This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
flash
Mortalitatea maternă după operaţia
Preeclampsia
cezariană ar putea fi redusă
poate fi o boală
Rata mortalităţii materne a rămas tea deceselor materne în SUA nu pot
autoimună
constantă în SUA în ultimele decenii. fi prevenite. O atenţie sporită trebuie
Într-un studiu publicat recent în Ameri- acordată managementului defectuos cercetătorii din Universitatea
can Journal of Obstetrics&Gynecology, al preeclampsiei prin lipsa controlu- Texas Medical School
au fost investigate toate cele aproape lui tensiunii arteriale, a semnelor şi din Houston pot să ofere pentru
1,5 milioane de naşteri din ultimii 6 simptomelor edemului pulmonar sau prima dată dovezi clinice
ani, în căutarea unor posibile indicii hemoragiilor prin hemostază inadec- evidente că hipertensiunea indusă
pentru scăderea mortalităţii materne. vată. de sarcină sau preeclampsia poate fi
Studiul demonstrează un risc de ajogmedia@elsevier.com o boală autoimună.
deces atribuit operaţiei cezariene de Steven Clark, Michael Belfort, Gary S-a stabilit o legătură a
aproximativ 2/100.000 de proceduri, Dildy, Melissa Herbst, Janet A. Meyers, simptomelor similare preeclampsiei
care poate fi redus în mod real doar Gary Hankins. Maternal Death in the la şoarecii la care s-au administrat
prin profilaxia universală a trombem- 21st Century: Causes, Prevention and autoanticorpi izolaţi de la femeile
bolismului la pacientele care nasc prin Relationship to Cesarean Delivery Ame- cu preeclampsie. Principiul expe-
operaţie cezariană. rican Journal of Obstetrics & Gynecolo- rimentului este denumit transferul
Au fost identificate 95 de decese ma- gy, (July 2008) Volume 199, Issue 1 adoptiv.
terne la 1461270 de naşteri (6,5/100.000 autoanticorpii atacă celulele
de naşteri). Cauzele determinante ale proprii şi determină situaţii
decesului au fost complicaţiile pree- clinice similare lupusului.
clampsiei, emboliei amniotice, hemo- În preeclampsie se crede că
ragiei obstetricale, bolii cardiace şi a autoanticorpii se leagă şi activează
trombembolismului pulmonar. un receptor de angiotensină care
Riscul de deces a fost de 2/100.000 determină vasoconstricţie
prin operaţie cezariană faţă de arterială. Simptomele de
0,2/100.000 de decese după naşterea preeclampsie au putut fi prevenite
pe cale naturală. Această diferenţă dacă s-au administrat blocanţi ai
este semnificativ statistică se traduce receptorilor de angiotensină.
prin aproximativ 20 de decese după Modelul de preeclampsie prin
operaţia cezariană - anual în SUA. injectarea de anticorpi este
Au fost 9 decese prin trombembolism un suport pentru ipoteza că preeclam-
pulmonar, 7 după operaţia cezariană şi psia este o boală autoimună în care
2 după naşterea pe cale vaginală. Nici complexul receptor de angiotensină-
unul dintre aceste cazuri nu a primit autoanticorpi contribuie multe din
profilaxie anticoagulantă (atât hepari- trăsăturile bolii.
na fracţionată, cât şi nefracţionată sau Dacă această descoperire se poate
metode mecanice compresive). confirma şi pe studii la om, poate fi
Dacă s-ar fi folosit tromboprofilaxia utilă pentru diagnosticul precoce.
la persoanele care au urmat operaţia Sunt necesare studii suplimentare
cezariană, probabil că s-ar fi redus pentru a determina factorii care de-
semnificativ rata deceselor prin trom- termină producţia de autoanticorpi.
bembolism. Robert.Cahill@uth.tmc.edu
Totuşi, este evident că majorita-
Naşterea prematură contribuie la creşterea mortalităţii infantile
În fiecare an, peste 500.000 de copii se de decese infantile potrivit National prematuritate este îngrijorătoare. Pre-
nasc prematur (sub 37 săptămâni de ges- Center for Health Statistics (NCHS) venirea naşterii premature este esenţia-
taţie), iar cei care supravieţuiesc se lovesc din SUA. Decesele infantile prin cau- lă în reducerea mortalităţii infantile.
de riscul consecinţelor pe termen lung ale ze date de prematuritate răspund de elynch@marchofdimes.com
prematurităţii: tulburări respiratorii, di- 36,5% din decesele infantile în 2005, de Infant Mortality Statistics
gestive, de alimentaţie, neurologice - para- la 34,6% în 2000. Nu a fost nici o îmbu- from the 2005 Period Linked
lizie cerebrală, retard mintal. nătăţire în privinţa mortalităţii infan- Birth/Infant Death Data Set,
Naşterile premature sau cu greutate tile din 2000, iar creşterea numărului Vol. 57, No. 2, of the National Vital Statis-
prea mică determină un număr crescut de copii care mor prin cauze legate de tics Report, NCHS
pag. 142 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com