This page contains a Flash digital edition of a book.
gineco
ro
infertilitate
Uter septat
Principala problema este diagnosticul di-
ferenţial între uterul septat şi cel bicorn.
Dintre cele 265 de septuri uterine diag-
nosticate, la 176 (67%) s-a practicat metro-
plastia perhisteroscopică, în acelaşi timp
operator cu histeroscopia diagnostică 82%
sau într-un timp ulterior - 18%. Spre deo-
sebire de intervenţiile chirurgicale clasice,
Uter bicorn
care se practicau doar la cazuri selecţiona-
te, astăzi indicaţia chirurgicală endoscopică
este mult mai largă, la paciente cu sterilita-
te I, precum şi la toate pacientele candidate
la tehnici RUA.
Dacă la începutul aplicării acestei pro-
ceduri în Clinica “Prof. dr. Panait Sârbu” în
anii 1997, 1998 şi 1999 toate metroplastiile
se practicau sub control laparoscopic, o
dată cu anul 2000, laparoscopia s-a practi-
cat numai în cazul:
- unui diagnostic incert (pentru diferenţi-
erea uter septat/bicorn) - 21,6% din cazuri;
Uter didelf
- în caz de suspicionare a unei patologii
asociate tuboovariene care impunea a fi
corectată - 14,7%.
În cazurile de sept uterin total asociate
cu sept vaginal, intervenţia a debutat prin
secţionarea septului vaginal în acelaşi timp
operator (10 cazuri din 12) sau într-un timp
premergător metroplastiei.
S-a secţionat septul fie cu bisturiul mo-
nopolar, fie cu foarfeca între 2 pense, până
la nivelul colului, după care s-a suturat he-
mostatic tranşa de secţiune cu fire separate
Ex. histeroscopic a vizualizat direct sep- - fire nylon post-operaţie cezariană - 1 cz sau cu surjet de catgut superior şi inferior.
tul median şi cele 2 hemicavităţi uterine, - 0,6. În ceea ce priveşte septul cervical (20
fiecare cu câte un orificiu tubar (figura 5). Existenţa patologiei asociate tuboovarie- paciente), el a fost păstrat atunci când con-
Astfel, majoritatea uterelor au fost: ne a fost relevată în cazurile în care laparo- diţiile tehnice au permis (5 cazuri) pentru
- uter septat corporal - 48% - 127 de cazuri; scopia s-a practicat concomitent cu exami- a menţine continenţa cervicală în vederea
- uter septat subtotal - până la nivel ist- narea histeroscopică (64 de cazuri - 36,3%). unei viitoare sarcini.
mic - 39% - 103 cz; Astfel, în 26 de cazuri -15% - s-au cons- S-a folosit rezectoscopul de 10 mm; sec-
- uter septat total - 20 cz, din care 12 au tatat: ţionarea s-a făcut în cele mai multe cazuri
fost asociate şi cu sept vaginal. - OMPC - 14 cz - 8%; cu acul monopolar - 76,7% (135 cz), mai rar
Histeroscopia diagnostică s-a practicat - aderenţe perituboovariene - 7 cz - 4%; ansa - 14% (25).
anterior procedurii operatorii la 17,61% - Sactosalpinx - 3 cz - 1,7%; În ultimii 2 ani s-a folosit tot mai mult
dintre paciente, pentru că la majoritatea - OIMB - 3 cz - 1,7% şi s-a procedat la foarfeca, mai ales în cazul septurilor subţiri
- 82,4% - să se practice în aceeaşi şedinţă rezolvarea acestei patologii (cu excepţia 16 cz - 27% în ultimii 2 ani.
operatorie cu metroplastia. OIMB, bineînţeles), Indiferent de metoda folosită, intervenţia
Pe lângă precizarea cu acurateţe a tipu- Practic, ex. laparoscopic concomitent s-a practicat în faza foliculară precoce a ci-
lui de sept uterin prin vizualizarea directă a cu histeroscopia s-a făcut tocmai la aceste clului menstrual.
malformaţiei, histeroscopia a evidenţiat la cazuri în care s-a suspectat patologie aso- Perioada de spitalizare a fost de 2-3 zile,
37 de cazuri - 2% - existenţa unei patologii ciată sau au fost dificultăţi în precizarea di- rareori 5-6 zile în caz de sângerare persis-
intrauterine asociate, iar o dată cu metro- agnosticului diferenţial uter septat/bicorn tentă sau la pacientele la care tratamentul
plastia perhisteroscopică s-a procedat şi la (figura 7). patologiei asociate a impus-o (figura 8).
sancţionarea acesteia: Uter bicorn Tratamentul post-operator - antibioti-
- sinechie uterină corporală - 21 de cz - Uter septat coterapie intraoperatorie continuată 3 zile
12%; post-operator şi antiinflamator; uneori tra-
- nodul fibromatos submucos - 11 cz - Tratament tament estrogenic.
6,25%; Tratamentul septului uterin este numai Perioada de contracepţie a fost redusă
- polip endocavitar - 4 cz - 2,27%; chirurgical prin secţionarea septului. prin această tehnică de la 8-10 luni (chirur-
pag. 176 Vol. 4, Nr. 3 /septembrie 2008
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68
Produced with Yudu - www.yudu.com