This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
în sarcină şi se justifică un tratament re, investigaţiile cu viză diagnostică de malformaţii fetale nu este crescut
profilactic. prezintă riscuri potenţiale pentru em- în cazul unei iradieri mai mici de 5
8 Deficitul de proteină c şi prote- brion şi făt şi din acest motiv embolia Rad. Diagnosticul EP utilizând inves-
ină s pulmonară este frecvent supradia- tigaţiile radiologice moderne se poate
În caz de deficit de proteină C sau gnosticată sau subdiagnosticată. Re- realiza fără a depăşi o iradiere a fătului
proteină S, aceleaşi studii retrospec- alizarea doar a unui diagnostic clinic mai mare de 0,5 Rad
(27)
. Reamintim că
tive
(16, 17, 18, 19, 20)
raportează o incidenţă în caz de suspiciune de boală trombo- doza maximă de radiaţii admisă pen-
mai scăzută a trombozei venoase în embolică determină riscuri inerente tru o femeie însărcinată care face par-
sarcină comparativ cu perioada post- ale tratamentului anticoagulant la fe- te dintr-un personal expus radiaţiilor
partum, în care incidenţa este mai meia gravidă. În fapt, toate examenele este de 0,5 Rad şi că o întrerupere de
crescută: riscul este estimat între 0,7% cu viză diagnostică sunt realizabile la sarcină este indicată la un nivel de ira-
în sarcină şi 20% în post-partum. femeia gravidă, utilizând numai inves- diere mai mare de 10 Rad.
8 mutaţia factorului v (v leiden) tigaţiile cele mai puţin invazive pentru
Gravidele purtătoare ale mutaţiei fac- embrion/făt. Investigaţii diagnostice
torului V au un risc de tromboză venoa-
complementare: riscuri
să aproape similar cu cele purtătoare de Semne clinice
un deficit de proteină C sau proteină S
(17)
Semnele clinice nu sunt specifice în
potenţiale pentru făt
sau chiar superior
(21)
. Riscul pare mai formele minore ale bolii. Dificultatea
în cazul utilizării iodului
crescut în post-partum decât în sarcină. este crescută şi de prezenţa anumitor Tiroida fetală este funcţională în-
Existenţa unei mutaţii homozigote de- semne care pot evoca o embolie pul- cepând din a 20-a săptămână de sar-
termină un risc crescut. monară, dar există în mod fiziologic la cină. Injecţia cu iod la femeia gravidă
8 mutaţia factorului ii femeia gravidă: dispneea accentuată în începând cu această vârstă de sarcină
Mutaţia factorului II şi riscul său trimestrul III, aproape de termen (prin determină creşterea riscului de hipoti-
trombogen în cursul sarcinii nu sunt ascensionarea uterului şi transforma- roidie neonatală, deoarece se produce
încă evaluate. rea respiraţiei din tipul toracic în ti- trecerea transplacentară a produşilor
În cursul strategiei unui tratament pul abdominal), creşterea de volum a de contrast care conţin iod. Studii re-
anticoagulant profilactic în sarcină şi membrelor inferioare (prin prezenţa cente susţin absenţa riscului de hipo-
post-partum la o femeie care prezintă edemelor declive). tiroidie neonatală în cazul utilizării
anomalii congenitale ale sistemului În mod clasic, la femeia gravidă (75% unei doze mai mici de 60 ml şi reco-
coagulării trebuie ţinut seama întot- din cazuri) este descrisă o senzaţie de mandă dozarea sistematică a hormo-
deauna de factorii asociaţi: vârsta dispnee fiziologică, determinată de hi- nilor tiroidieni la nou-născut
(28)
. De
peste 35 de ani, repausul la pat, exis- perventilaţie, cu debut în primul sau al menţionat că se utilizează injectarea
tenţa în antecedente a unei cezariene, doilea trimestru, moderată ca intensi- a 60 ml substanţă de contrast iodată
precum şi antecedente personale de tate, permiţând realizarea activităţilor în cazul unei flebografii unilaterale,
boală tromboembolică. Asocierea mai cotidiane. Mecanismul de apariţie nu 40 ml pentru o angiografie pulmonară
multor factori majorează riscul. este definitiv stabilit, dar se pare că digitală şi aproximativ 200 ml în inves-
este legat în mare parte de nivelul ri- tigaţia angioscanner spiralat.
Trombofilia dobândită: dicat de progesteron care acţionează
anticorpi antifosfolipidici
asupra centrilor respiratori
(25, 26)
. Strategii diagnostice
8 suspiciune eP minoră
Prezenţa anticorpilor antifosfolipidici Examene complementare Radiografia toracică de faţă cu ab-
constituie un risc unanim recunoscut
în scop diagnostic: risc
domenul protejat este întotdeauna
de tromboză venoasă, dar şi arterială,
precum şi de moarte fetală. Atunci când
potenţial de iradiere
necesară. Deşi este puţin specifică
în diagnosticul EP, scopul ei esenţial
există antecedente de tromboză, femeile
a embrionului/fătului
este de a realiza diagnosticul diferen-
sunt de obicei sub tratament anticoagu- Riscurile potenţiale ale iradierii ţial: embolie amniotică, pneumotorax,
lant pe termen lung, pentru că riscul de fetale in utero sunt duble: risc onco- pneumopatie infecţioasă.
recidiva este crescut, peste 20%, chiar şi genic (creşterea frecvenţei leucemiei Ecografia Doppler a venelor mem-
în absenţa sarcinii
(22)
. La femeile purtă- şi a cancerului indus la copil) şi risc brelor inferioare reprezintă un examen
toare de anticorpi antifosfolipidici fără teratogenic (malformaţiile fetale pot complementar, neinvaziv. Dacă arată o
antecedente de tromboză sau moarte surveni în orice moment al sarcinii: tromboză venoasă profundă, se admi-
fetală, riscul de boală tromboembolică microcefalie, iar după naştere poate te existenţa unei boli tromboembolice
venoasă în sarcină şi post-partum este apărea întârzierea psihomotorie). Nu- care justifică realizarea unei strategii
dificil de evaluat
(23, 24)
. meroase studii retrospective şi studii terapeutice anticoagulante. Din con-
caz control realizate pe mai multe mii tră, dacă nu evidenţiază nici un proces
Diagnostic de cazuri susţin că riscul de leucemie de flebită, nu se poate exclude o EP.
În cursul sarcinii, embolia pulmo- şi cancer (induse de iradierea in utero) Criteriile de pozitivitate rămân foarte
nară trebuie confirmată sau infirmată nu este crescut semnificativ în cazul stricte: absenţa compresibilităţii unui
ca la oricare alt pacient. Din neferici- unei iradieri mai mici de 1 Rad. Riscul segment venos, cu eventuala vizualiza-
pag. 152 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com