This page contains a Flash digital edition of a book.
hCG 5.000-10.000 UI în ziua a 10-a a te, droguri, cure de slăbire), obiceiuri B. Investigaţii suplimentare în func-
ciclului alimentare, condiţie fizică, animale de ţie de patologia individuală: analize
În cazul unui răspuns absent: Se casă, riscuri legate de profesiune, expu- hormonale: TSH. prolactina, LH, pro-
creşte doza de FSH cu 37,5-75 UI în zi- nere la radiaţii sau toxice, traume, stres. gesteron, androgeni, inhibina B, testări:
lele 8,9,10 ale ciclului 2. Antecedente medicale familiale: Chlamydia, Mycoplasme, Toxoplasma,
În cazul unui răspuns prezent: Mo- afecţiuni genetice, afecţiuni maligne Listeria, histerosalpingografia, lapa-
nitorizare: ecografie transvaginală în 3. Antecedente medicale personale: rascopie, investigaţii imunologice, in-
ziua 10-a a ciclului (endometru trila- sarcini anterioare şi evoluţia lor (ante- vestigaţii genetice, biopsie de endome-
minar 11 mm, foliculul dominant ~17 cedente obstetricale: sepsis puerperal, tru în ziua 21 a ciclului, teste pentru
mm). Administrare hCG 5000-10.000 avorturi repetate), antecedente geni- detectarea anticorpilor antispermatici
UI în ziua a 11-a a ciclului tale: infecţii pelvine, BTS, dismenoree, în sânge sau secreţie vaginală.
În cazul unui răspuns absent: Se antecedente genitale chirurgicale),
creşte doza de FSH cu 37,5-75 UI în zi- caracteristicile ciclului menstrual, as- Investigarea
lele 11,12,13 ale ciclului pecte ale vieţii sexuale (disfuncţii se-
partenerului masculin
În cazul unui răspuns prezent: Mo- xuale: dispareunie, vaginism), factori
nitorizare: ecografie transvaginală în cervicali: secreţie de mucus, conizaţie, Examen clinic general: înalţime,
ziua 14 a ciclului (endometru trila- elecrocauterizare), factori endocrini: greutate, palpare abdomen (punc-
minar 11 mm, foliculul dominant ~17 pattern menstrual, hirsutism, galac- te herniare), examinarea organelor
mm). Administrare hCG 5.000- 10.000 toree etc.), alergii, boli cu transmite- genitale: penis, testicule, epididim,
UI în ziua a 15-a a ciclului re sexuală, boli cronice sau maligne, vase deferente), măsurarea testicule-
În cazul unui răspuns absent: Poate antecedente chirurgicale, ectopie tes- lor cu orhidometrul, spermograma,
fi acceptată extinderea duratei de tra- ticulară, varicocel, boli infecţioase şi analize hormonale: FSH, LH, prolac-
tament în orice ciclu până la 4 săptă- vaccinări. tină, testosteron, consult urologic,
mâni. Dacă nu s-a obţinut un răspuns 4. Anamneza specifică parteneru- testare: Chlamydia, Mycoplasme,
optim, tratamentul poate fi întrerupt. lui masculin: ocupaţia (sedentarism, testarea ejaculării funcţionale retro-
Tratamentul trebuie reînceput în ciclul iradiere, mediu toxic), infecţii (orhite, grade, teste funcţionale spermatice,
următor cu o doză mai mare de FSH. epididimite, tuberculoză, boli veneri- testarea anticorpilor antispermatici,
În cazul obţinerii unui răspuns ex- ce), consum de medicamente (chimi- ecografie testiculară, prostată, inves-
cesiv: Tratamentul trebuie oprit, nu se oterapie, antihipertensive, sulfasala- tigaţii genetice, biopsie testiculară
mai administrează hCG. Tratamentul zină, alcool, nicotină), funcţia sexuală
trebuie reînceput în ciclul următor la ( frecvenţa coitului, erecţie/ejaculare). Parametrii paraclinici:
o doză de FSH mai mică decât cel an- b. Depistarea factorilor de risc care Spermogramă normală (după OMS,
terior. reduc şansele de succes al tratamen- 1999)
tului 1. Zile de repaus sexual: optim 2-7 zile
Schema de tratament c. Depistarea apariţiei situaţiilor 2. Volum: min. 2 mil.
cu folitropină alfa la bărbaţi
care pot afecta negativ utilizarea unei 3. PH: min. 7,2
anumite scheme de tratament 4. Spermatozoizi mobili/ejaculat
Folitropina alfa trebuie administra- min. 20 mil.
tă de trei ori pe săptămână în doze de Parametrii paraclinici 5. Spermatozoizi/ejaculat min. 40
câte 150 UI, concomitent cu hCG timp 1. Investigaţii paraclinice ce trebuie mil.
de minimum 4 luni. Dacă după această efectuate înaintea începerii tratamen- 6. Concentraţie spermatozoizi mo-
perioadă pacientul nu a răspuns la tra- tului: bili min. 10 mil.
tament, tratamentul combinat trebuie 7. Concentraţie spermatozoizi min.
continuat, experienţa clinică curentă Investigarea 20 mil.
indică faptul că poate fi necesar un
partenerului feminin
8. Mobilitate % min. 50%
tratament de cel puţin 18 luni pentru 9. Morfologie min. 30% forme tipice
a obţine spermatogeneza. A. Investigaţii generale: Examen cli- 10. Vâscozitate redusă
nic general: înălţime, greutate, palpa- 11. Aglutinare max. 5%
V. Monitorizarea tratamentului re sâni, palpare abdomen, examenul 12. Leucocite max. 1 mil./ml
(parametrii clinico-paraclinici
pelvisului, hemoleucograma, grupa
şi periodicitate)
sangvină, screening pentru hepatita Monitorizarea
B şi HIV, frotiu cervico-vaginal, ma-
din timpul tratamentului:
evaluarea cuplului: mografie după vârsta de 35-40 de ani,
a. Anamneza ambilor parteneri: testarea imunităţii la rubeolă, eventu- A. Ecografie transvaginală
1.Vârstă, greutate, stare civilă, dura- al varicelă, profil hormonal bazal: FSH, Periodicitate: în ziua 2, 7, 10, 14 a ci-
ta infertilităţii, metode de contracepţie dozare estradiol în ziua a 3-a a ciclului, culului
utilizate şi durata de timp, stil de viaţă monitorizarea ovulaţiei, ecografie ge- Se recomandă monitorizare ecogra-
( fumat, consum de alcool, medicamen- nitală fică zilnică la un diametru al folicului
P
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com