This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
obstetrică
Terapia medicamentoasă duce la re- Deoarece incidenţa avorturilor spon-
misiune în 80% din cazuri, intervenţia tane scade în cel de al II-lea trimestru de
chirurgicală, devenind însă obligatorie sarcină, acesta este privit ca şi perioada
după naştere
(2,4,10,13,21,22)
. Un studiu efectu- de elecţie pentru intervenţia chirurgica-
at la Massachusetts General Hospital pe lă.
23 de cazuri a arătat că tratamentul me- Există, de asemenea, controverse pri-
dicamentos a dus la remisiunea simpto- vind abordul chirurgical: clasic sau lapa-
melor şi că toate pacientele au născut la roscopic.
termen
(2)
. Centrele cu mai puţină experienţă în
Pe de altă parte, un studiu realizat pe abordul laparoscopic (datorită diverşi-
o perioadă de 11 ani, pe 54 de gravide lor factori, inclusiv economici, cum ar fi
cu litiază biliară, arată că 58% dintre ele şi cele din România) preferă colecistec- Diverşi autori au publicat studii în
au prezentat recurenţe (colici) şi 27% au tomia clasică, motivând dificultăţile de care toate pacientele operate laparosco-
necesitat 2-3 spitalizări
(2)
. ordin anatomic generate de uterul gra- pic au dus sarcina la termen, fără com-
Un studiu realizat de Swisher şi cola- vid
(4,5)
. plicaţii
(2, 14,15,17-19)
.
boratorii arată că rata recăderilor după Ca şi în cazul litiazei biliare şi al com- De asemenea, recuperarea post-ope-
tratament conservator scade o dată cu plicaţiilor sale la populaţia generală, ratorie este mai rapidă.
creşterea vârstei sarcinii (92% în trimes- colecistectomia laparoscopică tinde să Se pare că nu tehnica operatorie în
trul I, 64% în trimestrul II, 44% în trimes- devină noua metodă de elecţie şi în ca- sine este răspunzătoare pentru avorturi,
trul III)
(2)
. zul colecistitei în sarcină. Se vor folosi prematuritate, morbiditate şi mortalita-
Alegerea antibioticului este dictată în pneumoperitoneul cu presiune scăzută te maternă şi fetală, ci severitatea bolii.
parte de trimestrul de sarcină
(1),(2),(4),(5)
. a dioxidului de carbon, poziţia Trende- Totuşi, în perioada post-operatorie ris-
Cloramfenicolul şi Tetraciclina trebuie lenburg inversat şi decubit lateral stâng. cul trombozelor venoase este mai ridi-
evitate în primul trimestru, în timp ce În timpul operaţiei va fi disponibilă mo- cat decât la populaţia generală
(3,4)
.
sulfamidele sunt proscrise în trimestrele nitorizarea BCF si CUD. Anestezia, efectuată şi condusă corect,
II şi III. Poziţionarea trocarelor nu diferă de nu pare să influenţeze evoluţia sarcinii,
Multă vreme a fost recomandată ca cea de la femeile negravide. Colangio- la fel ca şi durata intervenţiei
(2)
.
terapie iniţială combinaţia dintre o pe- grafia se va efectua numai dacă se sus-
nicilină şi un aminoglicozid, combinaţie pectează calculi coledocieni, şi atunci Concluzii
bazată empiric pe faptul că penicilina cu protecţie (“scut” de plumb pe abdo- Afecţiunile biliare în sarcină, deşi rare,
acţionează pe Gram pozitivi şi amono- menul inferior, pentru protecţia fătu- trebuie luate în consideraţie datorită
glicozidul pe Gram negativi. Ampicilina lui)
(2,6-9,13,22)
. complicaţiilor pe care le pot genera.
ar trebui să acopere majoritatea anaero- Tocoliza intra şi perioperatorie se Atunci când apar, riscă să nu fie dia-
bilor şi speciile de enterococi. face de asemenea empiric, cu rezultate gnosticate corect şi în timp util, fiind con-
Preocupările privind nefrotoxicitatea controversate. Unii autori afirmă că to- fundate cu manifestări benigne ale sarcinii
aminoglicozidelor, precum şi descoperi- coliza este ineficientă
(6,10,21,22)
, în timp ce sau pur şi simplu trec neobservate.
rea de noi cefalosporine, mai potente, au alţii recomandă folosirea de beta2-sim- Colecistita în sarcină poate îmbrăca
“detronat” combinaţia iniţială. Se folo- paticomimetice
(7-9
) şi chiar a Indometa- diverse forme, de gravităţi diferite, mer-
sesc cu succes Cephepime, Cefoperazo- cinului
(2)
. gând de la cazuri care remit spontan
nă, precum şi peniciline cu spectru larg Laparoscopia are însă limitări şi con- (în cazul reluării fluxului biliar) până la
sau cu cu inhibitor de beta-lactamază traindicaţii: bolnavii cu antecedente de forme grave, peritonitice şi/sau septice-
(Piperacilină, Augmentin), ca şi mono- intervenţie chirurgicale supramezocolice, mice, care nu numai că vor compromite
terapie, fără efecte nefrotoxice
(11,12)
. la cei cu plastron vezicular. Drept compli- sarcina, dar pun în pericol supravieţui-
Consensul general este de a iniţia caţii post-operatorii, se citează: leziuni ale rea maternă.
antibioterapia cu o beta-lactamină cu hepatocoledocului, abcese subfrenice, fis- Tratamentul este modulat de forma
spectru larg
(2,6,7,11,12,21,22)
. tule biliare de origine cistică, hemoragii şi clinică, fiind preferat cel conservator,
Tratamentul chirurgical este contro- supuraţii ale plăgii supraombilicale. care nu supune gravida riscului chirur-
versat în sarcină. Totuşi, el trebuie luat Mortalitatea maternă nu diferă de cea gical, dar cu posibile recurenţe, iar la ne-
în consideraţie din cauza riscului de de la femeile negravide, iar cea fetală voie se intervine chirurgical, cu rezulta-
acutizare şi a posibilelor complicaţii
(1-
este în jur de 5%. La fel şi morbiditatea te relativ bune şi caracter definitiv ( fără
8,14,15,17-19)
. maternă
(2)(4)(5)
. recurenţe).
După unii autori, 30% până la 35% din În cazul colecistectomiei clasice, ur- Chirurgia laparoscopică tinde să se im-
gravidele cu colecistită sau 1/15.000- mată de explorarea instrumentală a CBP pună ca metodă de elecţie
(2, 15,17-19)
.
1/5.000 din totalul sarcinilor necesită se constată o mortalitate maternă de 15% Diagnosticarea şi tratamentul corect
intervenţie chirurgicală. Indicaţiile ope- şi cea fetală de 60%
(2)
. Aceşti indici vor des- şi prompt al acestei afecţiuni cu potenţi-
ratorii includ: colici biliare recurente, creşte probabil prin folosirea chirurgiei al letal permit neinfluenţarea cursului şi
colecistita acută severă, icter obstructiv, laparoscopice, sficterotomiei endoscopice a dezvoltării sarcinii, aceasta putând fi
pancreatita biliară, peritonita biliară sau sau plasării endoscopice de stenturi bilia- dusă la termen în condiţii şi cu rezultate
diagnostic incert
(2, 14,15,17,18,22)
. re la femeile gravide
(2, 15,20,22)
. bune.
pag. 164 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com