This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
evidenţiază o incidenţa a complicaţiilor fractură simptomatică este foarte scă- bine codificate. Cu toate acestea, în
fetale (prematuritate, avorturi spontane, zut (sub 2%) şi efectul este reversibil. caz de EP gravă, cu răsunet hemo-
mortalitate neonatală, malformaţii con- Recent a fost raportată urmărirea a dinamic clinic ce antrenează pro-
genitale) identică la 100 de femei tratate 486 de sarcini (11 studii publicate şi 10 gnosticul vital materno-fetal, trata-
cu heparină în sarcină comparativ cu nepublicate) la femei tratate cu hepa- mentul trombolitic poate fi indicat.
alte 100 de femei care nu au urmat trata- rină cu masă moleculară mică: nivelul În literatura de specialitate au fost
ment anticoagulant în cursul sarcinii. de complicaţii fetale a fost mai ridicat publicate 10 cazuri de embolectomii
(13,4%) în grupul femeilor purtătoare chirurgicale grevate de 5 morţi fetale
Antivitaminele K a unei comorbidităţi (290 de parturi- (deci 50% mortalitate fetală în cazul
(substanţele
ente) comparativ cu grupul de femei a 10 intervenţii chirurgicale). În ceea
cumarinice)
fără comorbidităţi (3,1%)
(47)
. ce priveşte tromboliza, au fost publi-
cate 12 cazuri de EP masivă în cursul
Antivitaminele K (AVK) trec barie- Utilizarea travaliului cu o evoluţie mai bună fe-
ra placentară şi pot fi responsabile de
anticoagulantelor
tală (3 decese fetale)
(51, 52, 53, 54)
.
complicaţii fetale, sângerare şi efecte
teratogene. În cazul expunerii fetale
în cursul alăptării
Tratamentul
la AVK în primul trimestru de sarci- Heparina nu este secretată în lapte-
profilactic
nă creşte riscul de embriopatii care le matern şi poate fi administrată fără
asociază: hipoplazie nazală, anomalii restricţie în cursul alăptării. În ceea ce Indicaţiile tratamentului antico-
epifizare, malformaţii ale sistemului priveşte antivitaminele K, există 2 stu- agulant profilactic la femeile gravi-
nervos central. Anumiţi autori susţin dii care susţin absenţa efectului anti- de cu risc de boală tromboembolică
că AVK pot fi administrate în prime- coagulant la copilul hrănit la sân, a că- nu sunt încă bine codificate. Totuşi,
le 6 săptămâni de sarcină, deoarece rui mamă este tratată cu Warfarină
(48,
se recomandă
(50)
profilaxia anticoa-
riscul maxim de embriopatii survine
49)
. Tratamentul cu Warfarina poate fi gulantă la: gravide cu antecedente
în cazul utilizării AVK între 6 şi 12 prescris unei femei care alăptează. Ce- personale de boală tromboemboli-
săptămâni de sarcină. Cu toate aces- lelalte antivitamine K nu sunt utilizate că, gravide purtătoare de trombo-
tea, există riscuri fetale determinate datorită absenţei datelor din literatură filie biologică, iar unii autori susţin
de efectul anticoagulant al AVK prin în ceea ce le priveşte. profilaxia în caz de repaus la pat al
pasajul lor transplacentar. Din aces- gravidei.
te considerente, tratamentul cu AVK Schemele terapeutice Totuşi, eficienţa tratamentului
în cursul sarcinii este interzis
(37, 38)
. tratamentul unei embolii profilactic nu a fost dovedită în mod
Pulmonare acute minore cert, iar unii autori (Ginsberg, Hirsh)
Heparina cu masă În caz de boală tromboembolică susţin că este suficientă supraveghe-
moleculară mică
acută în cursul sarcinii, tratamen- rea în cursul sarcinii asociată cu un
tul recomandat este heparina ne- tratament preventiv în post-partum.
În afara sarcinii, heparina cu masa fracţionată în perfuzie endovenoasă Tratamentul anticoagulant profi-
moleculară mică este utilizată în pro- continuă adaptată astfel încât să se lactic constă din administrarea de
filaxia bolii tromboembolice şi în tra- obţină un tip de cefalină activată calciparină, 5000 UI în 2 injecţii sub-
tamentul curativ al trombozelor ve- (TCA) situat în zona terapeutică
(50)
. cutanate pe 24 de ore, în cursul în-
noase profunde datorită urmatoarelor După 5-10 zile, se continuă cu hepa- tregii sarcini până la 4-6 săptămâni
avantaje: durata mai lungă de viaţă, rina nefracţionată administrată sub după naştere.
absenţa controlului biologic endogen, forma a 2 injecţii subcutanate în 24
administrarea sub forma unei singure de ore, doza fiind adaptată în func- Concluzii
injecţii subcutanate pe zi. ţie de TCA. Este necesară urmărirea 8 Diagnosticul complicaţiilor trom-
Utilizarea în sarcină poate permite nivelului trombocitelor de 2 ori pe bozelor venoase în cursul sarcinii tre-
simplificarea tratamentului bolii trom- săptămână. buie realizat cu aceeaşi certitudine şi
boembolice puerperale. Mai multe stu- Tratamentul trebuie urmat de-a lun- rapiditate ca şi în afara sarcinii.
dii sugerează posibilitatea utilizării gul întregii perioade de sarcină, apoi 8 Indicaţiile tratamentului profilac-
heparinei cu masă moleculară mică în încă 4-6 săptămâni după naştere, cu o tic sunt mai puţin bine codificate.
sarcina fără riscuri: nu traversează pla- durată totală de minimum 3 luni. 8 Pe viitor, colaborarea şi schim-
centa
(39, 40, 41, 42, 43, 44)
, iar riscul de trom- În post-partum pot fi utilizate anti- bul de experienţă între obstetrician,
bopenie şi osteoporoză induse este vitaminele K chiar în caz de alăptare cardiolog, chirurg cardio-vascular,
mult mai mic comparativ cu al hepari- (Warfarina). anestezist vor ameliora diagnosticul
nei nefracţionate. Astfel, un tratament şi sancţiunea terapeutică, întrucât
anticoagulant cu heparină nefracţio- Tratamentul emboliei conduita trebuie adaptată fiecărui
nată, mai mare de 1 lună, determină la
pulmonare grave
caz în parte, din acest motiv fiind
o treime dintre paciente o reducere a greu de crezut că vor putea fi realiza-
densităţii osoase măsurată prin oste- În sarcină, indicaţiile tratamentu- te prea curând protocoale standard
odensitometrie, chiar dacă riscul de lui trombolitic sunt mult mai puţin de diagnostic şi tratament.
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 155
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com