri din 151 ori de câte ori această malformaţie este dia-
- cel mai bun procent aparţine paciente- de sarcini ) - 76% dintre operate; gnosticată la o pacientă care se investighea-
lor cu infertilitate - 91% (105 sarcini din 115 - 12 naşteri premature (8% din sarcini) - ză pentru sterilitate sau infertilitate.
Bibliografie selectivă
1. Drutz, Harold; Herschorn, Sender; Diamant, Nicholas E. (Eds.)-Female Pel- 8. Perino A.,Mencaglia L., Hamou J.-Hysteroscopy for metroplasty of uterine
vic Medicine and Reconstructive Pelvic Surgery -Springer Verlag-2003, septa: a report of 24 cases, Fertil Steril 48:321-1987,
2 .Edstrom K.- Intrauterine surgical procedures during hysteroscopy, Endos- 9. Ronald S Gibbs MD- An Atlas of Operative Laparoscopy and Hysteroscopy
copy 6:175-1974, Parthenon Publishing-2001
3 .FayezJA –Comparison between abdominal and hysteroscopic metroplas- 10 .Ronald S Gibbs MD- Danforth’s Obstetrics and Gynecology- Lippincott
ty, Obstet Gynecol 68:399-1986, Williams Wilkins-2008
4 .Godwin M-Infertility management and assisted reproduction- Cambridge 11 .Rowe P. ,Comhaire E. , Hargreave T, Mahmoud A – WHO Manual for the
University Press-2001, Standardized investigation,diagnosis and Management of the Infertile
5. Jacques Donnez An Atlas of Operative Laparoscopy and Hysteroscopy - Male-Cambridge University Press-2000,
Parthenon Publishing-2003, 12 .Siegler A., Valle R., Lindemann H., Mencaglia L- Therapeutic Hysteros-
6. Leon Speroff MD- Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility Lip- copy. Indications and Techniques-Mosby Company-1990,
pincott Williams Wilkins-2005. 13 . Sirbu P-Chirurgia functionala a uterului-Ed Medicala-1971,
7. Niculescu M –Ameliorarea fertilitatii la femeile cu uter bicorn, dupa opera- 14 .Valle RF and Sciarra JJ- Hysteroscopic treatment of the septate uterus-
tia Bret- Obstetrica , vol XXVIII, no 4-1980, Obstet Gynecol 67:253-1986.
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 177
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com