This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
durere violentă, tahicardie, iritaţie pe- an, a unui piosalpinx, eventual a unei
ritoneală, stare de şoc; subacut/mai pelviperitonite sau peritonite acute di-
puţin zgomotoasă, durere abdomina- fuze; simptomatologia este zgomotoa-
lă surdă, continuă, cu sediul în etajul să, impune tratament cu antibiotice şi
inferior; cronic (asimptomatică) fiind antiinflamatorii, intervenţie chirurgi-
descoperită mai mult intraoperator; cală; de cele mai multe ori se constată
torsiunea constă în răsucirea pendi- intraoperator multiple aderenţe groa-
culului tumoral în jurul axei sale şi în se, vascularizate, sângerande la ade-
funcţie de numărul de ture efectuate zioliză/visceroliză, aderenţe extinse la
poate fi completă (depăşeşte 360 de organele vecine ce necesită prudenţă
grade) sau incompletă (sub 360 de gra- şi experienţă din partea operatorilor
de); în torsiunea completă, circulaţia în scopul rezolvării cu minimum de
pendiculului este integral interceptată riscuri, mai ales la femeile tinere care
antrenând ischemia, necroza, sfacela- îşi doresc maternitatea;
rea; în torsiunea incompletă este blo- *malignizarea reprezintă complica- Figura 3. Tumoare chistică benignă de ovar
cată circulaţia de întoarcere venoasă, ţia infaustă, cea mai gravă în tumorile
tumoarea crescând în volum datorită de ovar, iniţial benigne; se consideră ne, ginecologul avizat trebuind să se
stazei se congestionează, devine vi- că oricare tumoare de ovar are un po- autoverifice în stabilirea corectă a
olacee (prin suprapresiune şi fragili- tenţial de cancerizare mai mare sau unui diagnostic de benignitate sau
zarea vasculară se produc hemoragii mai mic; prin incidenţă - categoria I malignitate cu evoluţie “mută” în
intrachistice, epanşamente peritonea- (tumori epiteliale comune) furnizează stadiile incipiente. Am întâlnit situ-
le sero-sangvinolente); numărul cel mai mare de cancere ova- aţii în care paciente tinere şi foarte
*ruptura tumorilor chistice ovari- riene - 90% (tabelul 2). tinere examinate în mod repetat de
ene (destul de rară, ea poate surve- Pe lângă faptul că degenerescenţa mai mulţi medici specialişti au fost
ni ca o consecinţă a unei torsiuni, a malignă a crescut în incidenţă, depis- etichetate ca având tumori benigne
hemoragiei intrachistice, a sfacelării tarea foarte precoce este practic im- de ovar sau pseudotumori/leziuni
peretelui tumoral, a traumatismului posibilă, prognosticul sumbru fiind distrofice şi care în scurt timp (sub
pelvi-abdominal; fenomenele de irita- consecinţa acestei evoluţii “mute” în 1 an) prin laparotomie s-au dovedit
ţie peritoneală sunt cele dominante şi cel puţin 80% din cancerele de ovar. a fi chistadenocarcinoame ovariene.
abdomenul acut chirurgical impune Una dintre problemele cele mai im- În cazul tumorilor anexiale, probele
intervenţia operatorie de urgenţă; portante în profilaxia acestor cance- terapeutice nu trebuie prelungite la
*hemoragia survine în urma eclatării re este cunoaşterea cât mai precisă mai mult de două cicluri. Tratamen-
unui chist de ovar hemoragic (mimea- a epidemiologiei şi caracteristicilor tele de probă prelungite nejustifica-
ză o sarcină ectopică ruptă), torsiune lor biologice, ginecologul avertizat şi te (antiinflamatorii, puncţii repetate
cu hemoragie intrachistică importan- vigilent gândindu-se în primul rând pentru secarea conţinutului şi scle-
tă, ruptură prin hiperpresiune, după la o degenerescendenţă malignă şi rozarea formaţiunii, produse hormo-
puncţionarea unui chist ovarian, după apoi la celelalte tipuri de tumori nale de inhibiţie etc.) nu duc decât la
un traumatism pelvi-abdominal; abdo- benigne de ovar (leziuni distrofice, pierdere de timp, cancerele de ovar
menul acut chirurgical se instalează în chist funcţional, tumori inflamato- fiind extrem de agresive prin malig-
funcţie de bruscheţea eclatării, a can- rii, chisturi ovariene benigne, ovare nitate şi extensivitate/invazivitate
tităţii de sânge în peritoneu, putând polichistice, endometrioame etc.), în foarte scurt timp. În plus, acolo
evolua rapid spre inundaţie peritonea- mai ales când la tuşeul vaginal com- unde există formaţiuni cu vegetaţii
lă cu stare de şoc hipovolemic ce im- binat cu palpeul abdominal se dece- endochistice (adeseori malignita-
pune reechilibrare hemodinamică şi lează infiltrarea nodulară a pereţilor, tea rămâne cantonată endochistic),
hidroelectrolitică, eventual transfuzii a Douglas-ului, a ligamentelor ute- puncţia transvaginală sau tuşee re-
de sânge şi plasmă izo-grup, izo-Rh, ro-sacrate, mărimea şi o fixitate re- petate pot conduce la ruperea aces-
intervenţie operatorie de urgenţă; lativă a tumorii anexiale. O tumoare tor formaţiuni cu posibilitatea dise-
*compresiunea: simptologia diferă de ovar la o femeie în climax (gino- minării rapide a cancerelor de ovar
în funcţie de dimensiunile tumorii, lo- pauză) trebuie sa ne facă să ne gân- (în acest sens, există “şcoli” în lume
calizarea topografică şi organele din dim la un cancer de ovar, idee care care contraindică puncţionarea tu-
vecinătate afectate (au fost menţiona- nu trebuie să ne părăsească nici în morilor de ovar evidente clinic/peste
te la simptomatologie/acuze subiecti- afara acestei perioade de vârstă, fe- 6 centimetri în diametru şi confirma-
ve); meia în perioada adultă, cunoscută te prin alte investigaţii paraclinice).
*infecţia este rară; poate să survină fiind recrudescenţa în ultimele trei Este mai bine ca după vârsta de 40 de
prin grefarea germenilor pe cale hema- decenii a cancerelor de ovar la vârste ani orice tumoare de ovar să fie sus-
togenă, limfatică, canaliculară, exoge- tot mai tinere. Din experienţa noas- picionată drept cancer, iar sub vârsta
nă/transvaginală prin puncţionarea tră, am relatat adeseori importanţa de 40 de ani orice tumoare care nu
chistului, determinând apariţia unui complexităţii în cazul tumorilor ben- cedează la un tratament de probă
pioovar, a unui abces mixt tubo-ovari- igne de ovar şi a cancerelor ovarie- de maximum 2 luni să fie tratată co-
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 181
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com