This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
Instrucţiuni pentru autori
„Gineco.ro” este o revistă de specialitate cu periodicitate trimestrială care aparţine trustului de presă Puls Me-
dia Network. Publică lucrări originale din domeniul obstetricii şi ginecologiei, studii, prezentări de cazuri clinice
precum şi referate (recenzii) ale unor articole de interes apărute în alte publicaţii. În revistă se regăsesc date asupra
activităţii organizaţiilor de profil, asupra congreselor, simpozioanelor şi a altor manifestări organizate de acestea,
precum şi rezumate ale altor manifestări ştiinţifice naţionale sau internaţionale.
Trimiterea materialelor research involving human subjects. JAMA. Articolele se trimit în format Microsoft
Materialele vor fi însoţite de o scrisoare sem- 2000 Dec 20; 284(23):3043-5). Word 2000 sau altă versiune mai recentă, cu
nată de autorul principal al lucrării, de formularul Pentru experimentele non-umane pe ani- fonturi de cel puţin 12. Exemplarele vor fi
semnat al transferului dreptului de autor şi de male sau alte specii, trebuie specificat în “Ma- corectate, inclusiv bibliografia şi trebuie să
formularul privind datele transmise, prin fax, prin terial şi metodă” că au fost respectate normele fie coerente ştiinţific şi lingvistic.
poştă sau prin e-mail după scanare electronică. de îngrijire stabilite de instituţia locală şi tre- Paginile vor fi numerotate în colţul de sus şi
Responsabilitatea integrală asupra caracterului buie specificat tipul speciilor folosite în titlu, dreapta în următoarea ordine: titlul, scurta pre-
original al materialelor trimise spre publicare rezumat, material şi metodă. zentare, abstractul, textul, mulţumirile, biblio-
aparţine în întregime autorilor. grafie, legenda figurilor şi tabelele. Autorul (ii) îşi
Două exemplare din manuscris, cu ilus- Autorii asumă responsabilitatea că documentul electro-
traţiile respective incluse pe un suport optic Fiecare autor trebuie să dovedească par- nic este complet şi corect la momentul trimiterii,
(CD), vor fi trimise prin poştă colectivului de ticiparea sa activă în studiu. Includerea acestora după revizuire şi acceptare.
redacţie cu următoarea adresă: se bazează numai pe contribuţia substanţială la
redacţia revistei Gineco.ro, editura Puls conceptul, modelul, strângerea datelor sau analiza,
Pagina de titlu (pagina 1)
media network prelucrarea şi interpretarea rezultatelor sau revi- Va conţine în următoarea secvenţă: titlul
Dr. J.a. marin, redactor-şef zuirea critică. Acordul fiecăruia pentru versiunea articolului, care va fi concis şi în concordan-
electromagnetica business Park, calea finală trebuie trimis o dată cu manuscrisul. Alte ţă cu conţinutul lucrării, prenumele pentru
rahovei nr. 266-268, corp 60, axele a-b, bir. persoane care au contribuit la lucrare, cum sunt autoare sau iniţiala prenumelui pentru au-
23-60, sector 5, bucureşti, cod poştal 050912; participanţii la studii, trebuie să fie menţionate tori şi numele de familie ai autorilor, fără alte
tel.: 0040 21-404.14.15, int. 211; fax: 0040 21- la secţiunea “Mulţumiri”. În scrisoarea care în- prescurtări, gradul universitar, cel mai înalt
404.14.16; soţeşte materialul trebuie specificat că toţi auto- titlu academic, oraşul/ele, statul/ele, provin-
www.pulsmedia.ro, office@pulsmedia.ro rii îndeplinesc condiţiile. cia/ile altele decât statul în care a fost condus
studiul, departamentul/ele, numele instituţi-
Publicarea sau trimiterea Declaraţia de copyright ei/lor afiliate în care s-a efectuat studiul, sur-
spre publicare - anterior
După acceptare, editorul va solicita această sa/ele finanţării, numele, adresa, nr. de fax şi
declaraţie semnată de toţi autorii (vezi secţiunile e-mail-ul autorului responsabil pentru cores-
Nu vor fi luate în consideraţie articolele speciale pentru Transferul drepturilor de autor, pondenţă. Numărul total de cuvinte al materialu-
publicate anterior în alte reviste sau în altă Conflictul de interese, Formularul pentru datele lui fără abstract trebuie trecut în partea de jos şi în
limbă. Dacă materialul a fost trimis spre transmise din secţiunea “Instrucţiuni pentru au- stânga paginii de titlu.
publicare altei reviste şi nu a fost acceptat, tori” de pe site).
autorul poate să trimită şi comentariile sau
Scurtă prezentare (pagina 2)
răspunsul comitetului de peer review. Permisiunea Pagina 2 va conţine o scurtă prezentare
Pentru citări, tabele, figuri etc., acestea trebu- a materialului, cu maximum 25 de cuvinte,
Consimţământul informat ie însoţite de permisiunea scrisă a autorului îm- care evidenţiază esenţialul.
al pacienţilor sau participanţi-
preună cu referinţele în întregime. Fotografiile
lor la studiu
persoanelor identificabile trebuie să fie însoţite
Rezumatul (pagina 3)
de acordul acestora semnat sau, dacă nu, trebuie Include cuvinte-cheie, este precedat de ti-
Pacienţii au dreptul la intimitate, care nu acoperite toate părţile de recunoaştere a identi- tlul şi de numele autorilor. Sub rezumat sunt
trebuie sa fie încălcat fără consimţămîntul tăţii. menţionate 3-5 cuvinte-cheie sau fraze care
informat. Vezi secţiunea corespunzătoare - vor fi afişate pentru indexare.
Consimţământul informat al pacienţilor. Redactarea articolelor
experimentele umane şi non-umane Redactarea articolelor se conformează în
Structura rezumatului
Când sunt raportate experimente uma- general recomandărilor stabilite de Comi- Va avea aproximativ 10 – 15 rânduri, ma-
ne, autorii trebuie să precizeze dacă au fost tetul Internaţional al Editorilor de Reviste ximum 150 cuvinte şi va cuprinde obiectivul
respectate standardele etice pentru expe- Medicale (www.icmje.org). sau scopul studiului (motivaţie), metoda fo-
rimentele umane după cum este specificat Pentru autorii români, manuscrisele se vor losită (studiu clinic, experimental, metaanaliză),
în declaraţia de la Helsinki, revizuită în 2000 trimite în limba română şi în limba engleză, principalele rezultate şi principalele concluzii
(World Medical Association Declaration varianta în limba engleză fiind necesară pentru - semnificaţia rezultatelor. Se vor sublinia aspec-
of Helsinki: ethical principles for medical indexarea în bazele de date internaţionale. tele noi ale studiului.
pag. 200 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com