This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
Colecistita în sarcină
Colecystitis during pregnancy
Marius Moga, Ioan Giurgiu
Clinica de Obstetrică-Ginecologie Braşov
Abstract
Cholecystitis is a relatively uncommon disease in delayed, and, if possible, planned during the
pregnancy, but it`s presence can seriously modi- second trimester, for a better outcome. Surgery
fy the course and outcome of the pregnancy. Cho- performed under emergent conditions has
lecystitis and acute cholecystitis, can be difficult poorer results. Laparoscopic surgery should
to recognize, due to the lack of the maternal body be taken into consideration, being more el-
reactivity, although it is a serious condition. Ul- egant and less harmful. Due to the new find-
trasound examination has the most important ings and the development of new techniques,
role in the diagnosis. laparoscopy is becoming the new election
Once diagnosed, the initial treatment plan method in the surgical treatment of cholecys-
should be conservative: antibiotics, digestive re- titis in pregnancy.
pause and supportive therapy. Subsequent man- Keywords: acute cholecystitis, pregnancy, ultra-
agement depends on the gestational age. sound examination, conservative therapy, lapa-
Surgical therapy, when needed, should not be roscopic surgery.
Colecistita se defineşte ca inflamaţia Litiaza biliară constituie cauza princi- De altfel, există studii care arată că în
veziculei biliare, şi - în 90% din cazuri pală de stază biliară la gravide. Ea apare măsura în care bila infectată se elimină
– este consecinţa litiazei biliare (vezicu- la 2,5-11% dintre gravide, fiind ca frec- în duoden, nu va surveni un proces in-
lare)
(1-10, 13,21,22)
. venţă a doua afecţiune chirurgicală ne- flamator acut
(3)
.
Nu este o afecţiune frecvent asociată obstetricală în sarcină, după apendicita Germenii implicaţi sunt E. Coli, Kleb-
sarcinii, dar când se asociază sarcinii, acută
(1-10,13, 21,22)
. siella, anaerobi, stafilococi, realizând
poate modifica major cursul acesteia. Sarcina creează condiţii propice lito- monoinfecţii sau, cel mai frecvent, infec-
Incidenţa acestei afecţiuni este de genezei: progesteronul scade contracti- ţii polimicrobiene
(1)
.
0,02-0,16% din totalul sarcinilor
(2,4)
. Două litatea veziculară şi relaxează muscula- Infecţia poate interesa mucoasa, sub-
treimi din cazuri survin la multipare, iar tura tubului digestiv, estrogenii alterează mucoasa, musculara, până la seroasă, în
mai mult de o treime au un istoric de li- raportul colesterol/acizi biliari din bilă, funcţie de patogenitatea agentului mi-
tiază biliară
(2,6,7,8,21, 22)
. cu creşterea primului, rezultând astfel crobian şi de perioada scursă de la apa-
Pentru apariţia colecistitei sunt nece- bila litogenă, suprasaturată în coleste- riţia acesteia. Se poate ajunge la perfora-
sari doi factori: staza biliară şi infecţia. rol. De asemenea, estrogenii afectează ţie şi peritonită biliară, cu riscuri majore
După cum am mai menţionat, 90% din resorbţia apei din vezica biliară prin atât pentru mamă, cât şi pentru făt.
colecistite apar ca o consecinţă a litiazei inhibarea ATP-azei Na/K dependente
(4)
. Clinica litiazei biliare şi a colecistitei
biliare. Restul de 10% sunt alitiazice, De asemenea, multiparitatea pare a fa- la gravide nu diferă faţă de pacientele
datorându-se însă aceluiaşi mecanism: voriza apariţia litiazei biliare. negravide. Totuşi, la gravide, particulari-
evacuarea deficitară a colecistului. Pot Cu toate acestea, litiaza veziculară tatea constă în faptul că anumite simp-
fi primitive (malformaţii ale colecistului, poate rămâne asimptomatică într-un tome sunt puse în seama sarcinii, dia-
anomalii de implantare a cisticului, ano- procent destul de mare (20%)
(3)
. Pentru gnosticul de suferinţă biliară fiind astfel
malii de pedicul hepatic) sau secunda- apariţia colecistitei, este necesară şi in- întârziat
(2,4-7)(21,22)
.
re unor stări septice (infecţii cu Sal- fecţia. De asemenea, anergia de sarcină face
monella Typhy) ce asociază o infecţie Infecţia se produce prin contiguitate ca anumite semne şi simptome să nu se
paralitică a colecistului sau parazitoze (prin CBP, din duoden), pe cale sangvină manifeste plenar sau să nu se manifeste
(lamblia, ascarizi, chist hidatic rupt cu (portală) sau limfatică. Proliferarea mi- deloc. S-au citat cazuri când la diagnos-
hidaticolie etc.) sau post-operatorii şi crobiană este stimulată de apariţia unei ticul de colecistită s-a ajuns prin exclu-
post-traumatice (cu remanierea anato- “cavităţi septice închise” - colecistul in- dere, tabloul clinic sugerând o dispepsie
miei locale)
(3)
. capabil să-şi elimine conţinutul. banală
(6,10,21,22)
.
pag. 162 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com