This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
statat o reducere semnificativ mai mică a autori demonstrează că analogii GnRH ei sintetazei endoteliale a oxidului nitric
estradiolului la nivelul celului miomatoase inhibă direct acţiunea stimulatoare a la nivelul celulelor miomatoase (eNOS)
(9)
.
comparativ cu miometrul normal şi men- estradiolului, MPA şi a estradiolului + Reducerea expresiei acestei enzime se
ţinerea constantă a activităţii sulfatazei
(23)
. MPA într-o manieră dependentă de timp. produce, însă, cel mai probabil, prin in-
Alte studii susţin că sub tratamentul cu Expresia locală a GnRH şi a receptorului termediul hipoestrogenismului indus de
agonişti GnRH se constată o scădere drama- său, alături de reducerea sub acţiunea agoniştii GnRH.
tică a concentraţiei receptorilor AB pentru GnRH a concentraţiei TGFβ1 sugerează La nivelul miometrului normal şi al
progesteron (PRAB) şi a receptorilor B pen- un rol autocrin/paracrin pentru GnRH celulelor miomatoase a fost demonstrată
tru progesteron (PRB) şi a Ki 67, în timp ce la acest nivel, mecanism care ar putea fi prezenţa receptorilor pentru hormonul
concentraţia ER rămîne comparabilă cu cea răspunzător pentru regresia fibroamelor de creştere (GH). Concentraţia recepto-
din timpul ciclului menstrual. Rezultatele la femeile sub tratament cu agonişti rii pentru hormonul de creştere (GH) la
sugerează că fibromul uterin pare să fie in- GnRH
(3)
. Administrarea de agonişti GnRH nivelul celulelor miomatoase rămâne ne-
fluenţat de progesteron, care pare să joace este urmată de o creştere a concentraţiei influenţată de tratamentul cu agonişti
un rol important în creşterea sa
(16)
. propriilor receptori la nivelul miometrului, GnRH
(18)
. Astfel, rolul GH în patogenia
De altfel, procentul de reducere a di- într-o manieră dependentă de doză. fibromului uterin rămâne, încă, neclar.
mensiunilor fibromului este corelat ne- Acest studiu a fost urmat de explorarea Aproximativ 30% din fibroamele ute-
gativ cu concentraţia de receptori pentru posibilului rol paracrin al agoniştilor rine demonstrează anomalii cromozo-
progesteron nelegaţi
(29)
. GnRH la nivelul celulelor miomatoase miale; în ordinea frecvenţei se întâlnesc:
Un studiu care a cercetat creşterea în prin studierea efectului GnRH asupra del(7q), t(12, 14), trisomia 12 şi rearanjarea
cultură a celulelor miomatoase
(4)
constată unor factori de creştere. Diferiţi factori 6p. S-a demonstrat că fibroamele care
că evoluţia culturilor nu a fost influenţa- de creştere au fost frecvent incriminaţi în exprimă t(12, 14) sunt mai puţin hormo-
tă de adăugarea de agonişti GnRH sau de ultimii ani ca fiind răspunzători pentru no-dependente (răspund mai puţin la
progesteron; în schimb, creşterea a fost stimularea creşterii fibromului uterin. S-a tratamentul cu agonişti GnRH), în timp
accelerată după adăugarea de estrogeni demonstrat că celulele miomatoase ex- ce del(7q) nu influenţează răspunsul la tra-
sau ser fetal bovin. Hiperexpresia antige- primă mARN şi proteine pentru toate com- tamentul cu agonişti GnRH
(21, 22)
.
nului nuclear de proliferare celulară a fost ponentele sistemului TGFβ. Sub tratament Majoritatea fibroamelor demonstrează
blocată de administrarea de estrogeni sau cu agonişti GnRH se produce reducerea expresia semnificativă a antigenului nu-
de ser fetal bovin. Administrarea de estro- expresiei TGFβ şi a receptorilor pentru clear de proliferare celulară. Tratamentul
geni sau ser fetal bovin timp de 4-7 zile a TGFβ, ceea ce pare a fi în directă legătură cu agonişti GnRH induce o hiperexpresie
fost urmată de o reducere semnificativă a cu regresia fibromului
(7)
. De asemenea, semnificativă a antigenului nuclear de
alterărilor ADN; administrarea de agonişti reducerea sub tratamentul cu agonişti proliferare celulară. Fibroamele la care
GnRH sau de progesteron nu a avut nici o GnRH a fibromului uterin este statistic pro- s-a înregistrat eşecul tratamentului cu
influenţă. porţională cu reducerea nivelurilor unui agonişti GnRH au demonstrat o expresie
Concluzia studiului este că GnRH in- alt factor de creştere, PDGF (de aici ideea redusă a antigenului nuclear de proliferare
duce scăderea dimensiunilor fibromului că PDGF ar avea o acţiune mitogenică celulară comparativ cu subiecţii respon-
printr-un mecanism indirect, prin redu- asupra fibromului uterin)
(6)
. Răspunsul sivi. Celulele pozitive la coloraţia pentru
cerea acţiunii locale a estrogenilor, ceea ce la tratament este corelat şi cu reducerea antigenul nuclear de proliferare celulară
produce alterări ale ADN. Efectul antipro- exprsiei IGF-I
(8)
. Un alt factor de creştere au fost mai frecvente la grupul tratat com-
liferativ al agoniştilor GnRH a fost corelat incriminat este FGF ( factorul de creştere parativ cu martorul. În concluzie, expresia
şi cu creşterea expresiei intracelulare a an- fibroblastic). Creşterea sub tratament a antigenului nuclear de proliferare celulară
nexinei V, mediată, cel puţin în parte, prin expresiei proteinei chemotactice a mo- pare să fie asociată cu răspunsul la terapia
activarea proteinkinazei C (PKC)
(28)
. nocitelor-1 (MCP-1), substanţă cu rol cu agonişti GnRH
(12)
.
Studii biochimice sugerează că proges- antiproliferativ independent de acţiunea Apoptoza. O altă dispută persistă în ju-
teronul, progestativele şi receptorii pentru monocitelor, pare a fi un alt mecanism pa- rul întrebării dacă agoniştii GnRH induc
progesteron modulează activitatea mito- racrin de acţiune a agoniştilor GnRH
(20)
. sau nu o creştere a apoptozei la nivelul ce-
tică a mioamelor. Există cîteva trialuri cli- De remarcat că majoritatea studiilor lulelor miomatoase.
nice care demonstrează că progestativele care susţin rolul predominant paracrin al Există autori care susţin că apoptoza
inhibă sau contrabalansează abilitatea hi- GnRH la nivelul celulelor miomatoase se are loc spontan în celulele miomatoase,
poestrogenismului indus de tratamentul bazează pe datele obţinute in vitro, pe cul- independent de tratamentul cu agonişti
cu agonişti GnRH de a reduce fibroamele, turi de celule miomatoase. În favoarea ac- GnRH
(17)
, propunând ca mecanisme de
sugerând un rol critic pentru progesteron ţiunii supresive directe a agoniştilor GnRH acţiune ale agoniştilor GnRH în fibromul
în creşterea fibroamelor
(17)
. asupra celulelor miomatoase pledează uterin stimularea alterărilor sau repa-
Efectul direct. Una din cele mai un alt argument, şi anume demonstrarea rărilor ADN şi oprirea creşterii celulare.
importante descoperiri în ceea ce priveşte reducerii expresiei aromatazei P450 la ni- Acelaşi autor găseşte rezultate similare
mecanismul de acţiune a agoniştilor velul celulelor miomatoase sub acţiunea cercetând expresia moleculelor asociate
GnRH a avut loc în 1996, când Chegini şi GnRH, independent de concentraţia es- apoptozei (Fas/ligandul Fas - FasL, caspa-
colab.
(3)
decelează GnRH şi mARN pentru tradiolului
(19)
. ze 3, 6, 7, 8, 9, 10 şi bcl-2): tratamentul cu
receptorul GnRH la nivelul miometrului Un alt posibil mecanism de acţiune a agonişti GnRH nu modifică apoptoza la
normal şi al celulelor miomatoase. Aceiaşi agoniştilor GnRH este reducerea expresi- nivelul celulelor miomatoase
(11)
.
Vol. 4, Nr. 3/septembrie 2008
pag. 189
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com