This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
cesită sancţiune terapeutică urgentă mele compensatorii enumerate nu mărind reabsorbţia tubulară a Na şi
şi precis codificată, ca şi prin asociere sunt suficiente, intervine redistribuţia împreună cu ADH activând şi reabsorb-
cu oricare dintre formele de patolo- debitului cardiac. Diminuarea dimen- ţia apei, scade şi mai mult fluxul urinar.
gie indusă, asociată sau preexistentă siunilor patului vascular sistemic, în Intestinul ischemic cu mucoasa ede-
sarcinii, pentru care constituie factor afara acestui mecanism este realizat maţiată şi congestionată, cu hemoragii
de risc major, tulburarea de coagulare prin intrarea în funcţie a şunturilor ar- şi necroze, permite reabsorbţia germe-
ocupă primul loc în cadrul complicaţi- terio-venoase. nilor Gram negativi, a endotoxinelor şi
ilor sarcinii, naşterii. În hemoragiile mari, debitul cardiac a altor substanţe toxice provenite din
Scopul cercetării propuse este de- scade proporţional cu diminuarea în- procesele de putrefacţie intestinală.
tectarea, prin metode de triaj orientat, toarcerii venoase, irigaţia tisulară sca- Aceste substanţe ajung prin circulaţia
a acelor gravide cu risc hemoragic da- de progresiv, în teritoriile hipoirigate portală în ficat, unde în condiţii obiş-
torat unor afecţiuni infecţios-inflama- se instalează tulburări metabolice ca- nuite sunt detoxificate. În starea de
torii şi de a preveni declanşarea acci- racterizate prin intensificarea progre- şoc, ficatul este insuficient, diversele
dentelor sau, în cazul în care acestea sivă a proceselor anaerobe în dauna substanţe toxice sunt descărcate în
s-au produs, efectuarea unui control celor aerobe, de unde rezultă cantităţi circulaţia sistemică, unde îşi exercită
Carmen Georgescu, Mihai Mitran, Ciprian Pop-Began
eficient, ca şi o încercare de codificare crescute de acid lactic, determinând efectele nocive, în special asupra he-
Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Panait Sârbu” Bucureşti
a conduitei în hemoragia pro-, intra- şi acidoză metabolică, iniţial tisulară, modinamicii. De asemenea, în condiţii
post-partum la gavida aparent indem- apoi sistemică. de hipotensiune, intestinul descarcă
nă. In cazul în care nu s-a intervenit te- în circulaţie VIP ( factor presor intes-
Hemoragiile acute reprezintă cauza rapeutic în timp util sau când hemo- tinal). Probabil, din pancreasul ische-
cea mai frecventă a şocului în obstetri- ragia a continuat, începe deteriorarea mic se descarcă în circulaţia sistemică
că. Intensitatea hemoragiei, rapidita- progresivă a tuturor mecanismelor factorul depresor miocardic.
tea cu care s-a pierdut sângele, durata compensatorii, ceea ce duce la prăbu- Urmare a tuturor acestor alterări
până la reechilibrare sunt factorii de şirea hemodinamicii. Tulburările me- organice, se produce staza sangvină în
care depinde instalarea şocului hemo- tabolice tisulare, acidoza metabolică microcirculaţie, în condiţii de acidoză
ragic. şi acumularea în ţesuturi a produşilor tisulară, favorizând agregarea intravas-
Hemoragiile de peste 30% din vo- metabolici vasoactivi fac ca tonusul culară a eritrocitelor, proces la care
lumul sangvin total produse rapid şi sistemelor sfincteriene ale vaselor mi- contribuie şi descărcarea factorilor
necorectate determină şoc hemoragic, crocirculaţiei să cedeze. Sechestrarea tromboplastinici din celulele endoteli-
deoarece fluxul sangvin tisular scade sângelui în vasele dilatate ale micro- ale şi sangvine pe care le distrug.
sub nivelul minim necesar desfăşură- circulaţiei face ca întoarcerea venoasă Generalizarea sangvină a infecţiilor,
rii normale a metabolismului celular. la cordul drept să scadă progresiv, con- caracterizată prin prezenţa de microbi
Scăderea volemiei duce la diminuarea comitent cu scăderea volumului efec- şi toxine în sânge, defineşte septice-
debitului circulator şi a presiunii arte- tiv de sânge circulant, cu diminuarea mia. Focarul primar în situaţia dată
riale sistemice. debitului cardiac şi a presiunii arteri- este infecţia cu localizare uterină sau
Aceste modificări constituie stimuli ale sistemice. În aceste condiţii, înce- difuzată la organele şi structurile pe-
pentru baroreceptorii sinocarotidieni pe să sufere şi irigaţia organelor vitale riuterine. Calea sangvină este aborda-
şi aortici, diminuează ritmul descăr- protejate anterior. Fluxul coronarian tă prin limfatice, vene, tromboze septi-
cărilor de impulsuri vasodepresoare. scăzut duce la instalarea unei insufi- ce, mai rar artere.
Inhibiţia baroreceptorilor va avea ca cienţe cardiace dismetabolice, al cărui Complicaţia septică apare după naş-
rezultat, pe de o parte, instalarea unei efect va fi alterarea şi mai profundă a terea pe căi naturale sau după operaţia
inhibiţii vagale şi, pe de altă parte, condiţiilor hemodinamicii. Diminua- cezariană. Infecţia, una din cele mai re-
activarea centrilor simpatici bulbari rea fluxului cerebral care alterează şi dutabile şi încă imprevizibile compli-
şi toracolombari şi a descărcărilor de funcţiile centrilor subcorticali duce la caţii post-partum continuă să deţină
catecolamine. scăderea influenţelor vasomotorii. Ri- tristul record de cauză secundară de
Acestea vor produce la nivel cardiac nichiul al cărui flux sangvin este dimi- morbiditate şi mortalitate maternă.
stimularea cronotropismului şi inotro- nuat intens şi precoce după hemoragii Prezenţa germenilor şi a toxinelor în
pismului, iar la nivel vascular va deter- prezintă o scădere masivă a filtrării sânge este condiţionată de o alimenta-
mina creşterea tonusului arteriolelor glomerulare. re continuă sau periodică a torentului
şi mai ales al venulelor. Rinichiul ischemic descarcă renina circulator cu produse septice. Adapta-
Prin diminuarea capacităţii (poate şi alte sisteme presoare) prin rea organismului matern pentru tole-
sistemului venos, o cantitate apreciabilă care tinde să amelioreze condiţiile he- rarea allogrefei dă un specific aparte
de sânge se va mobiliza în circulaţia modinamice. Când volemia este foarte sindromului infecţios în sarcină şi
efectivă, iar prin vasoconstricţia scăzută, mecanismele compensatorii post-partum.
teritoriilor cu receptori α adrenergici au efect agravant asupra funcţiei re- Numeroşi factori hormonali, umorali
vor diminua dimensiunile patului nale, accentuând şi mai mult ischemia imunologici duc la modificări evidente
vascular. şi participând la apariţia anuriei. Prin de reactivitate imunologică specifică
În cazul unor hemoragii severe cu hipersecreţie de renină, rinichiul si- sarcinii, rezultând o imunodepresie
hipovolemie gravă la care mecanis- mulează secreţia de aldosteron, care, antiinfecţioasă cvasifiziologică. Con-
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 147
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com