This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
Evaluarea biologică la externare s-a făcut la toate
La naşterea pe cale vaginală s-a ob-
gravidele din studiul nostru, cu următoarele constatări:
servat că sindromul infecţios a apărut
la 87 de cazuri:
- Trombocite mai puţin de 100.000 - 328 de cazuri
8 plagă - 81 de cazuri;
8 bronhopneumonie - 6 cazuri.
- Trombocite între 80 şi 100.000 - 124 de cazuri
La naşterile prin operaţie cezariană,
sindromul infecţios a apărut în 28 de
cazuri.
- coagulogramă în limite normale - 452 de cazuri
Prezenţa sindromului infecţios este
cauzată în bună parte de modificările
- Fibrinogen mai mic de 160 mg - 56 de cazuri
imunologice din sarcină, agravate de
sindromul disgravidic.
- anemie (Hb mai mică 9 g) - 412 cazuri La externare (între 7 şi 46 de zile),
valorile TA s-au menţinut peste 140/90
mmHg la 302 cazuri.
8 eliberarea în circulaţie a unor can- artificială a travaliului, creşterea frec- au prezentat:
tităţi mari de tromboplastină din pla- venţei cu care naşterea se finalizează 8 trompocitopenie: 80.000-90.000 - 9
centă şi uter; prin operaţie cezariană). cazuri, iar <80.000 - 6 cazuri;
8 agravarea tulburărilor de hemos- 8 anemie gravă: Hb <6 g - 12 cazuri
tază prin: lezarea endoteliului vascu- Material şi metodă Hb între 6 şi 8 g - 4 cazuri;
lar, vasoconstricţie, disvolemie şi stază Grupul de studiu a fost constituit 8 bilirubină constant crescută >2 g.
circulatorie, hipoxie tisulară, acidoză, dintr-un număr de 10.142 de gravide, S-a investigat la toate LDH (cu valori
creşterea vâscozităţii sangvine, activa- care prezentau patologie asociată sar- între 800 şi 1.000 ui/l).
rea sistemului coagulant; cinii, cu risc potenţial de tulburare de
8 activarea sistemului fibrinolitic coagulare, cunoscut. Concluzii
prin activatorii tisulari ai plasminoge- În evoluţia post-partum se face o dis- 1. Prezenţa sindromului infecţios
nului eliberat din uter. tincţie între modalităţile de naştere: rămâne a doua cauză de mortalitate
Studiind cauzele de mortalitate ale prin cezariană sau pe cale vaginală. S-a maternă după complicaţiile hemora-
femeilor care mor anual prin compli- ţinut cont de faptul că în lotul studiat gice.
caţiile sarcinii, naşterii şi lăuziei, se procentul de naşteri pe cale vaginală a 2. Asocierea tulburărilor de coagu-
observă constanţa cu care se menţine fost triplu (76,3%) faţă de cel ce reprezin- lare cu sindromul infecţios creşte rata
frecvenţa cauzelor ce includ infecţia tă naşterile prin cezariană (23,7%). morbidităţii şi a mortalităţii atât ma-
puerperală, rămânând încă a doua ca- terne, cât şi neo-natale.
uză de moarte maternă. Rezultate 3. Suprapunerea sindromului infecţios
Condiţiile moderne aproape exclud Prezenţa sindromului infecţios în pe o posibilă sau deja certă tulburare
infecţia prin contagiune, creând totuşi 115 cazuri (1,007%): de coagulare asociată sarcinii amplifică
noi surse de infecţie (amniocenteză, 8 87 după naştere spontană; modificările şi dezechilibrul sistemului
monitorizarea fetală intrauterină, 8 28 după naştere prin operaţie ce- coagulare-liză cu repercusiuni grave asu-
anestezia de conducere, declanşarea zariană. pra evoluţiei post-partum.
Bibliografie selectivă
1. Uzan S, Uzan M, Beautis M; Eléments de pluysiotathologie 7. Luca V; Hemoragiile obstetricale; Ed.Cerna. 1994
de la inhibitor coagulation, is Expressed in Human myome- 8. Milsson I. M, Coagulation and fibrinolysis; Scand, J. Gastro-
trium and is Absent in seiomyomata; 16th World Congres enterol, 22 (suppl 137), 11-18, 1987
on Ferlility & Slerility, San Francisco, 1998, 512 9. Nicolicioiu M, Romosan I, Manescu N; Sindromul de coagu-
2. Radulescu I, Maria Bari, Mariana Marica, Liliana Balasa, lare intravasculara diseminala in insuficienta renala acuta;
Radulescu D; Etiopatogenia si Fiziopatologia hemoragiilor Viata Med., 1984,31,255
din post-partum; Obst. Ginec, XXXIX, 1991, 28-36 10. Negura A; Sindroame hemoragice in obstetrica; Ed. Acad-
3. Raby C; Coagulations intrasculoires disséminées etyocali- emiei Române, Bucuresti, 1990
sées; Ed. Masson et Cie, Paris 1974 11. Nicolicioiu M, Romosan I, Zosin C, Sindromul hemolitic
4. Richard L. C, Buller H. R, Bovilland J, Tencate J. W; Influence anemic post partum, Timisoara Medicala 1984, 29, 65.
of anesthesie on coagulation and fibrinolytic proteins; Br. J. 12. Nilson I. M; Cogulation and fibrinolysis; Scand. Journal
Anesth.55, 869-872, 1983 Gastroenterol 22 (supl 137),11-18, 1987
5. Sibai B. M, Ramadam M. K, Usta I, Salama M, Mercer B. M, Fried- 13. Pediniani J. F, Taillan B, Routy J. P, Garabedian C, Ju-
man S. A; Maternal morbidity and mortality in 442 pregnancies han-VagueI, Jaulïeret P, Blanc A. P; Approch e clilnique
with hemolysis, elevated liver enzymes, and low platelets (HELLP des anticogulents circulantes;Sem. Hôp. Paris, 24, 1723-
syndrome); Am. J. Obst. Gynec., 1993, 169, 1000-1006 1731, 1985
6. Jobard J, Pourcher N, Gratecos N, Bayce I; Syndrome hémor- 14. Popescu D, Anca Oancea; Socul obstétrical; Rev.Obst.
agique du à un anticogulent circulent antifactéur V: correc- Ginec, 1973, 1, 1-26
tion pur transfusion de plasmarois congelé et par échanges 15. Pieptea R, Cristina Sburlea, Piptea D, Piptea M; Cinetica
plasmatique; Presse Méd. 12, 1606, 1983 coagularii sanguine; Ed. Academiei 1979
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 149
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com